Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ. 72624
ΑΔΑ Ψ878465ΦΥΟ-875
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Κ. Μωραίτου
Τηλέφωνο: 213 2161343-6
EΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 16/12/2022
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών».
Σχετ.:
1. Ο ΑΝ 2520/4-9-1940, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. O Nόμος 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης,… & άλλες διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και ισχύει.
3. Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού»(Α’42)-25-2-2020», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ Οικ. 66528/18.11.2022, (Β΄ 6240) ΚΥΑ περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας όπως παρατείνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
4. Η υπ’ αρ. Υ1γ/ΓΠ. οικ. 47829/21-7-2017 (Β’2161), Υγειονομική Διάταξη « Υγειονομικοί Όροι & Προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών & άλλες διατάξεις».
5. Η υπ΄αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/18-6-2020 (Β’ 2678), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
6. Η υπ΄αρ. οικ.16228/17-5-2017(Β’1723), ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση …κινηματογράφου» .
7. Η υπ’άρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 18692/3-11-2022 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ 6Ν5Ω465ΦΥΟ-ΝΦΗ «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
8. Η υπ’ αρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 18154/14-3-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ ΩΤΨΚ4654ΥΟ-Δ9Τ «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς …..στις επιχειρήσεις υγειον. ενδιαφέροντος».
9. Η με αρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 19954/20-3-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης ....του SARS-COV-2».
10. Η υπ. αρ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.26635/23-04-2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών αναφορικά με επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή γενικότερων μέτρων υγιεινής όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης. Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:
Α. Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επιστάμενο πλύσιμο χερών, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π).
Β. Στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.
Γ. Στον καλό αερισμό των χώρων εν γένει.
Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ενόψει της εορταστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση, προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στα εξής:
-Στην εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης.
-Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:
• Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, κλπ.
• Των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης (με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος).
• Των υπαίθριων – λαϊκών αγορών, των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.
• Των υπαίθριων αγορών που οργανώνονται προσωρινά λόγω των εορτών.
• Των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια, κουρεία, κ.λ.π
• Tων ξενοδοχείων και εν γένει όλων των τουριστικών καταλυμάτων.
• Των χώρων αναψυχής, δημοσίων θεαμάτων (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης κλπ).
• Των χώρων εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των χώρων διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα, από την αυξημένη ζήτηση και την τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.
Οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι καθώς λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το κλίμα της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης, από την οποία ανέκυψαν νέες μορφές επιχειρηματικότητας αποτελούν πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους-δράσεις, εκ μέρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και των επιθεωρητών και φυσικά να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
• Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες και έχουν επωμιστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων. Τέτοιοι χώροι πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κλπ.
• Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επιστάμενος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς των γευμάτων. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή μεταφορικού μέσου κ.λ.π
• Τον μεγάλο όγκο αποθηκευμένων α’ υλών, που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο πριν την εορταστική περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος αυτών.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει:
⮚ να κάνουν χρήση των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. 5 σχετ. Υγειονομική Διάταξη
⮚ να επιδίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων
⮚ να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας.
⮚ Να διασφαλίζεται η ελάχιστη χρονικά αναγκαία παρουσία των επιθεωρητών –ελεγκτών στον χώρο ελέγχου προκειμένου να διεκπεραιώνεται γρήγορα ο Υγειονομικός Έλεγχος.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ως αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (εφοδιασμό αυτών με μάσκες όπου κρίνεται αναγκαίο, απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου, ενυπόγραφα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1 . Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Α. Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών
(Έδρες)
Β. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2 .Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Α. Γρ. .κκ. Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.- έδρες τους)
3.Όλες τις Υ.ΠΕ.
-Γρ. κ.κ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους).
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Προστασίας & Ενημέρωσης Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος
10181 – ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Τουρισμού
Βασ. Αμαλίας 12
105 57 Αθήνα
3. ΕΑΔ
Πειραιώς 205
118 53 – AΘΗΝΑ
4. ΕΟΔΥ/ΚΕΔΥ
Αμ. Φλέμινγκ 32
116072 ΒΑΡΗ
5. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου
Ιατρίδου & Κηφισίας, 115 26 Αθήνα
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέων
4. Γραφείο Τύπου
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.