Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Φ.361.22/8/154755/Ε3
ΑΔΑ Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 14 - 12 - 2022
Βαθμός Προτερ :
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: stelexi@minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:
• Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).
• οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 ( ΦΕΚ 79 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 ( ΦΕΚ 112 Α΄) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄).
• οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά, του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),
• οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α΄).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Β.Ε.Ε.Α.
4. Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης
και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.