Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1109/οικ. 19716
ΑΔΑ: 64ΓΘ46ΜΤΛ6-Φ9Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3372,-3374, -3375
-3201, -3365
Τηλ. (όσον αφορά στην ηλεκτρονική εφαρμογή): 213.131-3383
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr
ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
Σχετ.: οι αριθ.: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081 /οικ.15906/7.10.22 (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) και β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804/2.12.22 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4), εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας σχετικά με τον Β΄ κύκλο 2022, γ) όλες οι προηγούμενες σχετικές με την εφαρμογή του ΕΣΚ εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια της από 15/12/2022 λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, υπενθυμίζονται με την παρούσα, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2022.
Α. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης
Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους. Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Κινητικότητας» μεταβαίνουν στις «Αιτήσεις Μετακίνησης» και επιλέγουν «Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022»,και «Εύρεση». Για κάθε μια αίτηση επιλέγουν «Προβολή», «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης» και συμπληρώνουν το πλαίσιο «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης». Εκεί συμπληρώνεται το «Αποτέλεσμα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», οι «Αιτιολογίες Απόρριψης» εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης, οι «Παρατηρήσεις» και επιλέγεται «Ενημέρωση».
Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης βάσει των ισχυουσών διατάξεων (π.χ. ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κλπ.).
Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προσβάσιμο τόσο από τον φορέα υποδοχής, εφόσον πληρούται η συνδρομή των προϋποθέσεων, όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα.
Στο σημείο αυτό και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, υπενθυμίζονται τις αιτιολογίες απόρριψης, όπως αυτές εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016 ή βάσει άλλων ισχυουσών διατάξεων, ήτοι:
• Δεν υπάγεται ο υπάλληλος στο πεδίο εφαρμογής
• Δεν υπάγεται ο φορέας στο πεδίο εφαρμογής
• Η απόφαση απόσπασης ή μετάταξης μέσω του ΕΣΚ ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης
• Μη κάλυψη του ποσοστού κάλυψης θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος (65%)
• Μη συμπλήρωση διετίας από διορισμό
• Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση
• Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη
• Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία
• Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)
• Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης ΟΤΑ α΄ βαθμού)
• Μοναδικότητα στον οικείο κλάδο
• Ο υπάλληλος παρέβη την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της μετακίνησής του μέσω του ΕΣΚ
Για κάθε μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 15η Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων βάσει και της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία μας και αναρτήθηκε στον σχετικό ιστότοπο), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς προέλευσης έως και την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, «5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.». Ως εκ τούτου και εφόσον ο φορέας προέλευσης δεν προβεί στις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειές του κατά το στάδιο αυτό, η αίτηση του υπαλλήλου δεν απορρίπτεται, αλλά είναι εμφανής στο επόμενο στάδιο από τους φορείς υποδοχής με την επισήμανση «Δεν ελέγχθηκε». Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία της κινητικότητας, παρακαλούνται οι φορείς προέλευσης για τις έγκαιρες ενέργειές τους κατά το στάδιο αυτό.
Τέλος, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης. Η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατά την τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του/της εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται επιπλέον τα εξής:
1. Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων στο παρόν στάδιο, αλλά και κατά το τελικό στάδιο κατά την έκδοση απόφασης ή απόσπασης, είναι υποχρεωτικός.
2. Δεδομένου ότι οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου κινητικότητας εκάστου έτους είναι χρονικά περιορισμένες, παρακαλούνται οι υπηρεσίες προέλευσης για τις κατά νόμο ενέργειές τους, ήτοι τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγκαίρως προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η διαδικασία.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκρίνεται βάσει των προϋποθέσεων που θέτουν οι σχετικές διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αιτούνται, πέραν της ηλεκτρονικής αποτύπωσης της απόρριψης, και έγγραφη απάντηση από την Υπηρεσία τους, όπου υποχρεωτικά θα παρατίθεται αναλυτικά η αιτιολογία της απόρριψης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον κατά περίπτωση υπολογισμό της κάλυψης του οικείου κλάδου σε ποσοστό 65% και εφόσον αυτός είναι ο λόγος απόρριψης, τα στοιχεία που θα παρέχονται στον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να είναι αναλυτικά βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί στις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες μας. Αναλυτική αντιστοίχως θα πρέπει να είναι και η βεβαίωση τήρησης των προϋποθέσεων προς τον φορέα υποδοχής κατά το χρόνο επανελέγχου των προϋποθέσεων κατά το τελικό στάδιο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική καθώς χωρίς αυτήν δεν είναι επιτρεπτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4. Ειδικά για το προσωπικό των ΟΤΑ:
▪ απαιτείται σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)
▪ απαιτείται σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης ΟΤΑ α΄ βαθμού).
5. Επίσης, σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του αρ. 72 του ν. 5003/2022 (Α΄230) «1. Προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαδικασίες κινητικότητας βάσει του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) για τους δύο επόμενους κύκλους κινητικότητας που προκηρύσσονται αμέσως μετά από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή βάσει άλλων διατάξεων κατά παρέκκλιση του Ε.Σ.Κ. για ένα (1) έτος από την κήρυξη για πρώτη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται η απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, καθώς και η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή η αμοιβαία μετάταξη κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να περιορίζεται ή να παρατείνεται το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου. Εφόσον, κατά την κήρυξη για πρώτη φορά O.T.A. α΄ ή β΄ βαθμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξη είτε μέσω του Ε.Σ.Κ. είτε βάσει ειδικών διατάξεων, αυτές δύνανται να ολοκληρώνονται μόνο εφόσον το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οικείου κλάδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
2. Ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί πριν από την 1η.1.2022 και αφορούν σε αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού σε δήμους ή περιφέρειες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις που έχουν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν ανανεώνονται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν με το πέρας του χρόνου απόσπασης, εφόσον προβλέπεται, άλλως εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στις υπηρεσίες, όπου ανήκουν οργανικά, χωρίς άλλη διατύπωση. Εκκρεμείς αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων βάσει των ειδικών διατάξεων που καταργούνται με την παρούσα, δεν ολοκληρώνονται.».
Από την ανωτέρω διάταξη και όσον αφορά στην εφαρμογή του παρόντος κύκλου, προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Εφόσον ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε αυτούς δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στους δύο (2) επόμενους της εν λόγω απόφασης κύκλους κινητικότητας ή βάσει ειδικών διατάξεων που παρεκκλίνουν του ΕΣΚ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.
- Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω περίπτωση ισχύει μόνο για το προσωπικό των εν λόγω ΟΤΑ. Οι ίδιοι οι φορείς που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορούν να συμμετάσχουν σε κύκλους κινητικότητας, ως φορείς υποδοχής.
- Το προσωπικό των εν λόγω ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για σοβαρούς λόγους υγείας ή απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης ή αμοιβαία μετάταξη, δηλαδή για μετακίνηση εκτός κύκλων κινητικότητας.
6. Κατόπιν δε ερωτημάτων, αποσαφηνίζεται ότι η διετία από προηγούμενη απόσπαση υπολογίζεται από την ανάληψη υπηρεσίας στον φορέα προέλευσης μετά το πέρας της απόσπασης του υπαλλήλου, προκειμένου να κρίνεται το παραδεκτό του αιτήματος για υποβολή νέας αίτησης για απόσπαση.
Β. Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής». Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016.
Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα πρέπει να ενημερώσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων. Προς τούτο, θα μεταβούν στην εφαρμογή «Θέσεις Κινητικότητας» και για κάθε θέση θα επιλέξουν «Αιτήσεις». Εκεί θα δουν όλους τους υποψηφίους για κάθε θέση. Για κάθε υποψήφιο θα επιλέξουν «Ενημέρωση» και θα συμπληρώσουν το πεδίο «Αποδοχή» με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το εάν επιλέγεται ο υποψήφιος, τη σειρά κατάταξης για όσους έχουν «ΝΑΙ», τυχόν παρατηρήσεις και «Ενημέρωση».
Όταν δημοσιευθεί η πράξη μετάταξης ή εκδοθεί η πράξη απόσπασης, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα μεταβούν στην «Ενημέρωση Θέσης» και θα ενημερώσουν το πεδίο «Κατάσταση Θέσης» με μία από τις παρακάτω τιμές:
• Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου: Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του υπαλλήλου που επελέγη και το ΦΕΚ εάν πρόκειται για μετάταξη. Εάν πρόκειται για απόσπαση συμπληρώνεται με τα στοιχεία της σχετικής πράξης.
• Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου: σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται «Αιτιολογία Κατάστασης», στην οποία θα επιλεγεί μία τιμή. Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου κινητικότητας, βάσει των εμφανιζόμενων στο σχετικό πεδίο επιλογών. Με αυτή την ενέργεια η θέση αποδεσμεύεται.
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει με την ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις», τις θέσεις για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση ή υπεβλήθησαν μεν αιτήσεις, αλλά απορρίφθηκαν όλες κατά τη φάση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς προέλευσης. Για τις θέσεις αυτές, δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια από τις Υπηρεσίες και θα αποδεσμευτούν. Όσες θέσεις μένουν σε κατάσταση «Σε Αξιολόγηση» παραμένουν δεσμευμένες.
Μετά τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης θα γίνει η διαδικασία μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις Απόσπασης, ο φορέας οργανικής θέσης του υπαλλήλου θα συμπληρώσει στα στοιχεία της καρτέλας του το πεδίο «Φορέας Απασχόλησης» με τον φορέα, στον οποίο έγινε η απόσπαση.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής, παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης.
Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής, αλλά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων υποδοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπου προβλέπονται τα εξής: «12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 13. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης κατά την έννοια των παρ. 7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, οι οποίες έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι την προβλεπόμενη στις παραπάνω παραγράφους καταληκτική προθεσμία».
Κατά συνέπεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, επισημαίνεται ότι όσοι εκ των φορέων προέλευσης δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των προϋποθέσεων μετακίνησης κατά τη φάση ελέγχου αυτών, καλούνται υποχρεωτικώς να το πράξουν και να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, με την επιλογή του υπαλλήλου από το φορέα υποδοχής. Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το τελευταίο στάδιο, που αφορά την έκδοση της σχετικής απόφασης, είναι υποχρεωτική προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση απόσπασης ή να δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης και χωρίς αυτήν, δεν δύναται ο φορέας υποδοχής να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.
Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται τόσο οι φορείς προέλευσης και υποδοχής, όσο και τα αρμόδια τριμελή όργανα αξιολόγησης, για τον συντονισμό και ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών τους, βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία που αφορά στο ΕΣΚ, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, είναι αναρτημένα στο www.apografi.gov.gr.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς αρμοδιότητάς τους.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη διαδρομή https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
8. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Α.Δ. (d.olad@ypes.gr)
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)