Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 401809
ΑΔΑ 999Α465ΧΘΞ-ΔΑΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Σ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 2106508597
E-mail : dee@yme.gov.gr
Παπάγου, Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (περιόδου Ιανουαρίου 2023).
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (A΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
β) Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
γ) Του π.δ. 68/2021 (Α΄ 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».
δ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ) Της με αριθμ. πρωτ. 68261/16-03-2021 (ΥΟΔΔ 204) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 9 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82).
η) Της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α. «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».
θ) Της με αριθμ. πρωτ. οικ.51708/04-07-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση μόνιμης Ομάδας Εργασίας για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».
2. Το γεγονός ότι υφίστανται σημαντικές ελλείψεις ελεγκτικού προσωπικού ελαφρών και βαρέων οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας και για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών εύρυθμης λειτουργίας αυτών,
Αποφασίζουμε:
Τη διεξαγωγή εμβόλιμων θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, που θα διεξαχθούν εντός του Ιανουαρίου του 2023. Για τις ακριβείς ημερομηνίες των υπόψη εξετάσεων θα εκδοθεί άμεσα σχετική Απόφαση – Ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Υπουργείου μας, για την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων σε αυτές.
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
α) Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού.
β) Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Μεταφορών (τομέας Μεταφορών).
γ) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών.
δ) Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως.
ε) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων.
στ) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
ζ) Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας (Δ3).
η) Δ/νση Αποκ. Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρ. Ελλάδος (Δ26)
θ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9).
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
3. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
β) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
γ) Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
4. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Καλυφτάκη 1, Τ.Κ. 145 64 ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
5. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
5ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Τ.Κ. 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
6. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Λ. Αθηνών 107, Τ.Κ. 104 47 ΑΘΗΝΑ
7. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
8. Φορείς Ειδικής Επιμόρφωσης Υποψηφίου Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
α. Ε.Κ.Π.Α.
Γενικό Τμήμα (Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών & Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων)
Τ.Κ. 34400, Ψαχνά Ευβοίας
β. Κ.Ε.Κ. «CONSUL Α.Ε.».
Στρ. Μακρυγιάννη 43, Τ.Κ. 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Περιφερειακή Οδός Άρτας 53 (δίπλα από τον ΟΑΕΔ), Τ.Κ. 47100 Άρτα
Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27 100 Πύργος
Βρασίδου 90, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη
γ. Κ.Ε.Κ. «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ».
Αλκμήνης 36-38 (Πειραιώς 167), Τ.Κ. 118 53, Αθήνα
Γ. Τσόντου 27-29, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη
δ. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)».
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Ι. Κωλέτη 24, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Πανεπιστημίου 170, Τ.Κ. 26 443, Πάτρα
Βασ. Πατρικίου 11, Τ.Κ. 714 09, Ηράκλειο
Καστοριάς 2α, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα
Στ. Νιάρχου 94, Τ.Κ. 45 500, Ιωάννινα
ε. Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
Αβέρωφ 34Α, Τ.Κ. 142 32, Νέα Ιωνία Αττικής
στ. Κ.Ε.Κ. «HONESTY Ε.Π.Ε.».
Θηβών 152 & Παπάγου, Τ.Κ. 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Θεμιστοκλέους 106, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα
Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27 100, Πύργος
ζ. Κ.Ε.Κ. «ΔΙΑΣΤΑΣΗ».
Μπουνιαλή 13-19, Τ.Κ. 731 00 Χανιά
η. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 «ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ».
Πειραιώς 57, Τ.Κ. 105 53 Αθήνα
θ. ΚΕΚ «ΑCADEMY SKILLS».
Ηρώων Πολυτεχνείου 34 & Περσεφόνης 15, Τ.Κ. 19 200 Ελευσίνα
ι. ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.
Βασ. Γεωργίου 2-4, Τ.Κ. 151 22 Μαρούσι
ια. ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα
ιβ. ΚΔΒΜ2 ΑΚΜΗ.
Τσιμισκή 14, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
ιγ. ΚΔΒΜ2 ΑΛΦΑ
Πατησίων 31, 10432 Αθήνα
ιδ. ΚΔΒΜ2 ΤΟΜΗ – Σωτήριος Μανθόπουλος.
Αγ. Βασιλείου, 30100 Αγρίνιο
ιε. ΣΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «SIGMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - Κ.Δ.Β.Μ.1
Γρίβα και Χαβέλα 9, Τ.Κ. 30132 Αγρίνιο
Αγ. Βαρβάρας 31 & Δελφών, Τ.Κ. 30132 Αγρίνιο
Εσωτερική διανομή:
1) Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
2) Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3) Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) – Χ.Α.
4) Τμήμα Γ΄ - Δ36/Γ/Φ_Εξετάσεων