Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός πρωτ. : 405179
ΑΔΑ 68ΝΞ465ΧΘΞ-ΜΣΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
T.K. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Κολοβού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 650 8633, 8510, 8607
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Παπάγος, 21 Δεκεμβρίου 2022
Αρ.φακ.: Φ439
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΥΜ ΕΤΟΥΣ 2023
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 16 Ιουνίου 1973, απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) για την εγκαθίδρυση πολυμερούς ποσόστωσης κατά τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων ως και τα σχετικά με αυτή, όπως κυρώθηκαν με το Ν.Δ. 80/74 (ΦΕΚ 286/Α/1974).
2. Την υπ’ αριθμ. 317/22-9-2021 (B’ 4383) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο»
3. Τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) για χορήγηση στη χώρα μας 60 αδειών για το έτος 2023.
4. Τον εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση ορισμένων εκ των ανωτέρω αδειών
5. Την με αρ. Φ439 339597 31/10/2022 ΑΔΑ: 91Δ6465ΧΘΞ-Χ2Λ Ανακοίνωση με θέμα «Κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2023 στους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων»
6. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της παραπάνω σχετικής Ανακοίνωσης, υποβλήθηκαν στην υπηρεσία 65 εμπρόθεσμες και 5 εκπρόθεσμες αιτήσεις.
7. Το σκοπιμότητα να διατεθεί ο συνολικός αριθμός των αδειών με κριτήριο την αποτελεσματικότητα του συστήματος, την κάλυψη των αναγκών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης νεοεισερχόμενων στην αγορά αυτή επιχειρήσεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη χορήγηση από 21-12-2022 μέχρι και 15-2-2023 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2023, στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2022 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
2. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2023, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου.
Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2023, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ανακοίνωση: Φ439/339597/31-10-2022.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστώθηκε:
• Από την Α περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που έλαβαν άδεια το 2022 – συνολικά 49 αιτήσεις): 33 αιτήσεις υποψηφίων φέρουν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, 11 αιτήσεις φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις και 5 αιτήσεις φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις.
• Από την Β περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που δεν έλαβαν άδεια το 2022- συνολικά 16 αιτήσεις): 15 άδειες θα χρησιμοποιηθούν για τριγωνικές μεταφορές.
Ο πίνακας κατάταξης καταρτίστηκε με βάση το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης των αδειών και δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτούντων οι οποίοι έφεραν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, δεν επαρκεί για την χορήγηση των 50 αδειών της περίπτωσης Α, οι άδειες αυτές χορηγούνται και σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις. Δε χορηγούνται άδειες σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις της περίπτωσης Α και σε μεταφορείς οι οποίοι κατά δήλωσή τους δε διενεργούν τριγωνικές μεταφορές, της περίπτωσης Β της ανωτέρω Ανακοίνωσης.
Επειδή οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης ανέρχονται σε 59, μία άδεια χορηγείται στον δικαιούχο του πίνακα με α/α 60, σύμφωνα με το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης της, έτους 2022.
Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης χορηγούνται 60 άδειες ΕΔΥΜ έτους 2023, ήτοι 44 άδειες σε δικαιούχους της περίπτωσης Α, 15 σε δικαιούχους της περίπτωσης Β της Ανακοίνωσης και η άδεια με α/α 60 στον δικαιούχο ο οποίος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό καταχωρήσεων μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση εκτός προθεσμίας.
Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα. Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ,
συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.
Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων μεταφορέων αδειών ΕΔΥΜ για το 2023, κατά σειρά προτεραιότητας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
M. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα τελωνεία της χώρας)
(e-mail: dtd@aade.gr)
2. ΟΦΑΕ
Πατησίων 351
Τ.Κ. 11141 Αθήνα
(e-mail: info@ofae.gr)
3. ΠΣΧΕΜ
Πειραιώς 4
10431 Αθήνα
(e-mail: info@psxem.gr)
4. Υπηρεσία υποστήριξης πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.)
Συνημμένα:
-Όροι χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ
-Πίνακας δικαιούχων μεταφορέων
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Όροι χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ Έτους 2023
Οι μεταφορείς – δικαιούχοι αδειών ΕΔΥΜ έτους 2023 υποχρεούνται:
1. Να παραλάβουν την άδεια ΕΔΥΜ που τους χορηγείται με το συνοδευτικό της βιβλίο δρομολογίων μέσα στο οριζόμενο διάστημα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται αδιάθετη.
2. Να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τους σε περίπτωση που έχει λήξει, ώστε να είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της άδειας ΕΔΥΜ του έτους 2023. Θα πρέπει επίσης να παραδοθούν τα βιβλία ΕΔΥΜ που τυχόν χορηγήθηκαν για το 2022.
3. Να τηρούν πιστά κατά την χρησιμοποίηση των αδειών, τις διατάξεις της από 16-61973 απόφασης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών ΕΔΥΜ, όπως κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974)
4. Να συμπληρώνουν σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που τους χορηγούνται, τα φύλλα δρομολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν με αίτηση στην Υπηρεσία μας τα χρησιμοποιημένα μέσα στον μήνα φύλλα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα (δηλαδή τα δρομολόγια του μήνα Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαρτίου κοκ) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή στατιστικών στοιχείων στην ΕΔΥΜ.
Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας ή του μεμονωμένου μεταφορέα, τον αριθμό του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου Εξόδου με την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.
5. Να μην λαμβάνουν από το Τελωνείο Εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται από τις διμερείς συμφωνίες με τις χώρες της ΕΔΥΜ, όταν εκτελούν το συγκεκριμένο ταξίδι με αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασμένο με άδεια ΕΔΥΜ.
6. Οι άδειες που χορηγούνται σε εταιρείες, πρέπει με ευθύνη του διαχειριστή της, να χρησιμοποιούνται από όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας που έχουν υποστεί το νόμιμο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε συνάρτηση με την κατηγορία εκπομπής καυσαερίων της άδειας ΕΔΥΜ που έχουν λάβει.
7. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης των βιβλίων ΕΔΥΜ 2023 θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ έτους 2024.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
2ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
3ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΤΡΑΝΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
4ΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΗ
6ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7ΚΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
11ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΣΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
13ΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ
15ΔΟΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16SIRDAS LOGISTICS GR I.Κ.Ε
17ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / LOUKAS TORO TRANS
20ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
21ΝΑΛΜΠΑΝΤ ΝΕΤΖΙΑΤΗΝ
22ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ / LOUKAS TRANS
23ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
25JUST IN TIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Μ.Π.
26ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28ΓΚΙΡΙΧΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
29ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
30ΝΤΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
31ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32ZOO TRANS Ι.Κ.Ε.
33ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
34ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
35ΣΙΑΠΚΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ
36ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ΝΤΗΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
38ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
39ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
40ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Μ.Ε.- Ε.Π.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
41ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
43ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
44ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
45ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46ΣΟΥΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47ΣΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
48ΚΑΡΑ ΜΕΜΕΤ ΖΕΧΡΑ
49ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ
50ΚΑΡΑΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α/α ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
51ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52ΠΑΛΑ ΧΑΛΗΛ
53ΝΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ Π.– ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
54ΔΙΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
57ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
58ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
59ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
60ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ