Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Α7/οικ 404940
ΑΔΑ ΩΥΔ8465ΧΘΞ-1ΩΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
Τμήμα Α’ Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Tηλέφωνο : 2106508000
E-mail : yme@yme.gov.gr
Παπάγου, 20 Δεκεμβρίου 2022
Προς:
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: Οδική Βοήθεια Οχημάτων – Γνωστοποίηση μεταβολών από επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.: Α7/οικ 341609/30-11-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΠΦΑ465ΧΘΞ-720)
1. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της οδικής βοήθειας οχημάτων με γνωστοποίηση (βλ. σχετική εγκύκλιο) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Εάν όμως μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου υποχρεούνται να υποβάλουν πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια να υποβάλουν μεταβολή γνωστοποίησης (άρθρο 213 ν. 4442/2016, υ.α. Α7/316010/2021 (Β’ 5274) Παράρτημα σημ. 2).
2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι έχουν αναφερθεί προβλήματα προσαρμογής των υφιστάμενων επιχειρήσεων στις ανωτέρω υποχρεώσεις, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου καλούνται οι επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και έχουν προβεί σε μεταβολή στοιχείων χωρίς να έχουν υποβάλει αρχική γνωστοποίηση/γνωστοποίηση μεταβολής σύμφωνα με τα ανωτέρω, να προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.
3. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών παρακαλούνται, κατά τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητάς τους, να λαμβάνουν υπ’ όψιν την ανωτέρω προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν θα πρέπει να προσμετράται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της υ.α.Α7/316010/2021 σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράλειψη των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων να υποβάλουν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις.
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των επιχειρήσεων και συνεργατών οδικής βοήθειας περιοχής αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα και Γραφεία Μεταφορών περιοχής αρμοδιότητάς τους
2. Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ελ. Βενιζέλου 21 Αθήνα 10250
ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων minister.sec@mnec.gr
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών)
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 e-mail: grammateia@aead.gr
3. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Ξενοφώντος 10 Αθήνα 10557, e-mail: info@eaee.gr
4. Σωματείο Επιχειρηματιών Οδικής Βοήθειας Ανεξάρτητοι και Συνεργάτες Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος (ΣΕΟΒΑΣΑΕ), Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα 10431, e-mail seov.odiki@gmail.com
5. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα
10431 e-mail: grammateia@psxem.gr
6. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 11144 e-mail: info@ofae.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
ΙΙΙ. Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενικό Διευθυντή
Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών