Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 405353
ΑΔΑ ΨΙΥΝ465ΧΘΞ-ΡΤΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210-6508517
E-mail : dee@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 20 Δεκεμβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και της καταχώρισης αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.
Σχετ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 96548/30-03-2022 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΡΙ5465ΧΘΞ-ΓΨΗ).
γ) Η με αριθμ. πρωτ. 212888/04-07-2022 (Β΄ 3695) υ.α. «Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα».
Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποχρέωση κτήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certification of Conformity – CoC) έγκρισης τύπου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, όσον αφορά στην καταχώριση των στοιχείων αυτού στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της (γ) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ισχύει ότι, όλα τα ανάριθμα ιδιωτικής χρήσης οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούργια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία:
α) ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στη χώρα μας και,
β) το εργοστάσιο παραγωγής τους έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α).
Στην (α) περίπτωση, ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό του, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.
2) Επιπροσθέτως, τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων Μ και Ν, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρα 18, 23 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2007/46, άρθρα 36, 44 και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018].
3) Στην παρούσα επισυνάπτεται Πίνακας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, στον οποίο καταγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των εθνικών διανομέων αυτοκινήτων οχημάτων και ο αντίστοιχος χρόνος έκδοσης και χορήγησης (από την ημέρα της εξόφλησης):
α) του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου,
β) της Βεβαίωσης περί ύπαρξης (ή μη) εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας,
γ) της Βεβαίωσης του Εθνικού Διανομέα του κατασκευαστικού οίκου του οχήματος στη χώρα μας, για το οποίο νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής και,
δ) της Βεβαίωσης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), ότι το εργοστάσιο παραγωγής του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας,
οποιασδήποτε μάρκας εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος, από τον εκάστοτε εθνικό διανομέα αυτού, κατόπιν της υποβολής σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
4) Σε συνέχεια των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 (Μεταβατικές διατάξεις) της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης του θέματος, ισχύει ότι, η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής που συστήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό αυτό, οπότε και το Μ.Ε.Μ.Ο. εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, κατόπιν και της έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
5) Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αναφοράς του αριθμού Μητρώου ΕΜΠΑ δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4819/2021 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να προστεθεί σχετικό πεδίο αναφοράς στο Μ.Ε.Μ.Ο.
6) Η παρούσα κοινοποιείται προς τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειών της χώρας, για τις δικές τους ενέργειες που αποσκοπούν στη σχετική ενημέρωση του περιεχομένου αυτής, με οποιονδήποτε πρόσφορο δυνατό τρόπο, κάθε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος των Κατηγοριών Μ και Ν, που προσέρχεται στις εν λόγω Υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στη χώρα μας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Πίνακας Διανομής:
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια:
Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
β. Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
β. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
γ. Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών.
δ. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως.
ε. Γενικό Διευθυντή Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών.
στ. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8).
ζ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9).
2. Υπουργείο Οικονομικών
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yfyp.fpdp@minfin.gr).
3. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr)
4. Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr)
Συνημμένα:
Πίνακας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α), με στοιχεία των εθνικών διανομέων οχημάτων και του ενδεικτικού χρόνου έκδοσης του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης έγκρισης τύπου ή Βεβαιώσεων ότι νομίμως δεν έχει εκδοθεί αυτό και των Βεβαιώσεων για τυχόν εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας.
Εσωτερική Διανομή:
1) Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων.
2) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών.
3) Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.
4) Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων.
5) Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου – Χ.Α.
6) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς & Ασφάλειας Προϊόντων - Δ36/Α/ΦΑ/Μ.Ε.Μ.Ο.