Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 406636
ΑΔΑ ΨΝΩ6465ΧΘΞ-ΨΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 6508867
e-mail : g.patsiavos@yme.gov.gr
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022
Προς: 1.Γρ. Γεν. Διευθυντών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών
(Με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.E.αρμοδιότητός τους.)
2.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
Κοιν. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ 35)
(ιδίου Υπουργείου)
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας
ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ. 347381/2-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΛΖ465ΧΘΞ-6Ε8) και 215274/6.7.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΓΡ465ΧΘΞ-Χ7Ο) εγκύκλιοι.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος οχήματος έως και τις 30.06.2023 για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί μέχρι την 1.1.2022, με τις ίδιες προϋποθέσεις που όριζε η ανωτέρω υπ αρ. 347381/2-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΛΖ465ΧΘΞ-6Ε8) σχετική εγκύκλιος, ήτοι:
• Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2021
• Να υπάρχει το σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2021
Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.
Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35), στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ιδιωτικών και Δημόσιων ΚΤΕΟ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφειο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών