Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1137530 ΕΞ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-3222577
213-2112915
Url : www.aade.gr
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής
Θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Οκτωβρίου 2022».
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΔΕΕΦ Δ 1130030 ΕΞ 2022/6.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
1. Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο, σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, που αφορά σε ζητήματα εφαρμογής των νέων καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την καλύτερη ενημέρωση και την υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων σας και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, με οδηγίες και μελέτη περιπτώσεων, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για την εφαρμογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο πλαίσιο των νέων κανόνων για αυτό, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1.7.2021 σε επίπεδο ΕΕ και ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4818/2021 (A’ 124).
β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις:
αα) Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και
ββ) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), στις οποίες πρέπει να απευθύνεστε για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων.
2. Οι ως άνω αρμόδιες για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Υπηρεσίες, παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στο περιεχόμενο αυτού, ενημερώσουν αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό τους, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση του.
3. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των υπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.
Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης
Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες των Πινάκων Αποδεκτών Γ’ και Δ’
2. Διευθύνσεις: α) Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) , β) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και γ) Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) (με την παράκληση να αναρτηθεί: αα) στη θεματική ενότητα OSS στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή https://www.aade.gr/ os s-e l, ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με την Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) και ββ) στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες των Πινάκων Αποδεκτών Α’ (πλην των αναφερομένων για ενέργεια) και Β’
2. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (με την παράκληση για τη δημοσίευσή του και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.poedoy.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ
3. Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) – Τμήματα Δ’, Γ’, Α’ και Β’