Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 61973οικ.
ΑΔΑ ΨΥΦΩΩ-Ξ64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. :115 27
Πληροφορίες :Π. Φλώρου
Τηλέφωνο :213 130 7420
E-mail :PFlorou@justice.gov.gr
Αθήνα, 23/12/2022
ΠΡΟΣ: 1.Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
2.Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
4.Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
5.Προϊσταμένους των Εφετείων & των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας
6.Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων & των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας
7.Προϊσταμένους των Διοικητικών Εφετείων & Πρωτοδικείων της Χώρας
8.Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Θέμα : «Οδηγίες προς τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022»
Σχετ :
1. Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906/7-10-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ)
2. Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804/02-12-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4)
3. Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1109/οικ.19716/19-12-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:64ΓΘ46ΜΤΛ6-Φ9Ο)
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υλοποίηση του β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2022, σας γνωρίζουμε ότι τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας, ως φορείς υποδοχής, θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος κύκλου:
Οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής»,μετά την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων και την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των προϋποθέσεων μετακίνησης από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης, θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr να επιλέξουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και εισάγοντας τους κωδικούς τους, να συνδεθούν με την εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια επιλέγοντας «Διαχείριση Κινητικότητας» και μετά «Αιτήσεις Μετακίνησης», θα εμφανιστούν τα κριτήρια με τα οποία μπορούν να αναζητηθούν τα ανωτέρω αιτήματα πλήρωσης θέσεων.
Εν συνεχεία οι ανωτέρω χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν τον β΄ κύκλο κινητικότητας 2022 και να συμπληρώσουν ένα από τα κριτήρια αναζήτησης που εμφανίζονται στην οθόνη τους (πχ. τον Φορέα Θέσης). Κατόπιν πατώντας «Εύρεση» θα εμφανιστούν οι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση μετακίνησης και πατώντας προβολή εμφανίζεται αναλυτικά η αίτηση του κάθε υπαλλήλου. Τις αιτήσεις των υποψηφίων οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να τις εκτυπώσουν πατώντας την επιλογή «Εκτύπωση», στο κάτω μέρος της οθόνης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης Σταδίων 6 και 7 – Έλεγχος αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής και ολοκλήρωση μετατάξεων στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.
Σας επισημαίνουμε ότι η αναζήτηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα πρέπει να γίνει μετά τις 30-12-2022 όπου και ολοκληρώνεται ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων μετάταξης από τους φορείς προέλευσης των υποψηφίων .
Μετά την εύρεση και εξαγωγή των αιτήσεων μετακίνησης, τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας ως «φορείς υποδοχής» θα στείλουν έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο φορέα προέλευσης του κάθε υποψηφίου, προκειμένου να τους αποσταλούν έως 9/01/2023 τα κάτωθι:
1. Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή βεβαίωση στοιχείων υπαλλήλου για τον β΄ κύκλο κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) , το οποίο να αναφέρει, εκτός των άλλων, τυχόν εκκρεμότητα πειθαρχικής δίωξης και τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής σε βάρος του υποψηφίου, τη βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος, καθώς και αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των πτυχίων και πιστοποιητικών του.
2. Βεβαίωση ότι για τη μετάταξη του υποψηφίου πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν.4440/16, όπως ισχύει.
Κατόπιν οι Διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις θα πρέπει να διαβιβάσουν έως τις 10/1/2023 τις αιτήσεις των υποψηφίων, τα απαντητικά έγγραφα των φορέων προέλευσης τους, καθώς και τα περιγράμματα θέσεων, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rvlachaki@justice.gov.gr .
Επί των ανωτέρω αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4440/16, όπως ισχύει, οι Διευθύνοντες τα δικαστήρια μπορούν να υποβάλουν συνημμένα γνωμοδότηση, προκειμένου να διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Εν συνεχεία, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα συντάξει το σχετικό ερώτημα, το οποίο θα αποσταλεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής, για την αξιολόγηση και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων κενών οργανικών θέσεων.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα σας κοινοποιηθεί, τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας ως «φορείς υποδοχής» θα στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φορέα προέλευσης του κάθε υποψηφίου έγγραφο, προκειμένου να τους αποσταλούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση ότι για τη μετάταξη του υποψηφίου πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν.4440/16, όπως ισχύει.
2. Απόφαση αποδέσμευσης από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Α΄ βαθμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης.
3. Σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το προσωπικό των υπηρεσιών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αρ.19 του ν.4659/2020, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρ. 73 του ν.4997/2022.
4. Για το προσωπικό των ΟΤΑ:
α) Γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος για μετάταξη υπάλληλος υπηρετεί σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
β) Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, για τους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
5. Για το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
Γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/16, όπως ισχύει.
Παράλληλα θα πρέπει να ενημερωθεί ο υποψήφιος ότι έχει επιλεγεί για την πλήρωση της κενής θέσης, στην οποία είχε υποβάλει αίτηση, προκειμένου να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο αποδοχής ή όχι της ανωτέρω θέσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 4 του ν.4440/16, όπως ισχύει, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία για τους υπόλοιπους κατά σειρά υποψηφίους, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.
Στη συνέχεια το έγγραφο της αποδοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά των υπό στοιχεία 1 έως 5, θα πρέπει να αποσταλούν αμελλητί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:rvlachaki@justice.gov.gr, προκειμένου το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να εκδώσει και να αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο τη σχετική πράξη μετάταξης του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/16, όπως ισχύουν.
Μετά την δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα κοινοποιήσει στον φορέα του υπαλλήλου, στον φορέα υποδοχής, καθώς και στον ίδιο, την πράξη μετάταξης, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να αναζητήσετε όλο το θεσμικό πλαίσιο, τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το αναλυτικό εγχειρίδιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στη
διαδρομή:http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.
Ο Γενικός Γραμματέας
Πάνος Αλεξανδρής