Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 767
ΑΔΑ 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
Αριθμ. Πρωτ.: 91109/30.12.2021
Α.Δ.Α.:
30 Δεκεμβρίου 2022
Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων και περιφερειακών αρχών στις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, όπως προσδιορίζονται στους ν.4804/2021 (Α' 90) και ν.5003/2022 (Α230).
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
' Εφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία Θεοδωρακοπούλου213- 1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδρομή εκλογικά/δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές/εγκύκλιοι ή στη θέση εγκύκλιοι.
Στο τέλος της παρούσης εγκυκλίου παρατίθεται σε Παράρτημα συγκεντρωτικός πίνακας με τις κρίσιμες προθεσμίες για τα κωλύματα - ασυμβίβαστα.
Κωλύματα εκλογιμότητας - Ασυμβίβαστα
Ως κωλύματα εκλογιμότητας νοούνται ιδιότητες, οι οποίες εάν συντρέχουν στο πρόσωπο ορισμένου ατόμου παρεμποδίζουν την ανάδειξή του ως αιρετού εκπροσώπου των περιφερειακών αρχών. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των κωλυμάτων είναι η αποτροπή εκμετάλλευσης δημόσιας θέσης για τον επηρεασμό του εκλογικού σώματος και την απόκτηση ιδίων ωφελημάτων.
Ως ασυμβίβαστα νοούνται ιδιότητες ή έργα τα οποία δεν επιτρέπεται να συντρέχουν παράλληλα με την ιδιότητα του αιρετού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του και η διαφάνεια στο δημόσιο βίο.
Επομένως, τα κωλύματα εκλογιμότητας συντρέχουν πριν την εκλογή και αναδεικνύονται κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, ενώ τα ασυμβίβαστα ανακύπτουν μετά την εκλογή στο αιρετό αξίωμα και την εγκατάσταση των νέων αρχών.
Σύμφωνα λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρων 48 και 90 του ν. 4804/2021, όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 121 του ν. 5003/2022, τα κωλύματα είναι τα εξής:
α) Κωλύματα της παρ. 2α του άρθρου 48 του ν.4804/2021
• Δικαστικοί λειτουργοί
• Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
• Θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και
• Μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση, ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή.
Άρση κωλύματος
Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων της περιφέρειας στην οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των περιφερειακών αρχών, μπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το ασυμβίβαστο του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών, ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν, ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
Επομένως μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον δεν υπηρετούσαν στη περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να εκλεγούν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Ειδικά για τις εκλογές 2023
Το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση α) της παρ.2 του άρθρου 48 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη θέση τους, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
β) Κωλύματα της παρ. 2β του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει την περιφέρεια για την οποία θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Ειδικά για τις εκλογές 2023
Όσοι ασκούν καθήκοντα Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι στην περιφέρεια που υπηρετούν, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
γ. Κωλύματα της παρ. 2γ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Σημείωση:
Τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έως τώρα άσκηση των εποπτικών του καθηκόντων, όσο και ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την ημέρα έναρξης άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων, καταλαμβάνονται από απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας στις περιφέρειες στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά τους, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί με παραίτηση.
δ) Κωλύματα της παρ. 2δ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι:
- των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
- των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
- των δημοσίων επιχειρήσεων και
- των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και
- των πάσης φύσεως νομικών προσώπων της περιφέρειας,
στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν τα συγκεκριμένα αξιώματα κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2023.
Άρση κωλύματος
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορεί να είναι υποψήφια στις περιφέρειες στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Το κώλυμα δεν καταλαμβάνει
Όσους δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όσους έχουν εκλεγεί στα παραπάνω αξιώματα.
Όσους έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα.
Ειδικά για τις εκλογές του 2023
Ως προς τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου(νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος), το κώλυμα παύει να υπάρχει για τους διοικητές, υποδιοικητές, τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους
• που θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023.
• αν θέσουν υποψηφιότητα στην περιφέρεια της έδρας του νομικού προσώπου, μπορούν να είναι υποψήφιοι εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ειδικά όμως για τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των περιφερειών στις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα:
• Το κώλυμα παύει να υπάρχει, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
ε) Κωλύματα της παρ. 2ε του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών,οι οποίοι κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων. Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
Άρση κωλύματος
Παραίτηση από τη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ειδικά για τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης των περιφερειών, εφαρμόζεται μετά τη παραίτηση από τη θέση ευθύνης, και η παρ. 4 του αρ. 48 του ν. 4804/2021, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 107 του ν.5003/2022. (βλ. και περίπτωση: θ) Ασυμβίβαστα της παρ.4 του άρθρου 48 του ν.4804/2021 της παρούσης).
Ειδικά για τις εκλογές του 2023
Ως προς τους Δ/ντές και Γεν. Δ/ντές των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το κώλυμα παύει να υπάρχει, για την υποβολή υποψηφιότητας σε περιφερειακή ενότητα στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται η αρμοδιότητα της οργανικής τους μονάδας, αν παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
Το ίδιο ισχύει και ως προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας.
στ) Κωλύματα της παρ. 2στ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια , τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο
η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
ζ) Κωλύματα της παρ. 2ζ του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης στ'.
Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο
Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
η) Κωλύματα της παρ. 2η του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών, ειδικοί σύμβουλοι των περιφερειών και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών που έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους για να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να επανέλθουν σε αυτή εάν δεν εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).
Άρση κωλύματος
Παραίτηση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Σημείωση: το κώλυμα δεν καταλαμβάνει τους ειδικούς συνεργάτες και τους επιστημονικούς συνεργάτες
Ειδικά για τις εκλογές του 2023
Το κώλυμα παύει να υπάρχει για τα ανωτέρω πρόσωπα, αν παραιτηθούν από τη θέση τους, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
θ) Ασυμβίβαστα της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια, δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με τα κατωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Άρση ασυμβίβαστου
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ.4 του άρθρου 48, που έχει ως εξής:
Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί, μπορούν να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγουν με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α' 248) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α' 251), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.
Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.
ι) Κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.4804/2021
Κώλυμα συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
α) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
β) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας, αντίστοιχα, ή
β) αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή αποστέρησης δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος.
Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.15
Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1.1 Γραφεία Συντονιστών
1.2 Γραφεία Γραμματέων
1.3 . Δ/νσεις Διοίκησης
2. Περιφέρειες
2.1 Γραφεία Περιφερειαρχών
2.2 Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων
(με τη παράκληση να ενημερωθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων)
2.3 . Δ/νσεις Διοίκησης
3. ΕΝΠΕ
Mail: info@enpe.gr
Παράρτημα
Κρίσιμες προθεσμίες για τα κωλύματα - ασυμβίβαστα των άρθρου 48 & 90 του ν.4804/2021, όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 121 του ν.5003/2022 (Α'230), για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων
ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Να μην υπηρετούν από 1 Ιανουαρίου 2023 εντός των ορίων της περιφέρειας που θέτουν υποψηφιότητα και να
παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι 12η ώρα βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023
παρ.2α άρθρου 48
ν.4804/2021, όπως
έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 107 του
ν.5003/2022
Μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικέςΠαραίτηση μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023παρ.2α άρθρου 48 και παρ.10β)
άρθρου 90 του
ν.4804/2021, όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στη περιφέρεια στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητά του.Παραίτηση μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023παρ.10γ) άρθρου 90 του ν.4804/2021,
όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Διοικητές, υποδιοικητές κλπ νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
δημόσιων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, που θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια όπου έχει χωρική αρμοδιότητα και έδρα το νομικό πρόσωπο
Μπορεί να είναι υποψήφιοι εφόσον δεν κατέχουν τα συγκεκριμένα αξιώματα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δηλ. πρέπει να παραιτηθούν μέχρι 12η βραδινή της 31ης Δεκεμβρίου 2022παρ.2δ άρθρου 48 και παρ.10α)
άρθρου 90 του
ν.4804/2021, όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Διοικητές και υποδιοικητές νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
δημόσιων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων τη
Παραίτηση μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023παρ.2δ άρθρου 48 και παρ.10α)
άρθρου 90 του
ν.4804/2021, όπως
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, που θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια όπου έχει χωρική αρμοδιότητα το νομικό πρόσωπο, πλην της περιφέρειας της έδρας αυτούσυμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων,
Διευθύνοντες και Εντεταλμένοι συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των περιφερειών στις οποίες υποβάλλουν
υποψηφιότητα
Παραίτηση μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023παρ.2δ άρθρου 48 και παρ.10δ)
άρθρου 90 του
ν.4804/2021, όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Προϊστάμενοι Δ/νσης & Γενικής Δ/νσης των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών στις περιφερειακές
ενότητες στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, καθώς και περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές
εκπαίδευσης, διευθυντές ιατροί που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και οι υπεύθυνοι συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας
Κέντρων Υγείας.
Παραίτηση από τη θέση ευθύνης μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023
Ειδικά για Δ/ντές και Γενικούς Δ/ντες των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, αυτοί θα πρέπει να
αιτηθούν απόσπαση αποκλειστικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά την επικύρωση της εκλογής ως υπάλληλοι σύμφωνα με το επόμενο κώλυμα.
παρ.2ε άρθρου 48 ν.4804/2021 και
παρ.10δ) άρθρου 90 του ν.4804/2021,
όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Εκτελεστικοί γραμματείς περιφερειών,
ειδικοί σύμβουλοι των περιφερειών και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των
περιφερειών που θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια οποία υπηρέτησαν
Παραίτηση μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 31ης Μαΐου 2023παρ.2η άρθρου 48 ν.4804/2021 και
παρ.10β) άρθρου 90 του ν.4804/2021,
όπως
συμπληρώθηκε με
παρ.2 άρθρου 121 του ν.5003/2022
Ασυμβίβαστο για περιφερειάρχες ή
περιφερειακούς συμβούλους που είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει αν αιτηθούν απόσπαση αποκλειστικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά την επικύρωση της εκλογήςπαρ.4 άρθρου 48
ν.4804/2021, όπως
έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 107 του
ν.5003/2022