Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 763
ΑΔΑ 6ΜΖΜ46ΜΤΛ6-Ψ51
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α' Βαθμού
«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων»
Α.Π.: 90978/ 23-12-2022
Με την παρούσα εγκύκλιο επικαιροποιείται με έναν εύχρηστο για τους ενδιαφερομένους τρόπο, η με αριθμ. 273 (αριθμ. πρωτ. 25837/19-4-2022) εγκύκλιος «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων», η οποία έλαβε Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ.
Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη συγκριμένων διευκρινίσεων που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από ερωτήματα που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και χρήζουν απαντήσεων.
Οι νέες διευκρινήσεις που προστίθενται στην αρχική εγκύκλιο επισημαίνονται διακριτά με υπογράμμιση, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους.
Κατά τα λοιπά η εγκύκλιος έχει το ίδιο περιεχόμενο με την αρχική εγκύκλιο με αριθμ. 273..
Εισαγωγή
Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) υλοποιείται με τις πρωτοβουλίες, τη δράση και την άσκηση των καθηκόντων των αιρετών τους οργάνων, μονομελών και συλλογικών, με νομική βάση την πρόβλεψη του άρθρου 102 του Συντάγματος και νομιμοποιητική βάση την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, μέσω των αυτοδιοικητικών εκλογών και των αποτελεσμάτων τους.
Η συνταγματική επιταγή και η - κατ' εφαρμογή αυτής - πολιτική και διοικητική εκπροσώπηση των Ο.Τ.Α. από τα αιρετά τους όργανα απαιτεί τη νομοθέτηση της νομικής τους υποστήριξης, καθώς τα αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται, συχνά, να λάβουν αποφάσεις που ενδέχεται να τους οδηγήσουν σε δικαστικές διενέξεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται να παράσχουν νομική υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα, τα οποία τέλεσαν, εκ της αιρετής τους ιδιότητας, πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
Παράλληλα, το δικαίωμα των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νομική τους υποστήριξη, με την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος, συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών ή/και της λήψης αποφάσεων, που ο ρόλος τους απαιτεί.
A. Νομική υποστήριξη αιρετών των δήμων, υπό το φως των νέων διατάξεων
Σε συνέχεια του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 (Α'197),ο νομοθέτης με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α'63) παρεμβαίνει πιο στοχευμένα, προκειμένου να ρυθμίσει με διακριτό τρόπο τη νομική υποστήριξη των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης από εκείνη που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς έρχεται να αποκαταστήσει τη διακριτή θέση των αιρετών των δήμων από το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, εστιάζοντας στο διπλό τους ρόλο, ως διοικητικά και πολιτικά όργανα, με άμεση νομιμοποίηση από το εκλογικό σώμα.
Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022, η καταβολή των εξόδων της νομικής υποστήριξης των αιρετών μπορεί να λάβει χώρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και κατά την προκαταρκτική διαδικασία και όχι υποχρεωτικά μετά την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την παύση της ποινικής δίωξης ή αρχειοθέτησης της υπόθεσης.
B. Περιεχόμενο νομικής υποστήριξης αιρετών από τους δήμους
Η υποχρέωση από τον δήμο παροχής νομικής υποστήριξης στα αιρετά του όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έχει πολλαπλό περιεχόμενο.
i. Το νομικό περιεχόμενο
Συνίσταται στην υποχρέωση του δήμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αιρετού, να εκκινήσει τη διαδικασία, προκειμένου η οικονομική επιτροπή με απόφασή της να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα προς νομική υποστήριξη του αιρετού οργάνου, ενώπιον δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
ii. Το οικονομικό περιεχόμενο
Συνίσταται σε αυτή καθαυτή τη διαδικασία που θα οδηγήσει την οικονομική επιτροπή στην απόφασή της για καταβολή από τον δήμο των αιτούμενων εξόδων νομικής εκπροσώπησης του αιρετού, είτε πριν, είτε μετά την έκδοση σχετικής αθωωτικής πράξης ή απόφασης δικαστικής αρχής για παύση της ποινικής δίωξης ή θέσης της στο αρχείο.
iii. Το ουσιαστικό περιεχόμενο
H νομική υποστήριξη αφορά, είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το δήμο, ανά υπόθεση, είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 42 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022, διευκρινίζεται ότι ο δικηγόρος που υπηρετεί σε δήμο με έμμισθη εντολή δεν καθίσταται υπόχρεος, εκ της σύμβασης της έμμισθης εντολής, να αναλάβει και τη νομική εκπροσώπηση αιρετού. Αντιθέτως, ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή σε δήμο εκπροσωπεί νομικά τον αιρετό, ενώπιον δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, μόνο:
α) εάν ο αιρετός τον επιλέξει για τη νομική του εκπροσώπηση ή
β) εάν η προτίμηση του αιρετού προς το πρόσωπο του δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο καλύπτεται από το γεγονός ότι ο δήμος έχει συμβληθεί με τον εν λόγω δικηγόρο για την ανά υπόθεση νομική εκπροσώπηση των αιρετών του.
Εάν ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή δήμου αναλάβει την εκπροσώπηση αιρετού οικείου δήμου, ενώπιον δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, τότε η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4915 /2022 εισήγηση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου στην οικονομική επιτροπή, πρέπει να ανατεθεί από την οικονομική επιτροπή σε άλλο δικηγόρο. Τούτο δε επιβάλλεται κατ'εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας,καθώς ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή, με τη γνωμοδότησή του, συμμετέχει στη διαδικασία έκδοσης διοικητικής πράξης, εκπροσωπώντας στην περίπτωση αυτή μόνο το νομικό πρόσωπο του δήμου και όχι τον αιτούντα αιρετό του δήμου.
Γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης ως προς την ιδιότητα του αιρετού οργάνου και του φερόμενου ποινικού αδικήματος
Για την ενεργοποίηση του άρθρου της νομικής υποστήριξης των αιρετών οργάνων από τους δήμους στους οποίους έχουν ασκήσει τα αιρετά τους καθήκοντα, πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις.
i. Στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εμπίπτουν τα αιρετά όργανα των δήμων και της ενδοδημοτικής τους αποκέντρωσης, δηλαδή ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι και οι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων.
ii. Η σύνδεση της νομικής υποστήριξης των αιρετών με αδικήματα τα οποία διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καταλαμβάνει, πλέον ρητά, στο ρυθμιστικό πεδίο της σχετικής διάταξης και πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα αιρετού οργάνου κατά τον χρόνο τέλεσης του φερόμενου αδικήματος. Καταλαμβάνει δηλαδή και πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, δεν διατηρούν τη σχετική αιρετή ιδιότητα, καθώς έληξε η θητεία τους, καθ' οιονδήποτε τρόπο.
iii. Στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εμπίπτουν τα αιρετά όργανα, εφόσον τους αποδίδεται ποινικό αδίκημα το οποίο φέρεται να τελέστηκε κατά την άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων όχι, όμως, επ' ευκαιρίας άσκησης αυτών. Τα ποινικώς διωκόμενα αδικήματα πρέπει να τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετοί, δηλαδή να αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του πλαισίου που ορίζουν οι νόμοι και οι κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή μίας προβλεπόμενης αρμοδιότητάς τους και όχι επί της ευκαιρίας άσκησης των αιρετών τους καθηκόντων..
iv. Το δικαίωμα νομικής υποστήριξης αιρετών από τους δήμους στους οποίους άσκησαν τα αιρετά τους καθήκοντα, αφορά στην τέλεση μόνο ποινικών αδικημάτων και - κατά συνέπεια- τη νομική τους υποστήριξη σε ποινικές και όχι σε αστικές, πειθαρχικές ή διοικητικές διαφορές.
ν. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή η άσκηση ποινικής δίωξης δεν πρέπει να είναι συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους οργάνου του δήμου ή της περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή κατόπιν έκθεσης ή πορίσματος ανεξάρτητης διοικητικής αρχής (Εθνική Αρχή Διαφάνειας κ.ά.). Η προϋπόθεση αυτή συντρέχει και στην περίπτωση παροχής νομικής υποστήριξης σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου.
Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πορισματική έκθεση από τα ανωτέρω όργανα και ακολούθως διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε ο διωκόμενος αιρετός δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της νομικής υποστήριξης.
Ως δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή δεν νοείται η Εισαγγελική Αρχή, καθώς ο Εισαγγελέας είναι ο εκ του νόμου αρμόδιος για την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Επισημαίνεται, όμως, ότι ο αιρετός ακόμα και στην περίπτωση που η καταγγελία έχει προέλθει από δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή, δικαιούται την καταβολή εξόδων, εφόσον εκδοθεί απόφαση, με την κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή υπάρξει τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον του, ή η υπόθεση τεθεί στο αρχείο.
Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον αιρετό στηρίζεται στο ευρύτερο περιεχόμενο του τεκμήριου της αθωότητας, ως ανεξάρτητη υποχρέωση της πολιτείας, αφού διαθέτει αυτόνομη εγγυητική λειτουργίααλλά και της μετενέργειάς του, το οποίο από τη στιγμή που ο αιρετός αθωωθεί βάλλεται, εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση, έστω και στοιχειώδης, με την καταβολή εξόδων από μια ποινική διαδικασία από την οποία κρίθηκε αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών.
Δ. Διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήματος παροχής νομικής υποστήριξης και χρόνος καταβολής σχετικών εξόδων
i. Η έγκριση του δήμου για παροχή νομικής υποστήριξης των αιρετών του οργάνων δίδεται μετά από:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου αιρετού στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. για την άμεση διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή και στον δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο που υπηρετεί στον οικείο δήμο,
β) εισήγηση του δικηγόρου ή του νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο δήμο,
γ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
δ) παροχή νομικής υποστήριξης από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το δήμο, ανά υπόθεση, ή νομικής εκπροσώπησης διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του αιρετού.
Σε περίπτωση που στο δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου αιρετού στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την άμεση διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή,
β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης σχετικής εισήγησης,
γ) εισήγηση δικηγόρου,
δ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
ε) παροχή νομικής υποστήριξης από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το δήμο, ανά υπόθεση, ή νομικής εκπροσώπησης διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του αιρετού.
Σε περίπτωση που στο δήμο υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή και ο τελευταίος επιλέγεται από τον αιρετό να τον εκπροσωπήσει, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου αιρετού στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την άμεση διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή,
β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε άλλο δικηγόρο σύνταξης σχετικής εισήγησης,
γ) εισήγηση δικηγόρου,
δ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
ε) παροχή νομικής υποστήριξης από το δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το δήμο, ανά υπόθεση, ή νομικής εκπροσώπησης διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του αιρετού.
ii. Η νομική υπηρεσία του δήμου ή ο νομικός σύμβουλος που υπηρετεί στον οικείο δήμο ή ο δικηγόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η σύνταξη σχετικής εισήγησης οφείλει να προβεί σε, καταρχήν, έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης και να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν ή όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού.
iii. Η οικονομική επιτροπή δεν υποχρεούται να δεχθεί την εισήγηση του δικηγόρου ή του νομικού συμβούλου, είτε αυτή είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η απόφαση της οικονομικής επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη σχετικά με το λόγο μη αποδοχής της εισήγησης.
iv. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης, ο δήμος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.
Εάν, όμως, οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό των εξόδων που κατέβαλε ο δήμος.
ν. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής για παροχή νομικής υποστήριξης, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί:
> τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή
> τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους, ή
> η υπόθεση τεθεί στο αρχείο.
vi. Επισημαίνεται ότι ο δήμος έχει υποχρέωση καταβολής στον αιρετό των εξόδων που προέκυψαν από την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορούμενου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που ο αιρετός δεν έχει υποβάλει αίτηση στο δήμο για νομική εκπροσώπηση, πριν την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.
β) Σε περίπτωση που ο αιρετός υποβάλει αίτηση καταβολής εξόδων στον δήμο για πρώτη φορά μετά την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.
γ) Σε περίπτωση που απορρίφθηκε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής η νομική εκπροσώπηση του αιρετού, λόγω του ότι η καταγγελία προήλθε από δημόσια υπηρεσία ή σε περίπτωση που δεν κινήθηκε καμία διαδικασία λόγω του ανωτέρω γεγονότος και με την προυποθεση έκδοσης τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.
δ) Σε περίπτωση που απορρίφθηκε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής η νομική εκπροσώπηση του αιρετού, λόγω του ότι, κατά την κρίση της, το ποινικό αδίκημα που αποδίδεται στον αιρετό δεν τελέστηκε ή δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του και από το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ή πράξης ή άλλης δικαιοδοτικής κρίσης προκύψει η ανωτέρω σύνδεση και με την προυποθεση έκδοσης τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.
vii. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η αίτηση αιρετού για νομική εκπροσώπηση και έκδοση προηγουμένης απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου είναι απαραίτητη:
α) στην περίπτωση που ο αιρετός επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, ο οποίος έχει συμβληθεί με το δήμο για τον ανώτερο σκοπό ανά υπόθεση.
β) στην περίπτωση που ο αιρετός έχει επιλέξει το δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει και επιθυμεί την τμηματική καταβολή των εξόδων εκπροσώπησης, δηλαδή πριν την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης ή τελεσιδίκου βουλεύματος με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Εάν, όμως, οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό των εξόδων που κατέβαλε ο δήμος.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr, καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους.
ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νάσαινα Δέσποινα2131364378
Αντωνίου Δημήτρης2131364346
Γαλάνης Κώστας2131364348
Γεωργακοπούλου Παρασκευή2131364337
Διαμάντη Μαρία2131364390
Ζαγορίτης Λάζαρος2131364332
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr.
Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
Αποδέκτες:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
2. Δήμοι της Χώρας
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Παράρτημα
Άρθρο 11 του ν. 4915 /2022 (Α'63)
Νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται, σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.
2. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους Ο.Τ.Α., ανά υπόθεση, είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους.
3. Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. και απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Οικονομικής επιτροπής, ο Ο.Τ.Α. καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αιρετοί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις: α) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή β) τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Εάν οι αιρετοί καταδικασθούν αμετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον φορέα τις ως άνω δαπάνες.
4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.
6. Η νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν της καθ' οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της θητείας τους στον οικείο Ο.Τ.Α., για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.