Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 762/2022
ΑΔΑ 6Ν8Α46ΜΤΛ6-Π2Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : 213 136 1034
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022
Α.Π.: 90777
Προς:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2. Δήμους της Χώρας
Θέμα: «Διατάξεις περί κατάργησης υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Μητρώων Αρρένων».
Με το ν. 4961/2022 με τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 146), προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων και των διαδικασιών σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων από τους Δήμους της Χώρας.
Ειδικότερα:
> Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του ως ανωτέρω νόμου, από 1/1/2023 παύει η υποχρέωση των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων περί τήρησης και ενημέρωσης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων.
> Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ιδίου ως άνω νόμου, από 1/1/2023 επίσης παύει η υποχρέωση των Δήμων για σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έλεγχο, έκδοση και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων που αφορούν στους Στρατολογικούς Πίνακες. Τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι απαραίτητα στη Στρατολογία καθίστανται εφεξής διαθέσιμα σε αυτήν απ’ ευθείας από τα υποσυστήματα «Δημοτολογίου» και «Ληξιαρχείου» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου υποσυστήματος διαλειτουργικότητας.
> Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ιδίου νόμου, όλες οι μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις στα στοιχεία ανδρών διενεργούνται από 1/1/2023 βάσει των διατάξεων που διέπουν την τήρηση του δημοτολογίου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι του Δημάρχου. Κάθε λεπτομέρεια, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων και καταχώριση μεταβολών στα δημοτολόγια και αφορούν στους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 113 του ιδίου ως άνω νόμου.
> Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ως άνω νόμου, τα βιβλία των Μητρώων Αρρένων έως και το έτος 2022 που τηρούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μεταφέρονται στα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Ιθαγένειας και διατηρούνται στο διηνεκές για λόγους ιστορικότητας και άντλησης στοιχείων ελληνικής ιθαγένειας. Τα βιβλία των Μητρώων Αρρένων έως και το έτος 2022 που τηρούνται στους δήμους και στις στρατολογικές υπηρεσίες διατηρούνται στο διηνεκές για λόγους ιστορικότητας και άντλησης στοιχείων μαζί με τα αρχεία τους. Με εγκύκλιό μας θα παρασχεθούν προσεχώς συμπληρωματικές οδηγίες και για την περαιτέρω διαχείριση των αρχείων των Μητρώων Αρρένων που τηρούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
> Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4961/2022 και από την έναρξη ισχύος του, ήτοι από την 27η Ιουλίου 2022, οι δήμοι οφείλουν να ενημερώνουν το υποσύστημα «Δημοτολογίου» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία είναι καταχωρισμένα στα μέχρι και το έτος 2022 οριστικά και επικυρωμένα Μητρώα Αρρένων, με στόχο την εναρμόνιση των στοιχείων τους.
> Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 115, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 5003/2022 (Α' 230), από 1/1/2023 καταργούνται:
α. ο ν. 2119/1993 (Β'23) Κώδικας Διατάξεων «Περί μητρώων αρρένων»,
β. η υπ’ αριθμ.Φ.28700/9536/4-8-1993 (Β '651 και 753) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών «Καθορισμός τύπου Μητρώου Αρρένων»,
γ. η υπ’ αριθμ Φ.425.1/6/23588/Σ.1153/22-7-1993 (Β'595) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Στρατολογικοί Πίνακες»,
δ. η υπ’ αριθμ Φ.28700/17573/9-9-1993 (Β' 746 και 829) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Τύπου Προξενικού Μητρώου»,
δ. η υπ’ αριθμ Φ.28700/17574/9-9-1993 (Β' 746 και 829) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κ.λ.π. μεταβολών στα μητρώα αρρένων», και
ε. η υπ’ αριθμ Φ.28700/13209/22-6-1993 (Β' 511) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τύπου βιβλίου βαπτίσεων και βιβλίου γεννήσεων».
Κάθε άλλη οδηγία μας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, συμπλήρωσης και διόρθωσης στοιχείων, μεταβολών και διαγράφων στα μητρώα αρρένων, καθώς και στη σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων, παύει να ισχύει από 1/1/2023.
Με νεότερες οδηγίες μας, θα σας ενημερώσουμε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών στο δημοτολόγιο δυνάμει της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 113 του ν.4961/2022 υπό έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 . Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2 .Υπουργείο Εξωτερικών
Ακαδημίας 3, Τ.Κ. 10671
α. Γενική Επιθεώρηση
genepi@mfa.gr
β. Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων
dh2@mfa.gr (προκειμένου να ενημερώσει τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές)
3 .Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Δ/νση Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης