Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ.Πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 82 /οικ.19
ΑΔΑ ΨΕΚΖ46ΜΤΛ6-1ΟΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022
Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζωγράφου
Τηλέφωνο :213 13 13 249
mailto:m.zografou@ydmed.gov.gr
ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)
Θέμα: Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' παρ.3 του άρθρου 6 του ν.4765/2021, όπως ισχύει, «3. Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν α) στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής».
Τα άτομα με προβλήματα όρασης, κυρίως απασχολούνται σε τηλεφωνικά κέντρα φορέων και οργανισμών του Δημοσίου.
Είναι προφανές ότι η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα . Ως εκ τούτου στην περίπτωση που υφίστανται κενές οργανικές θέσεις τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών στο φορέα σας, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε οι θέσεις αυτές να πληρωθούν, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, στην υπηρεσία μας .
Επισημαίνεται δε , δεδομένου ότι τα εν λόγω αιτήματα δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, προκειμένου να εγκριθεί από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει , η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης των προαναφερομένων θέσεων.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου για τις ενέργειές τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ypes.gr/, στη διαδρομή: Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα - Προσωπικό -Προσλήψεις.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του
Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
Πίνακας αποδεκτών :
1) Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(για τις δικές τους ενέργειες με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α' και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
3) Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
5) Προεδρία της Κυβέρνησης
6) Γενική Γραμματεία Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Κτίριο Βουλής, e-mail: gge@ggk.gr
ΚΟΙΝ.:
1) Υπουργεία
-Γραφεία κ.κ Υπουργών, Υφυπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κ.κ Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)