Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 125551
ΑΔΑ Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σπύρου (θέματα πρ. ΤΠΔΥ)
Τηλέφωνο : 213-1516755
Ηλ. ταχ. : proasf@ypakp.gr
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ημ/νία : 27/12/22
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : X. Χατζηφώτη (θέματα ΔΥΠΑ)
Τηλέφωνο : 213-1301098
Ηλ. ταχ. : xxatzifoti@ypakp.gr
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011»
Σχετ.:1. Το άρθρο 45 του ν. 4578/2018 (Α’200)
2. α) Την αρ. πρωτ. οικ. 16287/1375/07-09-2011 (ΑΔΑ:4ΑΧ2Λ-9ΘΗ) εγκύκλιο
β) Την αρ. πρωτ. 17534/1499/13-12-2011 (ΑΔΑ:465ΖΛ-3ΟΛ) εγκύκλιο
γ) Την αρ. οικ.24797/1713/13-11-2012 (ΑΔΑ: Β4Σ6Λ-Θ2Υ) εγκύκλιο
δ) Την αρ. πρωτ. οικ. 29158/1202/25-6-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΣΖ465Θ1Ω-Σ9Υ) εγκύκλιο
Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 84 του νόμου 4997/2022 (Α’ 219/25.11.2022), που αφορά σε καταργούμενες διατάξεις, καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου (25-11-2022), η ειδική εισφορά της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ..
Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, στον πρ. ΟΑΕΔ για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ., ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αποδιδόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως. Κ.Α.
2. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων
6. Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. e- ΕΦΚΑ
α. Γενική Δ/νση Εισφορών
β. Γενική Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
2. ΔΥΠΑ
Εθνικής Αντίστασης 8,
Άλιμος, 17456
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
(Για να ενημερώσει υποχρεωτικά τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/1975)
4. Όλα τα Υπουργεία
(Για να ενημερώσουν υποχρεωτικά:
-τιςΔ/νσειςΔιοικητικού και Οικονομικού τους
-τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν και
-τα ΝΠΔΔ που έχουν μετατραπεί σε ΑΕ, αναφορικά με τους υπαλλήλους τους που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/1975).
5. Εκκλησία της Ελλάδος
Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών
Ιασίου 1
115 21, Αθήνα
6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
(προς ενημέρωση όλων των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων) Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
7. Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου
(για να ενημερώσουν τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν, για το προσωπικό που έχει υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς εφάπαξ παροχών του ν. 103/1975)
8. Τμήμα Μισθοδοσίας Υπουργείου μας