Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. 409042
ΑΔΑ Ψ041465ΧΘΞ-ΜΓ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Σ. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο :2106508597
E-mail : dee@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 22 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών (εμβόλιμη περίοδος Φεβρουαρίου 2023).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (A' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
β) Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
γ) Του π.δ. 68/2021 (Α' 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».
δ) Του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ) Της με αριθμ. πρωτ. 68261/16-03-2021 (ΥΟΔΔ 204) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ζ) Της με αριθμ. πρωτ. 317/22-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4383) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
η) Της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α' 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 9 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82).
θ) Της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α. «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».
ι) Της με αριθμ. πρωτ. οικ.51708/04-07-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση μόνιμης Ομάδας Εργασίας για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».
ια) Της με αριθμ. πρωτ. 401809/16-12-2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 999Α465ΧΘΞ-ΔΑΘ).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε:
1. Τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.
2. Τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.
3. Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α., υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της παρακάτω θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης:
α) Του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 (Β' 2726) κ.υ.α. «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
β) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α. που αφορούν στα ελαφρά και στα βαρέα οχήματα, αντιστοίχως.
γ) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-2019 (Β' 1003) υ.α.
δ) Της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές διατάξεις), των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ και της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αφορούν στις προδιαγραφές των οχημάτων και ειδικότερα στον τεχνικό έλεγχο αυτών.
Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις πιθανές απαντήσεις τους, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Μεταφορές/Εποπτεία-Έλεγχος Οχημάτων και Εγκαταστάσεων/Εξετάσεις Υποψηφίων Ελεγκτών ΚΤΕΟ-Τράπεζες Θεμάτων» και προέρχονται από τις παρακάτω δύο (2) βάσεις δεδομένων θεμάτων που δημιουργήθηκαν από τη Μόνιμη Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ.51708/04-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
i) μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α., για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων ελαφρών οχημάτων») και,
ii) μία (1) βάση δεδομένων θεμάτων για τη διενέργεια των θεωρητικών γραπτών εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α., για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ, για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων (εφεξής: «τράπεζα θεμάτων βαρέων οχημάτων»).
4. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, για τη διενέργεια των εν θέματι θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για τους υποψηφίους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων σε ΚΤΕΟ:
για τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
(1) Ιωαννίδης Σωκράτης, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως πρόεδρο,
(2) Παγώνη Ελιάννα, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ως μέλος και,
(3) Τσακαλίδου Παναγιώτα, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ως μέλος,
με αναπληρωτές αυτών τους:
(1) Αχπατζίδου Γεωργία, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως αναπληρωτή πρόεδρο,
(2) Σωτηρίου Ιπποκράτης, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ως αναπληρωματικό μέλος και,
(3) Ιορδανίδου Ασπασία, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ως αναπληρωματικό μέλος.
5. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια των εν θέματι θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για τους υποψηφίους ελεγκτές βαρέων οχημάτων σε ΚΤΕΟ:
για την Τρίτη 07 Φεβρουάριου 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
(1) Κόλλιας Δημήτριος, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως πρόεδρο,
(2) Σεργάκης Βασίλειος, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως μέλος και,
(3) Μαρτίνης Δημήτριος, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ως μέλος,
με αναπληρωτές αυτών τους:
(1) Πετρέα Βασιλική, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως αναπληρωτή πρόεδρο,
(2) Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως αναπληρωματικό μέλος και,
(3) Παπαχρυσάνθου Θεόδωρος, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ως αναπληρωματικό μέλος.
6. Ως γραμματέας των ανωτέρω δύο (2) επιτροπών ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Εποπτείας και Ελέγχου, Γαβριηλίδου Σωτηρία, Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με αναπληρωτή αυτής τον υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, Καλλομπράτσο Παναγιώτη, Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
7. Με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλα τα μέλη των ως άνω τριμελών επιτροπών πρέπει να φορούν κατάλληλες προστατευτικές μάσκες προσώπου υψηλής προστατευτικής ικανότητας για κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς επίσης κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εξεταζόμενων προς και από τον χώρο εξέτασης. Επιπροσθέτως, οι ως άνω τριμελείς επιτροπές μεριμνούν για τις ηλεκτρονικές κληρώσεις, που διενεργούνται, μέσω κατάλληλης εφαρμογής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις εξετάσεις που αφορούν στους ελεγκτές ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αντιστοίχως και εν γένει για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α., όσον αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των εν θέματι εξετάσεων. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων δύνανται να παρευρίσκονται στον χώρο εξέτασης ως επιτηρητές και τα αναπληρωματικά μέλη των τριμελών επιτροπών, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τον εκάστοτε πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής.
8. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος ελέγχονται από την Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του θέματος, η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει έγκαιρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα προαναφερόμενα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής κάποιου δικαιολογητικού ως συμπληρωματικό της αρχικής του υποβολής, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το υποβάλλει το αργότερο έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος μπορούν να ενημερώνονται σχετικά είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210-6508473, 2106508587 και 210-6508788 της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα τυχόν ερωτήματά τους για την παροχή διευκρινίσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπόψη Διεύθυνσης (dee@yme.gov.gr), καθώς και από τους εγκεκριμένους Φορείς επιμόρφωσης.
9. Επιπροσθέτως και με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω εξετάσεις υποχρεούνται όπως:
α) προσέλθουν στο χώρο εξέτασης (αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) μία (1) ώρα πριν από την έναρξη αυτής και παραμείνουν έξωθεν του κτιρίου, αναμένοντας οδηγίες από το προσωπικό του Υπουργείου, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους, όπως αυτές υποδεικνύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.,
β) φέρουν μαζί τους και επιδείξουν κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εξέτασης, την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία, για την πραγματοποίηση του ελέγχου ταυτοπροσωπίας τους και,
γ) φορούν κατάλληλες προστατευτικές μάσκες προσώπου υψηλής προστατευτικής ικανότητας για κλειστούς χώρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι εν θέματι εξετάσεις.
10. Δικαίωμα συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και έως και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος XII της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ιδ. Γραφείο Υπουργού ΥΠ&ΜΕ.
2. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠ&ΜΕ (Τομέας Μεταφορών).
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας (με την παράκληση όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε οι εξετάσεις της απόφασης του θέματος πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) στις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες, από ώρα 11:15 π.μ. έως και ώρα 15:30 μ.μ.
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΥΠ&ΜΕ (με την παράκληση όπως η απόφαση του θέματος αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).
3. Φορείς Ειδικής Επιμόρφωσης Υποψηφίου Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), με την παράκληση όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων σε Κ.Τ.Ε.Ο., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της απόφασης του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β' 1172) κ.υ.α, καθώς και για τον έλεγχο των τίτλων σπουδών των εκπαιδευομένων τους, έτσι ώστε αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες διατάξεις.
α. Ε.Κ.Π.Α.
Γενικό Τμήμα (Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών & Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων)
Τ.Κ. 34400, Ψαχνά Ευβοίας
β. Κ.Ε.Κ. «CONSUL Α.Ε.».
Στρ. Μακρυγιάννη 43, Τ.Κ. 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Περιφερειακή Οδός Άρτας 53 (δίπλα από τον ΟΑΕΔ), Τ.Κ. 47100 Άρτα
Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27 100 Πύργος
Βρασίδου 90, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη
γ. Κ.Ε.Κ. «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ».
Αλκμήνης 36-38 (Πειραιώς 167), Τ.Κ. 118 53, Αθήνα
Γ. Τσόντου 27-29, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη
δ. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)».
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Ι. Κωλέτη 24, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Πανεπιστημίου 170, Τ.Κ. 26 443, Πάτρα
Βασ. Πατρικίου 11, Τ.Κ. 714 09, Ηράκλειο
Καστοριάς 2α, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα
Στ. Νιάρχου 94, Τ.Κ. 45 500, Ιωάννινα
ε. Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
Αβέρωφ 34Α, Τ.Κ. 142 32, Νέα Ιωνία Αττικής
στ. Κ.Ε.Κ. «HONESTY Ε.Π.Ε.».
Θηβών 152 & Παπάγου, Τ.Κ. 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Θεμιστοκλέους 106, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα
Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27 100, Πύργος
ζ. Κ.Ε.Κ. «ΔΙΑΣΤΑΣΗ».
Μπουνιαλή 13-19, Τ.Κ. 731 00 Χανιά
η. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 «ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ».
Πειραιώς 57, Τ.Κ. 105 53 Αθήνα
θ. ΚΕΚ «ΑCADEMY SKILLS».
Ηρώων Πολυτεχνείου 34 & Περσεφόνης 15, Τ.Κ. 19 200 Ελευσίνα
ι. ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.
Βασ. Γεωργίου 2-4, Τ.Κ. 151 22 Μαρούσι
ια. ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα
ιβ. ΚΔΒΜ2 ΑΚΜΗ.
Τσιμισκή 14, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
ιγ. ΚΔΒΜ2 ΑΛΦΑ
Πατησίων 31, 10432 Αθήνα
ιδ. ΚΔΒΜ2 ΤΟΜΗ - Σωτήριος Μανθόπουλος.
Αγ. Βασιλείου, 30100 Αγρίνιο
ιε. ΣΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «SIGMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - Κ.Δ.Β.Μ.1
Γρίβα και Χαβέλα 9, Τ.Κ. 30132 Αγρίνιο, Αγ. Βαρβάρας 31 & Δελφών, Τ.Κ. 30132 Αγρίνιο
ΙΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Υ.ΥΠ.ΜΕ.
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
5. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
6. Αναφερόμενους, στην συνημμένη απόφαση του παρόντος, υπαλλήλους του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
7. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
8. Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
9. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Καλυφτάκη 1, Τ.Κ. 145 64 ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
10. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ «Ο Άγιος Χριστόφορος» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
5ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Τ.Κ. 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
11. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Λ. Αθηνών 107, Τ.Κ. 104 47 ΑΘΗΝΑ
12. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).