Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. 417044
ΑΔΑ ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ9)
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210 650 8517
E-mail : dee@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 29 Δεκεμβρίου 2022
Βαθμ. Προτ/τας
Εξ. Επείγον
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Διαπιστωτική Πράξη
Θέμα: Θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και O3.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
' Εχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
3. Του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
4. Του ν. 4624/2019 (Α' 137) περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 40).
6. Του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 129).
7. Της με αριθμ. πρωτ. 315550/05-11-2021 (Β' 5781) κ.υ.α. «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Α’ 40), των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια» (ΑΔΑ: 6ΠΒΙ465ΧΘΞ-54Ο).
8. Της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α' 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια» (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ).
9. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Του π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Β. Το από 29/12/2022 Πρακτικό της Επιτροπής για την παραλαβή του λογισμικού του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29482/3-2-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΘΠΧ465ΧΘΞ-ΗΦΔ).
Διαπιστώνουμε:
Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40), εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής, οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ και Ν, υποχρεούνται να εισέρχονται, εντός των τιθέμενων προθεσμιών του παρακάτω Πίνακα, στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ), ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:
Εισαγωγείς οχημάτων των κατηγοριώνΜ και Ν
Ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.Προθεσμία καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. από 30/12/2022 έως και 27/02/2023Προθεσμία καταχώρησης στο Μ.Ε.Μ.Ο. από 28/02/2023 και εφεξής
16/01/2023' Εως σαράντα (40) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας' Εως είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 11 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ), οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), υποχρεούνται να εισέρχονται στον ανωτέρω ηλεκτρονικό
υπερσύνδεσμο εντός των τιθέμενων προθεσμιών του παρακάτω Πίνακα, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-022022 (Β' 1183) υ.α. (Α.Δ.Α.: 675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ), ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:
Εισαγωγείς οχημάτων των κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3
Έναρξη υποχρέωσης καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.Προθεσμία καταχώρισης
16/01/2024' Εως είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο. απαιτείται η αυθεντικοποίησή τους μέσω της χρήσης των ατομικών κωδικών - διαπιστευτηρίων του Taxisnet λογαριασμού τους (μέσω σχετικού μηνύματος που προκύπτει από το Taxisnet).
Επισημαίνονται επίσης τα εξής:
α) Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Μ.Ε.Μ.Ο παρέχει τεχνικά τη δυνατότητα σε όποιον εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, O2 και Ο3 το επιθυμεί, να προβεί στην καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. των εν λόγω οχημάτων, προ της υποβολής της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας τους στη χώρα μας.
β) Το λογισμικό ΜΕ.Μ.Ο. αντλεί στοιχεία επί του συνόλου των αδειών κυκλοφορίας για ταξινομήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω web service, για λόγους διασταύρωσης στοιχείων και εντοπισμού πιθανών παραβάσεων.
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 15 του ν. 4819/2021 (Α' 129), υποχρεωτική προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μ.Ε.Μ.Ο. κάθε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος που ασκεί τη δραστηριότητα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση, για την καταχώριση, των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. αυτού, είναι η εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) της υπ’ αρ. 181504/2016 (Β’ 2454) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι:
α) Το λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο. διαλειτουργεί με το λογισμικό Ε.Μ.ΠΑ. και το Μητρώο των Υπηρεσιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου, του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184), με σκοπό την εύρεση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ» στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο.
β) Την πρώτη φορά που συνδέεται ο χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο., προκειμένου να εγγραφεί σε αυτό και να ενεργοποιήσει τον μοναδικό ατομικό του λογαριασμό, απαιτείται αρχικά η αυθεντικοποίησή του μέσω του Taxisnet λογαριασμού του και η συναίνεση του για την παροχή εκ μέρους του εξουσιοδότησης προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την προσπέλαση των στοιχείων του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), όσον αφορά την εύρεση του Κωδικού του Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και του ατομικού του αριθμού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), αντιστοίχως.
γ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ» στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο., δηλώνει πως το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί τη δραστηριότητα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση (Κ.Α.Δ. 45.11), πρέπει κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, Α.Φ.Μ., email, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λ.π.) για τη δημιουργία του προφίλ του και του ατομικού του λογαριασμού στο λογισμικό ΜΕ.Μ.Ο., να συμπληρώσει υποχρεωτικά και τον ατομικό του αριθμό Μητρώου στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Στην περίπτωση που ο καταχωρημένος αριθμός Μητρώου ΕΜΠΑ δεν ταυτίζεται με τον πραγματικό αριθμό Μητρώου ΕΜΠΑ, ή στην περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένος ο αριθμός Μητρώου ΕΜΠΑ στο προφίλ του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ» που ασκεί τη δραστηριότητα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση (Κ.Α.Δ. 45.11), ο λογαριασμός του στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο. δεν δύναται να δημιουργηθεί προκειμένου στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί και το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να προβεί στην καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α., για τα μεταχειρισμένα οχήματα που έχει εισάγει στη χώρα, επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες με την επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 315550/05-11-2021 (Β' 5781) κ.υ.α.
Στην αντίθετη περίπτωση ολοκληρώνεται με επιτυχία η δημιουργία του προφίλ του και ενεργοποιείται ο μοναδικός ατομικός του λογαριασμός του στο Μ.Ε.Μ.Ο., προκειμένου ο εν λόγω χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» να προβεί στην καταχώριση στο ανωτέρω Μητρώο, των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. αυτού, για κάθε μεταχειρισμένο όχημα εισάγει στη χώρα, ενώ κάθε επόμενη σύνδεσή του στο Μ.Ε.Μ.Ο. πραγματοποιείται μέσω Taxisnet αλλά χωρίς επιπλέον ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση, με οποιονδήποτε πρόσφορο δυνατό τρόπο, των εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων του θέματος κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή αίτησης για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων, όσον αφορά στην τήρηση των ως άνω αναφερόμενων υποχρεώσεων τους από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και εφεξής, για τις σχετικές έννομες συνέπειες που επιφέρει η μη καταχώριση, ή η εκπρόθεσμη καταχώριση, ή/και η ανακριβής καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων των ανωτέρω εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α., καθώς και για τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα που ορίζονται, κατά περίπτωση παράβασης, στη με αριθμ. πρωτ. 315550/05-112021 (Β' 5781) κ.υ.α.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link): https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
γ. Γεν. Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
δ. Γεν. Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
ε. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
στ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Υπουργείο Οικονομικών
Ιδ. Γρ. Υφυπουργού Οικονομικών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yfyp.fpdp@minfin.gr)
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (αποστολή με ηλεκτρ. ταχυδρομείο)
2. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr)
3. Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr & info@seeae.gr)