Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρ. 414733
ΑΔΑ 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 28/12/2022
Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κωδ. :101 78 Αθήνα
Τηλέφωνο :2106508071
2106508010
Προς: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4938/2022(Α' 109) και ειδικότερα των άρθρων 152 και 154 αυτού, σχετικά με τις ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 294537/25.9.2022 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) και έχοντας υπόψη μας τη με αριθμό E1/2022 γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ, διευκρινίζουμε και τα κάτωθι:
1. Με τη διάταξη του άρθρου 152 ν. 4938/2022 προβλέφθηκε ότι κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών δύναται να καθορίζονται α) ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά, β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον η προμήθεια των ανωτέρω υλικών έλαβε χώρα μετά την 1.1.2022.
Σε εκτέλεση της άνω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμό 275234/2022 (Β' 4767) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.
Διευκρινίζεται ότι η απομειωμένη τιμή εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά, δεν αποτελούν νέες εργασίες και εντάσσονται στην ίδια ομάδα του αρχικού προϋπολογισμού του έργου. Η αναθεώρηση σύνθετων άρθρων εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά, δεν αναθεωρούνται ούτε κατά το μέρος εργασιών που δεν περιλαμβάνουν το αποζημιωθέν απολογιστικά υλικό.
Ως εγκεκριμένη τιμή του υλικού που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, λαμβάνεται η τελευταία επίσημη εγκεκριμένη τιμή του υλικού.
Ειδικότερα για τον σκοπό αυτόν γίνεται χρήση της τελευταίας εγκεκριμένης τιμαριθμικής του Γ τριμήνου του 2012 και της ανάλυσης της συνολικής τιμής μονάδας που υπολογίζεται βάσει αυτής από τα αντίστοιχα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΥΔΡ, ΟΔΟ κλπ.) που αναφέρονται στον κωδικό αναθεώρησης του προϋπολογισμού μελέτης για την παραπάνω εργασία και ισχύει ο τύπος: Π υλικού (%) = Τ υλικού (Γ’ 2012) / Τ άρθρου (Γ’ 2012).
Με βάση το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται η τιμή του υλικού (Τ (υλικού Εργολαβίας) που περιέχεται στη συμβατική τιμή του άρθρου της εκάστοτε εργολαβίας και πληρώνεται μέσω αυτού.
Ισχύει ο τύπος: Τ υλικού (Εργολαβίας) = Π υλικού (%) * Τ άρθρου (Εργολαβίας).
Η τιμή του υλικού όπως αυτή υπολογίζεται ανωτέρω αφαιρείται από τη συμβατική τιμή της εργασίας αφού πρώτα απομειωθεί κατά την προσφερθείσα έκπτωση δημοπρασίας.
Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθείται και για κάθε επόμενη εγκεκριμένη τιμή υλικού λαμβανομένης υπόψη της ανηγμένης τιμής του υλικού κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην τιμή του άρθρου βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ' τριμήνου του 2012.
Ειδικά ως προς την άσφαλτο, ως εγκεκριμένη τιμή του υλικού της ασφάλτου που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου, λαμβάνεται, η τελευταία επίσημη εγκεκριμένη τιμή του υλικού βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ' τριμήνου του 2012, και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού*321* ΑΤΕΟ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), η οποία και αφαιρείται από την τιμή του άρθρου του προϋπολογισμού μελέτης. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο της ομάδας στην οποία ανήκει το εν λόγω άρθρο.
2. Στη διάταξη του άρθρου 154 ν. 4938/2022 προβλέπεται ως προς το δικαίωμα λήψης από ανάδοχο σύμβασης δημόσιου έργου, της εκεί προβλεπόμενης πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, η μεταξύ άλλων σωρευτική προϋπόθεση της προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής υπό την έννοια του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Επιτρέπεται όμως αντί της προσκομίσεως τέτοιας εγγυητικής επιστολής, η επίκληση υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αρκεί τούτη να καλύπτει και την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο.
Η άνω πρόβλεψη για την εφαρμογή της επιβάλλει αυτονοήτως την πραγματική οικονομική κάλυψη, της καταβαλλόμενης πρόσθετης καταβολής (πριμ), η οποία δεν πληρείται όταν η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έχει χρησιμοποιηθεί υπό του αναδόχου για την κάλυψη άλλου κινδύνου, όπως στις περιπτώσεις χρήσης αυτής για την λήψη προκαταβολής.
3. Προσθέτως στη διάταξη του αυτού ως άνω άρθρου, ορίζεται ως προϋπόθεση για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ), η τήρηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 154 ν. 4938/2022 ήτοι την 6.6.2022.
Ως «συμβατική» προθεσμία νοείται η προβλεπόμενη είτε στο άρθρο 48 παρ. 1 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «συνολική προθεσμία», είτε στο άρθρο 147 παρ. 1 ν. 4412/2016 (Α' 147) «συνολική προθεσμία», είτε όπως η διάταξη του άρθρου 147 παρ. 1 ν. 4412 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 παρ. 1 ν. 4782/2021 (Α’ 36) «συνολική προθεσμία» και συνιστά την συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.
Τυχόν μεταβολές (παρατάσεις) του χρονοδιαγράμματος του έργου ως προς τις τμηματικές ή ενδιάμεσες τμηματικές ή αποκλειστικές προθεσμίες αυτού, εφόσον δεν παρατείνουν την συμβατική ή συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του αναδόχου να αιτηθεί την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ).
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. (www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1 .Ιδ. Γρ. Υπουργού ΥΠ & ΜΕΤ.
2 .Ιδ. Γρ. Υφυπουργού ΥΠ & ΜΕΤ. αρμόδιο για θέματα Υποδομών
3 .Ιδ.Γρ.Υφυπουργού ΥΠ & ΜΕΤ. αρμόδιο για θέματα Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
3. Υπηρεσιακή Γραμματέας
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (A)
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
1. Α.Τ. Εσωτερικού Ελέγχου
2. Α.Τ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
3. Α.Γ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
4. Α.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Υπηρεσία Συντονισμού
2. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση προϋπολογισμού & δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)
4. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)
5. Διεύθυνση Προμηθειών& Λειτουργικής Μέριμνας ( Δ3)
6. Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Διεύθυνση Διοίκησης ( Δ4)
8. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5 )
9. Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης ( Δ6)
10. Γεν. Δ/νση Δράσεων Εξωστρέφειας & Πολιτικής Ασφάλειας
11. Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών θεμάτων ( Δ7)
12. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών & Μεταφορών ( Δ8)
13. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9 ) (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) email: site-support@yme.gov.gr
14. Α.Τ. Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Α.Τ. Νομικής Στήριξης Γεν. Γραμματείας Υποδομών
2. Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10).
4. Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)
5. Διεύθυνση Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων & Τεχνικών Αρχείων (Δ12)
6. Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών
7. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13)
8. Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων & Ασφάλειας (Δ14)
9. Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15)
10. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)
11. Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17)
12. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
13. Διεύθυνση Έργων 'Υδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)
14. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19)
15. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)
16. Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21)
17. Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων & Απαλλοτριώσεων
18. Διεύθυνση Ποιότητας & Τυποποίησης (Δ22)
19. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Δ23)
20. Διεύθυνση Μητρώων (Δ24)
21. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής (Δ25)
22. Υποδιεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής Βορείου Ελλάδος
23. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
24. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ26)
25. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ27), i.sotiropoulos@ggde.gr, daefkde@ggde.gr, τηλ. 2610589226
26. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ28), o.zikopoulou@ggde.gr, daefkbe@ggde.gr, τηλ. 2310427885
27. Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) Δυτικής Αττικής
28. Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) Ανατολικής Αττικής
29. Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) Νομού Χανίων, t.a.e.f.k.xania@gmail.com, τηλ. 28210 29287
30. Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, o.zikopoulou@ggde.gr, τηλ. 2310 427885
ΕΥΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
1 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
2 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών & Λιμενικών Υποδομών
3 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
4 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας
5 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Θεσσαλίας
6 .Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1 .Α.Τ. Νομικής Στήριξης Γεν. Γραμματείας Μεταφορών
2 .Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 3.ΔιεύΘυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29)
4 .ΔιεύΘυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (Δ30)
5 .Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
6 .ΔιεύΘυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
7 .ΔιεύΘυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
8 .ΔιεύΘυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)
9 .ενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
10.ΔιεύΘυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
11 . Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
12 .Διεύθυνση Εποπτείας & Ελέγχου (Δ36)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, info@hcaa.gov.gr 2103541310
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ, monada@aaiasb.gr , 2109608080 3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, info@ras-el.gr , 2103860141
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, protocol@hasp.gov.gr , 2108916300
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, yot@yme.gov.gr , 2144056944
Ν.Π.Δ.Δ.
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, info@pagioneydap.gr , 2107474600
2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, tee@central.tee.gr , 2103291625
Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ, secretary@hsca.gr , 2102203500
2. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, grammethel@osy.gr , 2104270828
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, oasa@oasa.gr , 2108200869
4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, oasth@oasth.gr, 2310981256
5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, info@oseth.com.gr , 2310483070
6. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, kgram@stasy.gr , 2144141171
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, gdd@osenet.gr , 2105297857
Ν.Π.Ι.Δ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ, info@athensanaplasis.gr , 2100083900
2. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, protokollo@ametro.gr , 2106792160
3. ΕΥΔΑΠ Α.Ε, grammateia@eydap.gr , 2102144090
4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, eoae@egnatia.gr , 2310470423
5. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, info@ergose.gr , 2105283152
6. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, protocol@ktyp.gr , 2105272485
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, oakae@oakae.gr, 2821029200
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, info@eddid.gr, 2130106962
Ν.Π.Ι.Δ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΑΙΑΟΣΕ, gaiaose@gaiaose.gr , 2108318158
(Β) 1. Προεδρία της Δημοκρατίας, email: pressoffice@presidency.grτηλ. (+30) 210 7283 111), Βασ. Γεωργίου Β 2, Αθήνα 10674
2. Βουλή των Ελλήνων, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα 10674
3. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να ενημερώσουν και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Email: ministeroffice@minfin.gr
Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 10180, Tηλ: 2103332000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Email: minister.sec@mnec.gr
Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 10180, τηλ: 2103332637
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Email: grypex@mfa.gr
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, τηλ : 2103681000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Email: minister.secretary@mod.mil.gr
Δ/νση: Πεντάγωνο, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ: 2106598100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Email: minister@minedu.gov.gr
Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180 , τηλ: 34420000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Email: welfare@yeka.gr
Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 10110,Σολωμού 60, τηλ: 1555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Email: depminister@moh.gov.gr
Δ/νση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ. 10187.τηλ: 2132161000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: secmin@ypen.gr
Δ/νση: Μεσογείων 119, Αθήνα, Τ.Κ. 10192, τηλ : 2131513000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Email: gram_yfyp@mopocp.gov.gr
Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, τηλ: 2131520000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Email: grammateia@justice.gov.gr
Δ/νση: Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, τηλ: 21313070000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με την παράκληση να ενημερώσουν τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α'καιβ'βαθμού)
Email: ypourgos@ypes.gr
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10674, τηλ: 2131364000 -21313130000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Email: sec@mindigital.gr
Δ/νση: Φραγκούδη 11, 6ος όρ., Καλλιθέα, Τ.Κ. 10163 , τηλ: 2109098000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Email: minister@yna.gov.gr , minister.office@yna.gov.gr
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Email: minister-mailbox@hq.minagric.gr
Δ/νση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10176, τηλ.210212 4000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Email: minister@mintour.gr
Δ/νση: Βασ. Αμαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10557, τηλ+30 210 3736001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Email: minister@civilprotection.gr
Δ/νση: Κηφισίας 37 -39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123, τηλ .213 1510 100
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Email: sec@mindigital.gr
Δ/νση :Φραγκούλη 11, πέμπτος όροφος, Καλλιθέα Τ.Κ. 10163, τηλ. 21 0338 5100
4. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Νίκης 4, Αθήνα 10563
Τηλ: 210 3332402
Email: hellaskps@mnec.gr
5. Ανεξάρτητες Αρχές ( ΑΑΔΕ, Καρ. Σερβίας 8, 10184, τηλ:213162 1000)
6. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων , Ικάρων 1, Καλαμαριά 55132
Τηλ:231 048 6900 , Email: Κdeod@cieel.gr
7. ΕΑΑΔΗΣΥ, e-mail: eaadhsy[at]eaadhsy.grΤηλ: 213-2124700, Kεφαλληνίας 45 και
Κόμνα Τράκα, Τ.Κ.11257- Αθήνα
8. Eθνική Αρχή Διαφάνειας, τηλ: 213 212 9772, Email: info@aead.gr, Tαχ. Δ/νση :
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ
( Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, info@acci.gr
Τηλ 2103604815-9,2103602411
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, e-mail: profession@geotee.grτnλ: 2310-278817, 2310-278818,2310-236379,2310-236305)
10. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ)
ΠΕΔΜΕΔΕ, e-mail: nfo@pedmede.gr
Τηλ : +30 210 3614978
ΠΕΔΜΗΕΔΕ, www.pedmiede.gr. Τηλ: 210.8232.210, 210.8251.673
ΠΕΣΕΔΕ,email: info@pesede.grΤηλ. 210 3838759
ΣΑΤΕ, e-mail: info@sate.gr, τηλ.: 210-330.1814-15, 210-383.6503
ΣΤΕΑΤ,· Email: info@steat.grτηλ: +30 210 36 17 109