Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Β1/414326
ΑΔΑ ΩΣΗΤ465ΧΘΞ-ΩΞΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο :2106508783
Σύζευξις : 2131308783
E-mail : dem@yme.gov. gr
Παπάγου, 28 Δεκεμβρίου 2022
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: N. 3887/2010 - ΙΜΕ ΕΠΕ - Δραστηριοποίηση με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ΦΔΧ
Σχετ.: Η αριθμ. Β1/οικ.347707/3-12-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ Ψ9ΓΙ465ΧΘΞ-ΟΦ7)
Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας και αφορούν τη δυνατότητα ή μη των ΙΜΕ να αποκτούν κατά κυριότητα ή να μισθώνουν ΦΔΧ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ), οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 περ. γ’ ν.3887/2010 (Α’ 174) συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτή τη νομική μορφή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024 (βλ. σχετική εγκύκλιο), αποτελούν εταιρείες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διέπονται από τη νομοθεσία περί ΕΠΕ με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 3 ν. 383/1976. Μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της ΙΜΕ είναι η υποχρέωση των εταίρων να εισφέρουν ως παρεπόμενη παροχή στην εταιρεία την άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ΦΔΧ τους. Η ύπαρξη των ανωτέρω ειδικών ρυθμίσεων για τις ΙΜΕ δεν συνεπάγεται από πλευράς νομοθεσίας μεταφορών τον περιορισμό της δυνατότητας αυτών των εταιρειών, με εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ, να δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Αν. Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Γεώργιος Πατσιαβός
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία Μεταφορών περιοχής αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
3. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
4. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών