Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 408948
ΑΔΑ 9ΠΦΗ465ΧΘΞ-75Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022
Βαθμός Προτ/τας:
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο :2106508867
e-mail :g.patsiavos@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Περί ορίου ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναστέλλεται, κατ’ εξαίρεση, έως την 31.12.2023, η ισχύς του ορίου ηλικίας κυκλοφορίας για τα οχήματα των παρακάτω κατηγοριών:
1. του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου.
2. της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης,
3. της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267)κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.
4. των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ.
5. της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων.
6. του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1 . Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
(με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των ΠΕ)
2 .Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
Κοινοποίηση:
Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
- Γραφ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
- Γραφ. Γεν. Δ/ντή Μεταφορών
- Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών