Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.πρωτ.:591686/Σ.184737
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Ορφανίδου Γ. Βαρουχάκης
Τηλέφωνο : 210 5285685
210 5285679
E-mail : tm.mitroon@efka.gov.gr
Αθήνα, 13/12/2022
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ : «Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ εκτοπισμένων προσώπων από την Ουκρανία»
ΣΧΕΤ : Η υπ.αριθ.172172/2022 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1462/Β/28.03.22
Με το παρόν γνωστοποιούνται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ.αριθ.172172/28-03-22 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας.
Η Άδεια Διαμονής Προσωρινής Προστασίας, αποτελεί πιστοποιητικό έγγραφο της ιδιότητας του κατόχου της ως δικαιούχου προσωρινής προστασίας, επέχει θέση άδειας εργασίας και δίνει πρόσβαση στα δικαιώματα των άρθρων 12 έως 15 π.δ. 80/2006.
Αναλυτικά, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που εκτοπίστηκαν από την Ουκρανία στις 24/02/2022 ή αργότερα, ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εισβολής των ρώσικων ενόπλων δυνάμεων κατά την εν λόγω ημερομηνία, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ατελώς Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας (Α.Δ.Π.Π.), επί της οποίας αναγράφεται Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α) Ουκρανοί υπήκοοι που διέμεναν στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουάριου 2022
β) ανιθαγενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ουκρανίας που διέμεναν νόμιμα στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 ως δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή ισοδύναμης εθνικής προστασίας
γ) μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη και διέμενε στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ήτοι:
• ο/η σύζυγος προσώπου που εμπίπτει στις περ. α’ ή β’ ή το πρόσωπο με το οποίο συμβιώνει σε ελεύθερη ένωση στα πλαίσια σταθερής σχέσης δεόντως αποδεδειγμένης
• τα ανήλικα άγαμα τέκνα προσώπου που εμπίπτει στις περ. α’ ή β’ ή του/της συζύγου του/της, χωρίς διάκριση ως προς το αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν υιοθετήθηκαν
• άλλοι στενοί συγγενείς που ζούσαν μαζί ως τμήμα της οικογενειακής μονάδας κατά τον χρόνο των περιστάσεων που σχετίζονται με την μαζική εισροή και οι οποίοι εξαρτώνται πλήρως ή κυρίως από πρόσωπο που αναφέρεται στις περ.α’ ή β’ κατά τον χρόνο αυτό.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
Κατά την διαδικασία της απογραφής των προσώπων αυτών στο μητρώο, είναι απαραίτητο να ελέγχεται αν το πρόσωπο διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. και έχει ήδη απογραφεί στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.
• Αν το πρόσωπο διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. και έχει απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, πριν την χορήγηση της Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας (Α.Δ.Π.Π.), εκτυπώνεται η βεβαίωση απογραφής και συνιστάται στον ασφαλισμένο να μεταβεί στη Υπηρεσία Ασύλου, για δήλωση του υπάρχοντος Α.Μ.Κ.Α. και για περαιτέρω ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία.
• Αν το πρόσωπο δεν είναι απογεγραμμένο στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, θα διενεργείται η απογραφή κατά τα γνωστά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι κατά την απογραφή τους, πλέον των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν ευκρινές αντίγραφο του εντύπου «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» (Ε3), που υποβλήθηκε από τον εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ να λάβουν γνώση του παρόντος, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ