Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.127
ΑΔΑ 6ΣΙΙ46ΜΤΛ6-ΛΕ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1313 -133, -147
E - mails: k.voutsina@ydmed.gov.gr
m.kappatou@ydmed.gov.gr
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2023
Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου.»
Σχετ.: Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) για το νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο.
Σε συνέχεια της έκδοσης του ΠΔ 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α') «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» και αναφορικά με τον τρόπο που επηρεάζει τους οργανισμούς/κανονισμούς λειτουργίας των φορέων, παρακάτω τίθενται σχετικές ερωταπαντήσεις που διευκρινίζουν το ως άνω θέμα:
Ε1: Πρέπει να τροποποιηθεί/αντικατασταθεί ο οργανισμός/κανονισμός λειτουργίας του φορέα μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου;
Α1: Όχι. Το ΠΔ 85/2022 προβλέπει ότι ναι μεν εντός 2 μηνών πρέπει να αντιστοιχηθούν οι κλάδοι και ειδικότητες όλων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του εν λόγω ΠΔ, αλλά η ανωτέρω αντιστοίχιση θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του κάθε φορέα. Συνεπώς δεν προκύπτει άμεση υποχρέωση έκδοσης/τροποποίησης του οργανισμού του φορέα. Σε οποιαδήποτε όμως μεταγενέστερη έκδοση νέου οργανισμού/κανονισμού λειτουργίας εννοείται ότι οι κλάδοι και ειδικότητες των θέσεων προσωπικού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ΠΔ 85/2022.
Ε2: Ο φορέας επιθυμεί την έκδοση νέου οργανισμού/κανονισμού λειτουργίας. Σε ποιες σχετικές ενέργειες θα πρέπει να προβεί μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου -Κλαδολογίου;
Α2: Η υποχρέωση που δημιουργείται βάσει των διατάξεων του ΠΔ 85/2022 πλέον, για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021, είναι οι θέσεις προσωπικού τους να κατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με το παράρτημα Β’ αυτού.
Ε3: Αυτή την περίοδο (από 17-12-2022 έως και 17-2-2023) σχέδιο οργανισμού/κανονισμού λειτουργίας του φορέα μου είναι σε διαδικασία σύνταξης/υπογραφών/δημοσίευσης. Πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο;
Α3: Εξαρτάται.
Α3.1: Αν βρίσκεται στη φάση σύνταξης/κατάρτισης, τότε πρέπει να εναρμονιστεί στις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου.
Α3.2: Αν βρίσκεται στη φάση συν/υπογραφών από τα αρμόδια όργανα κρίνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
α) Αν πρόκειται για απόφαση πριν από την αποστολή της για δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο, ανακαλείται και προσαρμόζεται στο νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο.
β) Αν πρόκειται για απόφαση η οποία έχει ήδη σταλεί για δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο, τότε συνεχίζεται η διαδικασία της δημοσίευσης κανονικά και αφού δημοσιευθεί, τότε εκκινεί η διαδικασία αντιστοίχισης των κλάδων και ειδικοτήτων των θέσεων προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 85/2022.
γ) Αν πρόκειται για απόφαση που δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσής της από το Εθνικό Τυπογραφείο, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου να αποφασίσει αν θα την ανακαλέσει ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου -Κλαδολογίου, ή θα την εκδώσει και στη συνέχεια θα προβεί στην πράξη αντιστοίχισης του άρθρου 13 του ΠΔ 85/2022.
δ) Αν πρόκειται για Προεδρικό Διάταγμα και η διαδικασία δεν έχει φτάσει στο στάδιο γνωμοδότησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), τότε προσαρμόζεται στις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου και εκκινεί εκ νέου η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών από τους συναρμόδιους Υπουργούς.
ε) Αν πρόκειται για Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο βρίσκεται για επεξεργασία στο ΣτΕ, τότε ο φορέας είτε συνεχίζει τη διαδικασία και ακολουθεί τις οδηγίες της γνωμοδότησης, είτε το ανακαλεί και το εναρμονίζει με τις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου.
στ) Αν πρόκειται για Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μετά την επεξεργασία του από το ΣτΕ, τότε ο φορέας συνεχίζει τη διαδικασία κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι το ΣτΕ δεν έχει γνωμοδοτήσει διαφορετικά, και αφού δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο, τότε εκκινεί η διαδικασία αντιστοίχισης των κλάδων και ειδικοτήτων των θέσεων προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 85/2022.
Ε4: Επηρεάζονται από το νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο οι διατάξεις των άρθρων που ορίζουν τους κλάδους των υπαλλήλων που δύναται να προΐστανται στις οργανικές μονάδες του φορέα;
Α4: Έμμεσα, ναι. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 85/2022 προβλέπεται ότι: «Όπου στις κείμενες διατάξεις υφίστανται κλάδοι και ειδικότητες του Παραρτήματος Β' για τους οποίους πρέπει να εκδοθεί η πράξη αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13, εφεξής νοούνται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες αυτού ως προς κάθε συνέπεια.».
Από την ανωτέρω διάταξη σε συνδυασμό με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.4622/2019, καθώς και όποια αντίστοιχη διάταξη ισχύει για τους φορείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, που ορίζει ότι με τους οργανισμούς/κανονισμούς λειτουργίας ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κατόπιν της αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων προσωπικού του φορέα, με αυτούς του νέου Προσοντολογίου - Κλαδολογίου, τα άρθρα που αναφέρονται στο θέμα τροποποιούνται έμμεσα και ως κλάδοι υπαλλήλων που δύναται να προΐστανται νοούνται οι νέοι κλάδοι. Αυτό σημαίνει ότι δυνατότητα να προΐστανται σε μια οργανική μονάδα θα έχουν οι υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων του νέου κλάδου. Στις περιπτώσεις όμως που ο παλαιός κλάδος ήταν μια ή περισσότερες συγκεκριμένες ειδικότητες του νέου κλάδου τότε νοείται ότι δυνατότητα να προΐστανται έχουν μόνο οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων νέων αντίστοιχων ειδικοτήτων του νέου κλάδου.
Προσοχή: Όσον αφορά τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης προϊσταμένων ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 3Α του ν.4830/2021 ότι, «Εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1 διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται με βάση το πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε, κατά περίπτωση, μέχρι τη θέση σε ισχύ του εν λόγω διατάγματος.»
Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζουν τις εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων, αλλά και κινητικότητας προσωπικού, προκύπτει ότι, για τις μεν εκκρεμείς θα ολοκληρωθούν με τους παλαιούς κλάδους, ενώ για μελλοντικές διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εκδοθεί η πράξη αντιστοίχισης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού/Εποπτείας Νομικών Προσώπων
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού/ Εποπτείας Νομικών Προσώπων
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού/ Εποπτείας Νομικών Προσώπων
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Συμβούλιο της Επικρατείας, ste@adjustice.gr
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
8. Προεδρία της Κυβέρνησης
9. Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, office@gslegal.gov.gr
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
3. ΑΔΕΔΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. ΔΙΔΑΔ
7. web.support@ypes.gr (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»).