Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1
ΑΔΑ 96ΘΣ46ΜΑΠΣ-ΒΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 525
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΩΓΑΔΑΣ
Τηλέφωνο: 210 52 85 611
E-mail : tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
Αθήνα, 02/01/2023
Αριθμ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΩΣ Ο ΣΥΝ/ΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πληροφορίες: ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
Τηλέφωνο: 210 52 85 664
E-mail : tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας:10432, Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022».
Σχετ: Η υπ' αριθμ. 10/2020 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ και το υπ' αριθμ. 257127/14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ' του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/25-11-2022 τ. Α'), με τις οποίες προβλέπεται, από 1/1/2023, μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - ασφαλισμένου, που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει
υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ του Ν.4997/2022, προβλέπεται η μόνιμη μείωση των συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των κλάδων ή Λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α, από 1-1-2023 και ειδικότερα ορίζεται ότι:
«Από την 1η Ιανουάριου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απαεχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως.
α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197), περί πόρων της Δ.ΥΠ.Α., σε ποσοστό δυο κόμμα σαράντα τοις εκατό (2,40%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργοδότη και κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργαζόμενο,
β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από της Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α '7)), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,
γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α '88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαέξι τοις εκατό (0,16°%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά μηδέν κόμμα μηδέν έξι τοις εκατό (0,06ο%) στον εργοδότη και κατά μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10l%)νοτον εργαζόμενο και
δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013, σε ποσοστό μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζομένου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π. Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 3 του ν.678/1977 (Α '24) και της περ. Γτου άρθρου 7 του ν.3144/2003 Α' 111)».
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από 1-1-2023, αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας, καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
1. Για τον κλάδο Ανεργίας Δ.ΥΠ.Α η μείωση ανέρχεται σε 1,85 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε ασφαλισμένους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του ασφαλισμένου.
Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 2,40% και κατανέμεται κατά 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον ασφαλισμένο.
2. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν. 4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους λογαριασμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π). Για τον εν λόγω λογαριασμό η μείωση ανέρχεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ σε 1,15 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι: α) σε 0,30 ποσοστιαίες μονάδες για τον Λ.Α.Ε.Κ και αφορά μόνο στους εργοδότες και β) σε 0,85 ποσοστιαίες μονάδες για τον Ο.Ε.Κ, (οι εισφορές υπέρ του οποίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής και συνακόλουθα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και αφορά μόνο στους ασφαλισμένους.
Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον ασφαλισμένο.
Υπέρ του Ο.Ε.Κ. δεν προβλέπεται καταβολή εισφορών τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον ασφαλισμένο.
Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές, που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (ΛΠΕΑΕ,ΟΕΕ), εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ (ΑΝΕ)1,200%1,200%2,400%
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΕΡΕ)0,000%0,350%0,350%
ΛΑΕ0,060%0,100%0,160%
ΛΠΕ0,150%0,000%0,150%
ΟΕΚ0,000%0,000%0,000%
ΣΥΝΟΛΟ1,410%1,650%3,060%
2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 4997/2022, ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1-1-2023.
Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1-1-2023 και εφεξής.
3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Όπως είναι γνωστό, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των ένστολων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που από 1-1-2017 εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ, περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ Δημοσίου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης/Δημόσιος Τομέας στον e-ΕΦΚΑ.
Με την υπ'αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ και το υπ'αριθμ 257127/14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ, παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημοσίου Τομέα, με καταχώρηση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττόμενων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων).
Για την απεικόνιση των νέων ποσοστών συνεισπραττόμενων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας, σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ), όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΙΣΧΥΣ
ΚΑΔΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΠΚΑΣΦ/ΝΟΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
0821-0822-0823· 0824-0825001043Ο.Ε.Κ.1341%01%1/1/2017
0,85%0,00%0,85%1/6/2020
0,00%0,00%0,00%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825001044Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ30150%1%1%1/1/2017
0,00%0,85%0,85%1/6/2020
0,00%0,00%0,00%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000145Συνεισπραττόμενες Εισφορές1003,28%3,68%6,96%1/1/2017
2,86%3,20%6,06%1/6/2020
1,65%1,41%3,06%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000284Ο.Ε.Κ. - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ1341%01%1/1/2017
0,85%0,00%0,85%1/6/2020
0,00%0,00%0,00%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000285Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ30150%1%1%1/1/2017
0,00%0,85%0,85%1/6/2020
0,00%0,00%0,00%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000286Συνεισπραττόμενες Εισφορές - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ1003,28%3,68%6,96%1/1/2017
2,86%3,20%6,06%1/6/2020
1,65%1,41%3,06%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000476Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ4001,45%2,51%3,96%1/1/2017
1,30%2,51%3,81%1/6/2020
0,45%2,21%2,66%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000477Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ με εξαίρεση ΟΕΚ4980,45%2,51%2,96%1/1/2017
0,45%2,21%2,66%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000688Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1%12511,45%1,51%2,96%1/1/2017
1,30%1,51%2,81%1/6/2020
0,45%1,21%1,66%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000689Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1% με εξαίρεση ΟΕΚ12520,45%1,51%1,96%1/1/2017
0,45%1,21%1,66%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000691Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50%12611,45%1,01%2,46%1/1/2017
1,30%1,01%2,31%1/6/2020
0,45%0,71%1,16%1/1/2023
0821-0822-08230824-0825000692Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50% με εξαίρεση ΟΕΚ12620,45%1,01%1,46%1/1/2017
0,45%0,71%1,16%1/1/2023
Τέλος σας πληροφορούμε ότι η ανωτέρω κωδικοποίηση θα αναρτηθεί στον ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση όλων των εκκαθαριστών του Δημοσίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
2.Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr ypod4@efka.gov.gr
3.Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.sintaxeon@efka.gov.gr gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
4.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
5.Υπουργείο Εσωτερικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 27, 10110 Αθήνα
info@vDes.gr
6.Υπουργείο Οικονομικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα
Dress@minfin.gr
7.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα
8.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gg vDetha@mod.mil.gr
9.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Drotocol@minedu.gov.gr
10.Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
11.Υπουργείο Δικαιοσύνης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
12.Υπουργείο Υγείας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
13.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
qrplk@culture.qr
14.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
15.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος
yme@yme.qov.qr
16.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
secretariat@immiqration.qov.qr
17.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών)
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς
info@yna.qov.qr, ddy.b@yna.qov.qr
18.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
info@minaqric.qr
19.Υπουργείο Τουρισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα
mailbox@mintour.qr
20.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
pressoffice@yptp.qr
21Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
h7@nis.qr
22.Βουλή των Ελλήνων
infopar@parliament.qr
23.Η Εκκλησία της Ελλάδος Ιασίου 1, 11521 Αθήνα contact@ecclesia.qr
24.Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα kepik@astynomia.gr
25.Πυροσβεστικό Σώμα
Μουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι
26.Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς contact@yna.gov.gr
27.Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός str-ges-dmp@army.gr, gesdendhs@army.gr
28.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός gen pro@navy.mil.gr
29.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gek.athens@mod.mil.gr
30.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
31.Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
gd1@eopyy.gov.gr
32.ΕΤΕΑΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
t.gram@eteaep.gov.gr
33.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
contact@dpa.gr
34.Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι info@adae.gr
35.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα
enimerosi@asep.gr
36.Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα ncrtv@otenet.gr
37.Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα press@synigoros.gr
38.Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα contact@epant.gr
39.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι info@eett.gr
40.Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα info@rae.gr
41.Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
42.Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα info@gamingcommission.gov.gr
43.Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
grammateia@synigoroskatanaloti.gr
44.Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα
secretary@eaiya.gov.gr
45.Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα secretariat@ethaae.gr
46.Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
monada@aaiasb.gr
47.Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς geniko.protokolo@statistics.gr & l.stamou@statistics.gr
48.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα eaadhsy@eaadhsy.gr
49.Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα info@ras-el.gr
50.Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
51.Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας slot@hsca.gr
52.Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι eoe@minedu.gr
53.Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Αμερικής 11, 10672 Αθήνα
54.Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς info@raports.gr
55.Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης aepp@aepp-procurement.gr
56.Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου
YPA@HCAA.GR
57.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
58.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
59.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
do@apdthest.gov.gr
60.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
gg@apdhp-dm.gov.gr
61.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου Νέο Πατρών - Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
62.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8,18538 Πειραιάς
gg@apdaigaiou.gov.gr
63.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
64.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη
do@damt.gov.gr
65.Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α' & Β' Βαθμού)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
info@kedke.gr
66.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα keeuhcci@uhc.gr
67.Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα hba@hba.gr
68.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα oee@oe-e.gr
69.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα info@gsee.gr
70.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα
efeea@otenet.gr
71.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα info@acci.gr
72.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς evep@pcci.gr
73.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα eea@eea.gr
74.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς eepir@otenet.gr
75.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη grammateia@epepthe.gr
76.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.gr
77.Ανάδοχος Ο.Π.Σ./β-ΕΦΚΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου