Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : Φ1/580/Δ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ B'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 03-01-2023
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
. Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.3272 (Δ.Ε) 210344.2933 (Ε.Α.Ε) 210344.2212 (Ε.Ε)
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας
ΠΡΟΣ: (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
(info@sivitanidios.edu.gr)
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ Γ.Π.Δ1α/Γ.Π.οίκ.74111/22-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β'2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής, από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
8. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
10. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
11. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β'
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ