Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 29
ΑΔΑ 9ΣΦΖ46ΜΤΛ6-ΖΧΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Α.Π.: 1012/05.01.2023
Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2023
1.Εισαγωγή
Ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς αποτελεί θεσμό που κατοχυρώνεται και ρυθμίζεται με τον νόμο 4830/21 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα Άργος» και αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών ευζωίας του ζώου συντροφιάς μέχρι την υιοθεσία του.
Σκοπός της παρούσας εγκύκλιου είναι η διευκρίνηση ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4830/2021, αναφορικά με την αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
2.Ανάδοχος
Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα συντροφιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν.
Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από:
• δήμο
• φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εγγράφονται στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ.
• φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, τα ανωτέρω πρόσωπα στο όνομα των οποίων είναι εγγεγραμμένo το αδέσποτο ζώο συντροφιάς, καταχωρούν, την πληροφορία ότι αυτό είναι σε αναδοχή, στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου έχει προστεθεί νέο πεδίο με σχετική ένδειξη.
3 . Υποχρεώσεις προσώπου που επιλέγει ανάδοχο
Για την επιλογή αναδόχου, τα πρόσωπα (δήμοι, φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν καταφύγιο αδέσποτων ζώων), στο όνομα των οποίων είναι καταχωρημένα τα αδέσποτα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εξασφάλιση των συνθηκών και των αρχών ευζωίας των εν λόγω ζώων. Επίσης οφείλουν να ελέγχουν τις συνθήκες ευζωίας των ζώων σε αναδοχή.
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαχειρίζεται ο δήμος, προτού αυτά δοθούν σε ανάδοχο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, να στειρώνονται, να αποπαρασιτώνονται, να εμβολιάζονται, να σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και να καταγράφονται στο ΕΜΖΣ και μεταβατικά στην διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ, ως αδέσποτα.
Οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα και στους αναδόχους και να καλύπτουν πλήρως κτηνιατρικά τα ζώα σε αναδοχή.
Στην περίπτωση που ο δήμος έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, και εφόσον στις δράσεις διαχείρισης που αναλαμβάνει το φιλοζωικό συμπεριλαμβάνεται η εύρεση αναδόχου, δύναται, δυνάμει των όρων της έγγραφής συμφωνίας, να γίνει αλλαγή στην διαδικτυακή βάση από «αδέσποτο» του δήμου σε «αδέσποτο» του φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την αναδοχή και την υιοθεσία.
4 .Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος φέρει τις έξης υποχρεώσεις:
• Μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
• Μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του ζώου.
• Τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του, άσκησης.
• Μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς.
• Μεριμνά, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.
• Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.
• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
• Κατά τη διάρκεια του περιπάτου και για την αποφυγή ατυχημάτων, κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων.
• Φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του, και πάντως όχι πάνω από δύο (2) ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.
• Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι δροσερό και σκιασμένο το καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
• Μεριμνά, ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής ή σε άλλον εξωτερικό χώρο τέτοιο, ώστε να έχει τη δυνατότητα κίνησης και άσκησης ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του.
• Μεριμνά, σε περίπτωση που φιλοξενεί γάτα, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί.
• Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάς απολαμβάνει τις πέντε ελευθερίες ευζωίας.
• Εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του.
• Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς.
• Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης.
• Να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου), είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) του οποίου είναι ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός.
♦ Να μεριμνήσει για τη στείρωση ζώου συντροφιάς στην περίπτωση που ο σκύλος ή γάτα που φιλοξενεί είναι κάτω του ενός (1) έτους. Η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. H προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
Επίσης,
• Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ανάδοχο του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει να λειτουργεί, τοποθετείται νέο.
• Ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164).
5. Διατήρηση ζώων συντροφιάς στην κατοικία του αναδόχου
Η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που είναι σε ανάδοχο, επιτρέπεται σε κάθε κατοικία, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, εφόσον:
• διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
• δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.
• η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.
Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή του.
Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Σε κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
Στις μονοκατοικίες επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς που έχουν σημανθεί και καταχωρηθεί νομίμως και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, και μέχρι τη θέση σε λειτουργία αυτού, στην διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
6 .Σύμβαση Αναδοχής
Μεταξύ του αναδόχου και του προσώπου που επιλέγει τον ανάδοχο (δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του φυσικού προσώπου που διαθέτει καταφύγιο), υπογράφεται σύμβαση αναδοχής, στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια που τα μέρη κρίνουν αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτής.
Όσον αφορά στο περιεχόμενο της σύμβασης, οι κατ'ελάχιστον όροι αυτής καθορίζονται, κατά περίπτωση, βάσει των παραγράφων 3,4 και 5 της παρούσας, και στη βάση της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων.
Ο τύπος της σύμβασης δύναται να καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Αστικού Κώδικα «Η τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο όπου το ορίζει ο νόμος».
Τα φιλοζωικά σωματεία με απόφαση ΔΣ ορίζουν τους αναδόχους με τους οποίους συνεργάζονται και προχωρούν σε σύμβαση αναδοχής με τον κάθε ένα ξεχωριστά.
Η αναδοχή λήγει είτε με την υιοθεσία του ζώου είτε με επιστροφή του στον δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή με τον ιδιώτη φιλόζωο που διαθέτει καταφύγιο, με τους οποίους έχει συμβληθεί κατά περίπτωση ο ανάδοχος.
7 .Υιοθεσία ζώου συντροφιάς που είναι σε αναδοχή.
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαμένουν σε ανάδοχο υιοθετούνται:
Α) από ενήλικα άτομα με κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία υπογράφουν σχετική σύμβαση υιοθεσίας με το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και μέχρι τη θέση σε λειτουργία αυτού, στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήτοι το δήμο, το φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει καταφύγιο.
Β) στο εξωτερικό, από φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα αντιστοίχως.
H υιοθεσία πραγματοποιείται στην Ελλάδα, με τη σύναψη σχετικής σύμβασης και την παράδοση του ζώου στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε πληρεξούσιό του. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία.
Στην περίπτωση που η μεταφορά του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς στον νέο ιδιοκτήτη, χρήζει έκδοσης πιστοποιητικού μέσω του συστήματος TRACES, το ζώο μετά την υιοθεσία και έως ότου ταξιδέψει στο νέο ιδιοκτήτη του παραμένει στον ανάδοχο. Ως τόπος προέλευσης του ζώου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του αναδόχου.
Αρμόδια υπηρεσία για κάθε ζήτημα που αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού μέσω του συστήματος TRACES είναι το Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για την έκδοση Υγειονομικού ενδοκοινοτικού πιστοποιητικού TRACES ή υγειονομικού πιστοποιητικού τρίτων χωρών, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νέου ιδιοκτήτη, φυσικού προσώπου ή φιλοζωικού σωματείου, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή ο πληρεξούσιός του, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω έγγραφα:
• Πληρεξούσιο (από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπό φιλοζωικό σωματείο ) με βέβαιη χρονολογία να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και στην έκδοση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων προκειμένου το ζώο να μεταβεί στο νέο ιδιοκτήτη αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο στην αλλοδαπή. Το ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη χρονολογία ως προς τους τρίτους μόνο όταν το θεωρήσει δημόσιος υπάλληλος αρμόδιος κατά το νόμο της χώρας στην οποία εκδίδεται ή συμβολαιογράφος. Η πιστοποίηση του εγγράφου μέσω του ΑPOSTILLE (Σφραγίδα της Χάγης) δεν κρίνεται απαραίτητη.
• Σύμβαση υιοθεσίας του ζώου συντροφιάς ανάμεσα στο δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει καταφύγιο αδέσποτων ζώων και τον εξουσιοδοτούμενο ως εκπρόσωπο του αλλοδαπού φυσικού προσώπου/ ιδιοκτήτη ή του αλλοδαπού φιλοζωικού σωματείου
• Σύμβαση Αναδοχής του αναδόχου με το δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Στη σύμβαση Αναδοχής εκτός των άλλων θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου και ο αριθμός σήμανσης του ζώου σε αναδοχή .
• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ορίζει τους αναδόχους ή τον ανάδοχο.
• Πιστοποιητικό καταχώρισης του ζώου συντροφιάς στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο όνομα του αλλοδαπού φυσικού προσώπου/ιδιοκτήτη ή του αλλοδαπού φιλοζωικού σωματείου.
• Διαβατήριο του ζώου συντροφιάς με τα στοιχεία του αλλοδαπού φυσικού προσώπου/ ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του αλλοδαπού φιλοζωικού σωματείου.
Μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας, το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ, μεριμνά για την επικαιροποίηση όσων εκ των στοιχείων του δεσποζόμενου πλέον ζώου και του νέου ιδιοκτήτη του δύνανται να καταχωρηθούν σε αυτή.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ/Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ info@ypes.gr
Β.Μασούρα213-1364036
K. Μάντης213-1364356
Λ.Κουτσούκου213-1364362
Ι.Βλάχου213-1364532
Χ.Τσουμπός213-1364371
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/eguklioi και στον ειδικό ιστοτόπο του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:.... ).
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ