Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. οικ. 2/362/ΔΕΠ
ΑΔΑ 6ΖΚΔΗ-5ΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Δ' - Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα : 210 - 33 38 223
210 - 33 38 331
210 - 33 38 300
e-mail : d22@glk.gr
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5/1/2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων των Μερών ΙΔ', ΙΣΤ' και ΙΖ' του ν.4999/2022 (Α' 225) «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και .λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 54 έως και 62 των Κεφαλαίων Α' και Β' του Μέρους ΙΔ' περί μισθολογικών ρυθμίσεων για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους Ειδικευόμενους Ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους Ιατρούς και Οδοντίατρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τους μόνιμους Αγροτικούς Ιατρούς, τους Ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου και τους Ιατροδικαστές και περί μισθολογικών ρυθμίσεων για το προσωπικό των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71, της παρ. 8 του άρθρου 72, του άρθρου 73, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 74 του Μέρους ΙΣΤ’ και της παρ. 2 του άρθρου 75 του Μέρους ΙΖ' του ν.4999/2022, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 225 τ. Α'/07.12.2022, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα :
ΜΕΡΟΣ ΙΔ' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
Επί του άρθρου 54
Μισθολόγιο ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού που υπάγεται στο παρόν άρθρο, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται α) με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) υπολογίζεται (για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη) και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4461/2017 (Α' 38), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4600/2019 (Α' 43), προϋπηρεσία. Επίσης, δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης που διανύθηκε στις Υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4361/2016 (Α' 10) και αναγνωρίστηκε ως χρόνος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού που υπάγεται στο παρόν άρθρο, καθόσον κατά τον εν λόγω χρόνο παρασχέθηκε υπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου δικαίου.
Επισημαίνεται ότι, ειδικά για την αναγνώριση προϋπηρεσιών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και σε δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.4461/2017, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα σχετικώς αναφερόμενα στην υπ’ αρ. πρ. 2/οικ.75226/ΔΕΠ/15-10-2018 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ : ΩΗ20Η-65Δ). Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν φορέα κοινωνικής ασφάλισης οι Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. ο χρόνος κατά τον οποίο παρείχαν ιατρική περίθαλψη σε ασφαλισμένους του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Β.Δ. 665/1962. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ο συμβατικός χρόνος των ιδιωτών, συμβεβλημένων με τον Ο.Π.Α.Δ. και το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., θεραπόντων ιατρών, καθώς κατά τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης με τον Ο.Π.Α.Δ. [βάσει των διατάξεων της αριθμ. 2/190/0094 (ΦΕΚ Β'323/2004) ΚΥΑ «Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου» και της αριθμ. 2/7029/0094 (ΦΕΚ Β' 213/2005) όμοιας «Νέος Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.»] και με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. [βάσει των διατάξεων της αριθμ. 434/1311 (ΦΕΚ Β' 22/1993) Υ.Α] παρείχαν υπηρεσίες περίθαλψης ως προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών περίθαλψης. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική τους εξέλιξη ο συμβατικός χρόνος κατά τον οποίο παρείχαν υπηρεσίες περίθαλψης σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και αμείβονταν κατά «πράξη και περίπτωση» (π.χ. συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 35/1385 ΥΑ (ΦΕΚ Β'1814/1999) "Εγκριση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.).
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων ιατρών στα ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον εν λόγω φορέα, μέχρι και την 27-6-2022. Μετά την αρχική κατάταξη των λειτουργών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά την 28-6-2022, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015 (1-1-2016) αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του εν λόγω νόμου (Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005) της Ελλάδας και των λοιπών Κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ε.Ε., με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.). Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα, ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο ν.4354/2015.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας (πλην χρόνου που αφορά προϋπηρεσίες του άρθρου 27 του ν.4461/2017), εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται α) με απόφαση του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Τα οικονομικά αποτελέσματα από την ως άνω αναγνώριση ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επιπλέον, η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται :
• οι αποφάσεις πρόσληψης,
• η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
• η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),
• το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
• η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Σε περιπτώσεις προϋπηρεσιών που έχουν διανυθεί στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως μεταφρασμένα. Επίσης, επισημαίνεται ότι το βάρος της απόδειξης περί του Δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας ή φορέα σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε., και του είδους της εργασιακής σχέσης, φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι και όχι οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων, στους οποίους υπηρετούν. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώριση έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές εκάστου Κράτους που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών ή φορέων αυτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκομίσουν στην αρμόδια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους Υπηρεσία της Δημόσιας Δομής Υγείας που υπηρετούν.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 153 του ν.4472/2017). Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας. Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ενεργών συμβάσεων μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικούς φορείς θα πρέπει οι ώρες μερικής απασχόλησης να αναχθούν σε χρόνο πλήρους απασχόλησης, με δυνατότητα συμπλήρωσής τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι, ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας μερικής απασχόλησης να μην υπερβαίνει το πλήρες ωράριο του αντίστοιχου κλάδου. Ο πλεονάζων δηλαδή χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Μετά την αρχική μισθολογική κατάταξη των λειτουργών σε Μ.Κ. τυχόν υφιστάμενος πλεονάζων χρόνος σε αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επομένου Μ.Κ..
Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (1.998) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα ενός (71) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Α' διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 9 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Β' διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τρία τοις εκατό ( 63%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τους βασικούς μισθούς (ποσά σε ευρώ) των υπαγομένων στο άρθρο 54.
Μισθολογικό Κλιμάκιο' ΕτηΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν.4999/2022
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΜΚ10-11.9981.8981.7981.5581.259
ΜΚ21-32.0691.9651.8621.6131.303
ΜΚ33-52.1402.0321.9261.6681.348
ΜΚ45-72.2112.0991.9901.7231.393
ΜΚ57-92.2822.1662.0541.7781.438
ΜΚ69-112.3532.2332.1181.8331.482
ΜΚ7’ 11-132.4242.3002.1821.8881.527
ΜΚ813-152.4952.3672.2461.9431.572
ΜΚ915-172.5662.4342.3101.9981.617
ΜΚ1017-192.6372.5012.3742.0531.661
ΜΚ1119-212.7082.5682.4382.1081.706
ΜΚ1221-232.7792.6352.5022.1631.751
ΜΚ1323-252.8502.7022.5662.2181.796
ΜΚ1425-272.9212.7692.6302.2731.840
ΜΚ1527-292.9922.8362.6942.3281.885
ΜΚ1629+3.0632.9032.7582.3831.930
Με τις διατάξεις της παρ. 11 προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό των παραγράφων 6 έως και 10, στους υπαγόμενους στο άρθρο 54 παρέχονται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. α) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:
αα)Συντονιστής Διευθυντής και
Διευθυντής
460 €
αβ)Επιμελητής Α'415 €
αγ)Επιμελητής Β' και Επικουρικός400 €
αδ)Ειδικευόμενος350 €
β) Από την 1 η.1.2023 το ως άνω επίδομα χορηγείται προσαυξημένο :
βα) Κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 54, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) των Νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση (κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης του άρθρου 84 του ν.2071/1992),
ββ) Κατά σαράντα τοις εκατό (40%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο εν λόγω άρθρο, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση.
βγ) Κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.
γ) Η ως άνω προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με οποιοδήποτε από τα οικονομικά κίνητρα των υποπαραγράφων Β' και Γ', δηλαδή με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας (π.χ. Ιατρός του Ε.Σ.Υ., με ειδίκευση στην Αναισθησιολογία, που υπηρετεί αποκλειστικά σε Μ.Ε.Θ. και δεν κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία θα λαμβάνει την ανωτέρω προσαύξηση (40%) στο επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, ενώ δεν θα του χορηγείται παράλληλα και το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας της υποπαρ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 54).
Συνεπώς, για το απασχολούμενο αποκλειστικά στις ως άνω μονάδες των νοσοκομείων ιατρικό προσωπικό το καταβαλλόμενο επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου διαμορφώνεται ως εξής :
Με εξειδίκευσηΧωρίς εξειδίκευση ή εξειδικευόμενοι
α.Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής690 €644 €
β.Επιμελητής Α'622,50 €581 €
γ.Επιμελητής Β' και Επικουρικός600 €560 €
δ.Ειδικευόμενος525 €490 €
δ) Το ως άνω επίδομα (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Β. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται στους ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε Τ.Ε.Π., μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:
αα) Στους ιατρούς που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.8.2018 (Β' 3958) Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τετρακόσια (400) ευρώ.
αβ) Στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
αγ) Στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
αδ) Στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β) Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται, αν οι δικαιούχοι της υποπερ. αδ) της περ. α) δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας (2 ή 3 έτη σε Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. Α', Β' και Δ' του άρθρου 1 .α της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.8.2018 (Β' 3958) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί της απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, ή εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (δηλαδή μέχρι 31.08.2023), σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει (κατά την 01.01.2023) τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας (σε Τ.Ε.Π.).
γ) Το ως άνω οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίον οι δικαιούχοι υπηρετούν ή έχουν τοποθετηθεί για άσκηση προς απόκτηση της εξειδίκευσης.
δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Το εν λόγω οικονομικό κίνητρο (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι αυτού τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Γ. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ, μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο ως εξής:
αα) Στους ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας, τετρακόσια (400) ευρώ.
αβ) Στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας που κατέχουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές/αναισθησιολογικά τμήματα Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια (400) ευρώ.
αγ) Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, καθώς και στους ιατρούς, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β) Το ως άνω οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίον οι δικαιούχοι υπηρετούν ή στον οποίον έχουν τοποθετηθεί για άσκηση στην ειδικότητα.
γ) Από την 1η.1.2023, το οικονομικό κίνητρο του άρθρου 32 του ν.4816/2021 (Α' 118) παύει να καταβάλλεται. Τα ποσά του εν λόγω επιδόματος (οικονομικού κινήτρου - μηνιαίου ύψους 250 ευρώ) που αφορούν σε μήνες άσκησης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας (διανυθέντες από ειδικευόμενους ιατρούς) πριν από την 01.01.2023 και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, χορηγούνται εφάπαξ μέχρι την 31.03.2023. To άρθρο 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73), το οποίο προβλέπει τη χορήγηση ειδικής μισθολογικής προσαύξησης στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που είναι ειδικευμένοι στην Αναισθησιολογία, καταργείται από 01.01.2023.
δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Το εν λόγω οικονομικό κίνητρο (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι αυτού τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας χορηγείται, από 01.01.2023 και εντεύθεν, και στους ιατρούς που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ειδικότητας αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου νόμου.
Δ. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται, στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β) Το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από το Ε.Κ.Α.Β..
γ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Το εν λόγω οικονομικό κίνητρο (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι αυτού τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Ε. Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α' 73) και του άρθρου 30, παρ. 8, του ν.1397/1983 (Α' 143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η.6.2023, καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής Υπουργικής απόφασης η αποζημίωση που ήδη χορηγείται ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές (δηλαδή η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου της υποπαρ. E') εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.06.2022.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τον υπολογισμό και την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης στους υπηρετούντες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε δημόσιες δομές Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντιστοιχούντες στους κατεχόμενους βαθμούς αυτών βασικοί μισθοί (Μ.Κ.) των παραγράφων 6 έως και 9 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου του νόμου, αλλά εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα σχετικά ισχύοντα κατά την 31η-12-2016.
ΣΤ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α'176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Ζ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
ββ) Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Η. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
αα) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
αβ) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.
αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων - επιστημονικά υπεύθυνοι, και υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.
β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν.4354/2015.
Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις του ιδίου νόμου (βλ. σχετικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας - ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ - επί του άρθρου 16 (παρ.2 έως 4) του ν.4354/2015).
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 54 συναρτάται αποκλειστικά με την ενεργό (πραγματική) νόμιμη άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεν συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένου βαθμού (π.χ. Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή). Επίσης, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη θεσμοθετημένης οργανικής μονάδας, συγκεκριμένου οργανωτικού επιπέδου, ρητά προβλεπόμενης στον Οργανισμό εκάστου φορέα.
Με τις διατάξεις της παρ. 12 προβλέπεται ότι στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, περί εξαίρεσης από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, το δεύτερο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,06, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.».
Συνεπώς, το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επανακαθορίζεται, αναδρομικά από 28.06.2022, και αποσυνδέεται πλέον από το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και εντεύθεν, στο ποσό των 6.310 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 13 ορίζεται ότι τα κίνητρα των υποπαραγράφων Β και Γ της παραγράφου 11 του άρθρου 54 (δηλαδή το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τ.Ε.Π. και το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας) δεν καταβάλλονται σωρευτικά (π.χ. Ιατρός του Ε.Σ.Υ., με ειδίκευση στην Αναισθησιολογία, που υπηρετεί σε Τ.Ε.Π. και δεν κατέχει τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική θα λαμβάνει μόνο το ποσό της υποπερ. αδ) της περ. Β' της παρ. 11, δηλαδή 250 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 14 προβλέπεται ότι οι Επικουρικοί Ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες (τακτικές) αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Ιατρού του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β', πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές (δηλαδή την παροχή της υποπαρ. Ε' της παρ. 11 του άρθρου 54). Για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια, που αντιστοιχούν στον βαθμό του Επιμελητή Β', αναγνωρίζεται η τυχόν υφιστάμενη προϋπηρεσία τους, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου (πλην της προϋπηρεσίας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4461/2017).
Με τη διάταξη της παρ. 15 ορίζεται ότι (από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 54 και εφεξής, δηλαδή από 28.06.2022 και εντεύθεν), πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του ιδίου άρθρου και του άρθρου 57 (αποζημίωση εφημεριών), καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για το ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως διατηρούμενες οι εξής παροχές :
• Αμοιβές για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (άρθρο 152 του ν.4472/2017 (Α' 74), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.4354/2015 (Α' 176)).
• Αμοιβή για συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (άρθρο 9 του ν.2889/2001 (Α' 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
• Πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και αποζημίωση εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4816/2021 (Α' 118).
• Αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών του άρθρου 90 του ν.4850/2021 (Α' 208).
• Αποζημίωση των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν.4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν.4931/2022 (Α' 94).
• Ειδική αποζημίωση των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α' βοηθειών σε ασθενούντα άτομα, η οποία καθορίστηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2256/1994 (Α' 196).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 28.06.2022, πλην των διατάξεων της υποπερ. β' της περ. Α' (προσαύξηση επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης), των υποπαρ. Β' (μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης σε Τ.Ε.Π.), Γ' (μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας) και Δ' (μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης στο Ε.Κ.Α.Β.) της παρ. 11 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες ισχύουν από 01.01.2023 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ιδίου νόμου.
Επί του άρθρου 55
Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και ιατρών Γ ενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ., καθώς και των ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Επίσης, δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης που διανύθηκε στις Υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4361/2016 (Α' 10) και αναγνωρίστηκε ως χρόνος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού που υπάγεται στο παρόν άρθρο, καθόσον κατά τον εν λόγω χρόνο παρασχέθηκε υπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου δικαίου.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο άρθρο 55 κατηγοριών ιατρικού προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο επί της παρ. 5 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου (πλην των αναφερομένων για αναγνώριση προϋπηρεσιών του άρθρου 27 του ν.4461/2017).
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.898) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Α' προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του βαθμού του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,947, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Β' και του Ιατρού Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του βαθμού του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,821, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τους βασικούς μισθούς (ποσά σε ευρώ) των υπαγομένων στο άρθρο 55.
Μισθολογικό κλιμάκιο'ΕτηΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν.4999/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΑΘΜΟΣ Α'ΒΑΘΜΟΣ Β' και ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΚ10-11.8981.7971.558
ΜΚ21-31.9651.8611.613
ΜΚ33-52.0321.9251.668
ΜΚ45-72.0991.9891.723
ΜΚ57-92.1662.0531.778
ΜΚ69-112.2332.1171.833
ΜΚ711-132.3002.1811.888
ΜΚ813-152.3672.2451.943
ΜΚ915-172.4342.3091.998
ΜΚ1017-192.5012.3732.053
ΜΚ1119-212.5682.4372.108
ΜΚ1221-232.6352.5012.163
ΜΚ1323-252.7022.5652.218
ΜΚ1425-272.7692.6292.273
ΜΚ1527-292.8362.6932.328
ΜΚ1629+2.9032.7572.383
Με τις διατάξεις της παρ. 9 προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό των παραγράφων 6, 7 και 8, στους υπαγόμενους στο άρθρο 55 παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. α) Επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:
αα)Διευθυντής250 €
αβ)Βαθμός Α'210 €
αγ)Βαθμός Β' και Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας200 €
β) Το ως άνω επίδομα (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών και υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
αβ) Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β) Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Δ. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
αβ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.
αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.
β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν.4354/2015.
Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις του ιδίου νόμου (βλ. σχετικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας - ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ - επί του άρθρου 16 (παρ. 2 έως 4) του ν.4354/2015).
Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στο προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 55 συναρτάται αποκλειστικά με την ενεργό (πραγματική) νόμιμη άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεν συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένου βαθμού (π.χ. Διευθυντή). Επίσης, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη θεσμοθετημένης οργανικής μονάδας, συγκεκριμένου οργανωτικού επιπέδου, ρητά προβλεπόμενης στον Οργανισμό εκάστου φορέα.
Ε. Στις κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που υπάγονται στο άρθρο 55 εξακολουθεί να καταβάλλεται, πέραν των προαναφερόμενων παροχών, και το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.3172/2003 (Α' 197), το οποίο ορίζεται σε ποσοστό είκοσι οκτώ τοις εκατό (28 %) επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου βασικού μισθού αυτών (π.χ. Ιατρός Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που κατέχει το βαθμό Διευθυντή και του καταβάλλεται ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στο Μ.Κ. 13, δικαιούται την καταβολή μηνιαίου επιδόματος επιφυλακής ανερχομένου στο ποσό των 756,56 €).
Το ανωτέρω επίδομα (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) περικόπτεται σε περίπτωση απομάκρυνσης του ιατρού για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση, από τα καθήκοντα, τα οποία δικαιολογούν τη χορήγησή του, καθώς και σε κάθε περίπτωση χορήγησης θεσμοθετημένης άδειας, όπως αναρρωτικής, άδειας κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικής, ανατροφής παιδιών, εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης κανονικής ή συνδικαλιστικής άδειας.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 ορίζεται ότι οι υπαγόμενοι στο άρθρο 55 εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, δηλαδή οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 4.631 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 11 προβλέπεται ότι (από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 55 και εφεξής, δηλαδή από 28.06.2022 και εντεύθεν), πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του ιδίου άρθρου, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για το ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 55.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως διατηρούμενες οι εξής παροχές :
• Αμοιβές για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (άρθρο 152 του ν.4472/2017 (Α' 74), σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν.4354/2015 (Α' 176)).
• Σε όσους έχει νομίμως ανατεθεί ο έλεγχος των κατ' οίκον ασθενούντων δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών (πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων), παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, το εφάπαξ μηνιαίο ποσό εξόδων κίνησης (τα σχετικά ποσά εμφαίνονται στην υπ'αριθμ. οικ.2052382/4684/0022/6-8-1991 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 616), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) της παρ. 4 και το μηνιαίο επιμίσθιο (ίσο με το 30% των εκάστοτε μηνιαίων τακτικών αποδοχών) της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (Α' 50).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 55 του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 28.06.2022.
Επί του άρθρου 56
Μισθολόγιο μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των μόνιμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Με τη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγομένων στο άρθρο 56 από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ..
Με τη διάταξη της παρ. 4 προβλέπεται ότι η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των μόνιμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Επίσης, δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο άρθρο 56 κατηγοριών ιατρικού προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο επί της παρ. 5 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου (πλην των αναφερομένων για αναγνώριση προϋπηρεσιών του άρθρου 27 του ν.4461/2017).
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 των μονίμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων δέκα εννέα (1.219) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των σαράντα τριών (43) ευρώ.
Με τη διάταξη της παρ. 7 ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τους βασικούς μισθούς (ποσά σε ευρώ) των υπαγομένων στο άρθρο 56.
Μισθολογικό κλιμάκιο'ΕτηΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΜΚ10-11.219
ΜΚ21-31.262
ΜΚ33-51.305
ΜΚ45-71.348
ΜΚ57-91.391
ΜΚ69-111.434
ΜΚ711-131.477
ΜΚ813-151.520
ΜΚ915-171.563
ΜΚ1017-191.606
ΜΚ1119-211.649
ΜΚ1221-231.692
ΜΚ1323-251.735
ΜΚ1425-271.778
ΜΚ1527-291.821
ΜΚ1629+1.864
Με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό των παραγράφων 6 και 7 στους υπαγόμενους στο άρθρο 56 παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Β. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
αβ) Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β) Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφεια τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών ή υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Γ. Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε παραμεθόριες, προβληματικές και άγονες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, που εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.
Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, επιδόματα, κίνητρα και παροχές που καταβάλλονταν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 (επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών, ανερχόμενο στο ποσό των 100 € μηνιαίως) και την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α’ 21) συνεχίζουν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.6.2022. Σημειώνεται ότι για τους υπαγόμενους (και μόνον) υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ4γ/Γ.Π. οικ. 91866/27-11-2018 σχετικής Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 5570/12-122018), εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων του ν.4368/2016, το διατηρούμενο επίδομα (οικονομικό κίνητρο) ανέρχεται στο ποσό των 400 € μηνιαίως.
Από την 1η.1.2023 επί συρροής αξιώσεων για τις ως άνω διατηρούμενες παροχές καταβάλλεται μόνο η παροχή (οικονομικό κίνητρο) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016, δηλαδή το μηνιαίο επίδομα των 400 €. Συνεπώς, εάν ένας ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου δικαιούται το εν λόγω επίδομα και το μηνιαίο επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015 (100 €), από 01.01.2023 και εφεξής θα λαμβάνει μόνο το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο των 400 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 9 ορίζεται ότι οι υπαγόμενοι στο άρθρο 56 εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, δηλαδή οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 4.631 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 προβλέπεται ότι (από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 56 και εφεξής, δηλαδή από 28.06.2022 και εντεύθεν), πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του ιδίου άρθρου και του άρθρου 57 (αποζημίωση εφημεριών), καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για το ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 56.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 56 του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 28.06.2022, πλην του τελευταίου εδαφίου της περ. Γ της παρ, 8, που ισχύει από 01.01.2023.
Επί του άρθρου 57
Εφημερίες - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 45 ν.3205/2033
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α’ 297) τροποποιείται ως προς τις αποδοχές που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο των αποδοχών της οργανικής θέσης και των πρόσθετων αμοιβών (για λόγους εναρμόνισης των εν λόγω διατάξεων του ν.3205/2003 με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, όπως τροποποιείται με την παρ. 12 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου) και η παρ. 9 του ιδίου άρθρου και νόμου διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από Εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., όπως κάθε φορά ισχύει.».
Επομένως, από 28.06.2022 και εντεύθεν, το σύνολο των αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών του ιατρικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων από εφημερίες) που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 45 του ν.3205/2003, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μήνα το ποσό που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,06, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, δηλαδή το ποσό των 6.310 €.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι αποζημιώσεις εφημεριών του άρθρου 45 του ν.3205/2003 εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί βάσει των διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 140 του ν.4472/2017 (Α' 74). Οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων του ν.4472/2017 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) σχετική ερμηνευτική Εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Επί του άρθρου 58
Μισθολόγιο ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Επίσης, δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης που διανύθηκε στις Υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4361/2016 (Α' 10) και αναγνωρίστηκε ως χρόνος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού που υπάγεται στο παρόν άρθρο, καθόσον κατά τον εν λόγω χρόνο παρασχέθηκε υπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου δικαίου.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο επί της παρ. 5 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου (πλην των αναφερομένων για αναγνώριση προϋπηρεσιών του άρθρου 27 του ν.4461/2017).
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Ιατροδικαστή Α' Τάξεως ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών (1.903) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των ιατροδικαστών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ιατροδικαστή Α' Τάξεως, ως εξής:
α) Ιατροδικαστής Β' Τάξεως, ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),
β) Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως, ενενήντα τοις εκατό (90%),
γ) Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως, ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
Με τη διάταξη της παρ. 8 ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τους βασικούς μισθούς (ποσά σε ευρώ) των υπαγομένων στο άρθρο 58.
Μισθολογικό κλιμάκιο' ΕτηΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν.4999/2022
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Β' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Γ' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Δ' ΤΑΞΕΩΣ
ΜΚ10-11.9031.8081.7131.618
ΜΚ21-31.9701.8721.7731.675
ΜΚ33-52.0371.9351.8331.731
ΜΚ45-72.1041.9991.8941.788
ΜΚ57-92.1712.0621.9541.845
ΜΚ69-112.2382.1262.0141.902
ΜΚ711-132.3052.1902.0751.959
ΜΚ813-152.3722.2532.1352.016
ΜΚ915-172.4392.3172.1952.073
ΜΚ1017-192.5062.3812.2552.130
ΜΚ1119-212.5732.4442.3162.187
ΜΚ1221-232.6402.5082.3762.244
ΜΚ1323-252.7072.5722.4362.301
ΜΚ1425-272.7742.6352.4972.358
ΜΚ1527-292.8412.6992.5572.415
ΜΚ1629+2.9082.7632.6172.472
Με τις διατάξεις της παρ. 9 προβλέπεται ότι πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. α) Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:
αα)Ιατροδικαστής Α' Τάξεως1.100 €
αβ)Ιατροδικαστής Β' Τάξεως1.000 €
αγ)Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως900 €
αδ)Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως800 €
β) Το ως άνω επίδομα (συνδεόμενο άρρηκτα με την ενεργό άσκηση καθηκόντων) καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές έως 2 μηνών, διευκόλυνσης λειτουργών με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής τέκνου), καθώς και σε όλες τις νόμιμα χορηγούμενες (βάσει των κειμένων διατάξεων) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α' 176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
αβ) Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β) Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το αρμόδιο όργανο ως προς τη συνάφειά τους με το εκάστοτε αντικείμενο της απασχόλησης των λειτουργών, δεν χρειάζεται να επανακριθούν.
Με τις διατάξεις της παρ. 10 ορίζεται ότι οι υπαγόμενοι στο άρθρο 58 εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, δηλαδή οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 4.631 €.
Με τις διατάξεις της παρ. 11 προβλέπεται ότι (από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 58 και εφεξής, δηλαδή από 28.06.2022 και εντεύθεν), πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του ιδίου άρθρου, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για το ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ιδίου άρθρου (πλην τυχόν δικαιούμενων παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73).
Επί του άρθρου 59 Διασφάλιση αποδοχών
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι τυχόν υφιστάμενη κατά την 27η.6.2022 προσωπική διαφορά αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν.4472/2017 (Α' 74) των κατηγοριών προσωπικού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΔ' συμψηφίζεται μόνο με την προκύπτουσα από τις διατάξεις αυτού αύξηση του ύψους του καταβαλλόμενου βασικού μισθού (Μ.Κ.). Συνεπώς, η εν λόγω διαφορά δεν συμψηφίζεται με τυχόν προκαλούμενη αύξηση του ύψους λοιπών παροχών (π.χ. του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του υπαγόμενου σε αυτόν προσωπικού αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών οι αποζημιώσεις εφημεριών.
Επίσης, δεν εμπίπτουν στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.), τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (Α' 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου (οι εν λόγω παροχές προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73 του κοινοποιούμενου νόμου).
Επί του άρθρου 60 Επέκταση πεδίου εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι τα άρθρα 54, 57, 59, η παρ. 8 του άρθρου 72 και τα άρθρα 73, 74 και 75 του κοινοποιούμενου νόμου (από 28.06.2022 και εντεύθεν) έχουν εφαρμογή και στο ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι, από την 1η.1.2023 και εντεύθεν, το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας της υποπαρ. Γ της παρ. 11 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου (ύψους 400 €) καταβάλλεται και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις του άρθρου 54 για τους ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Το ανωτέρω οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας καταβάλλεται από το Νοσοκομείο, στις κλινικές ή τα τμήματα του οποίου τα ως άνω μέλη Δ.Ε.Π. υπηρετούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επί του άρθρου 61
Αποδοχές προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που προσλαμβάνονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) και απασχολούνται αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) λαμβάνουν της αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017, μέχρι την 27η.6.2022 και σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος νόμου από την 28η.6.2022.
Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 74 καθώς και στις περιπτώσεις στ) και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 75 του κοινοποιούμενου νόμου, οι ως άνω ιατροί και οδοντίατροι που απασχολούνται στα Προ.Κε.Κ.Α. κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 27.06.2022 λαμβάνουν ως βασικό μισθό τον οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 138 του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους ΣΤ' ν.4472/2017 (ήτοι 1.161 €). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 του κοινοποιούμενου νόμου από 28.06.2022 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 72. Ως εκ τούτου η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων στα Προ.Κε.Κ.Α. κατά την 28.6.2022 ιατρών και οδοντιάτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτά. Μετά την αρχική κατάταξη των λειτουργών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις λειτουργών που προσλαμβάνονται και απασχολούνται αποκλειστικά στα Προ.Κε.Κ.Α. μετά την 28-6-2022, είναι δυνατή η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 56 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμοζόμενων αναλογικώς και των αναφερόμενων στην παρούσα Εγκύκλιο επί της ως άνω παραγράφου και άρθρου.
Περαιτέρω ορίζεται ότι, πλέον των προαναφερόμενων αποδοχών στους ιατρούς και οδοντίατρους που απασχολούνται αποκλειστικά στα Προ.Κε.Κ.Α. καταβάλλεται:
α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,
β) Το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α'21), (ήτοι 400 €, σύμφωνα με την αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/27.11.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 5570)),
γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 465).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται όλο το λοιπό προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που προσλαμβάνεται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και που απασχολείται αποκλειστικά στα Προ.Κε.Κ.Α. λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176). Πλέον των προαναφερόμενων αποδοχών, στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται:
α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,
β) επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και
γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι το μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο (30% επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού), που καταβάλλεται στους ιατρούς και οδοντίατρους καθώς και στο λοιπό προσωπικό που απασχολούνται αποκλειστικά στα Προ.Κε.Κ.Α., συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων και περικόπτεται σε κάθε περίπτωση περικοπής του προβλεπόμενου στην περ. γ) της παρ. 1 και στην περ. γ) της παρ. 2 επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 ΚΥΑ (Β'465), το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται για όσο διάστημα οι ως άνω ιατροί, οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Αντιθέτως, σε περίπτωση απομάκρυνσής τους για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα Προ.Κε.Κ.Α. διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ως εκ τούτου περικόπτεται αναλόγως και το μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους προαναφερθέντες όρους καταβολής. Επιπλέον, ορίζεται ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται σε ιατρούς, οδοντιάτρους και στο λοιπό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στα Προ.Κε.Κ.Α. δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που συντρέχει με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο.
Επί του άρθρου 62
Αποδοχές προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.4549/2018 (Α' 105), λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017, μέχρι την 27η.6.2022, και καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος, από την 28η.6.2022.
Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 74 καθώς και στις περιπτώσεις στ) και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 75 του κοινοποιούμενου νόμου, οι ως άνω ιατροί και οδοντίατροι που απασχολούνται στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος του Ε.Ο.Δ.Υ. κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 27.06.2022 λαμβάνουν ως βασικό μισθό τον οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 138 του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους ΣΤ' ν.4472/2017 (ήτοι 1.161€). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 62 του κοινοποιούμενου νόμου από 28.06.2022 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 72. Ως εκ τούτου η μισθολογική κατάταξη των προσληφθέντων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος του Ε.Ο.ΔΥ. κατά την 28.6.2022 ιατρών και οδοντιάτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτό. Μετά την αρχική κατάταξη των λειτουργών αυτών, αλλά και στις περιπτώσεις λειτουργών που προσλαμβάνονται και απασχολούνται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μετά την 28-6-2022, είναι δυνατή η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 56 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμοζόμενων αναλογικώς και των αναφερόμενων στην παρούσα Εγκύκλιο επί της ως άνω παραγράφου και άρθρου.
Περαιτέρω ορίζεται ότι, πλέον των προαναφερόμενων αποδοχών σε όσους από τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντίατρους απασχολούνται αποκλειστικά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (Κ.Φ.Π.Μ.) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) καταβάλλεται:
α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,
β) Το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α'21), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ήτοι 400€, σύμφωνα με την αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/27.11.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 5570)), εφόσον εργάζονται στις αναφερόμενες υπηρεσίες που εδρεύουν στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Λέσβου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην περιφερειακή ενότητα Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον δήμο Λέρου της περιφερειακής ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην περιφερειακή ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.02.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 465).
Επιπλέον ορίζεται ότι σε ειδικευμένους γιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Ε.Ο.Δ.Υ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018, και απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πλέον των αποδοχών των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' του Μέρους ΣΤ' του ν. 4472/2017, μέχρι την 27η.6.2022, και σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος, από την 28η.6.2022, εφαρμοζόμενων αναλογικώς των οριζόμενων από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 72, όπως αναλύονται ανωτέρω, καταβάλλεται και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β'. Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 74 καθώς και στις περιπτώσεις στ) και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 75 του κοινοποιούμενου νόμου, οι ως άνω ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 27.06.2022 λαμβάνουν το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β' όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 139 του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους ΣΤ' ν.4472/2017 (ήτοι 280 €), ενώ από 28.6.2022 και εντεύθεν το οριζόμενο με τις διατάξεις της υποπερ. α) της περ. Α' της παρ. 11 του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (ήτοι 400 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι όλο το λοιπό προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που εμπίπτει στις στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 7 και 8 του άρθρου 50 του ν.4633/2019 (Α' 161), λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β' του ν.4354/2015. Πλέον των παραπάνω αποδοχών, στο ανωτέρω προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στα Κ.Φ.Π.Μ. και στα Κ.Υ.Τ. καταβάλλονται:
α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,
β) επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και
γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι το μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο (30% επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού), που καταβάλλεται στους ιατρούς και οδοντίατρους καθώς και στο λοιπό προσωπικό που απασχολούνται αποκλειστικά στα Κ.Φ.Π.Μ. και στα Κ.Υ.Τ., συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων και δεν συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά των δικαιούχων. Επιπλέον, ορίζεται ότι το εν λόγω μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο περικόπτεται σε κάθε περίπτωση περικοπής του προβλεπόμενου στην περ. γ) της παρ. 1 και στην περ. γ) της παρ. 2 επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 ΚΥΑ (Β'465), το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται για όσο διάστημα οι ως άνω ιατροί, οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Αντιθέτως, σε περίπτωση απομάκρυνσής τους για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα Κ.Φ.Π.Μ. και τα Κ.Υ.Τ. διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ως εκ τούτου περικόπτεται αναλόγως και το μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους προαναφερθέντες όρους καταβολής. Επιπλέον, ορίζεται ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται σε ιατρούς, οδοντιάτρους και στο λοιπό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στα Κ.Φ.Π.Μ. και τα Κ.Υ.Τ. δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που συντρέχει με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του αναφερόμενου προγράμματος διατηρεί τις τακτικές αποδοχές του, όπως έχουν καθοριστεί από τις εκάστοτε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις. Ωστόσο, οι αποδοχές τους αυτές δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές που λαμβάνει το ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι η δαπάνη για την αμοιβή του αναφερόμενου στο εν λόγω άρθρο προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ..
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επί της παρ. 3 του άρθρου 71 (Τελικές διατάξεις)
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 ορίζεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών ιατρικού προσωπικού, γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (Α’ 74), εξαιρουμένων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, νοείται παραπομπή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’, καθώς και των Μερών ΙΕ', ΙΣΤ' και ΙΖ' του κοινοποιούμενου νόμου, κατά το μέρος που τους αφορούν. (π.χ. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/08.06.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2120/21.06.2017), κατά το μέρος που καθορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές του ιατρικού προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ., κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5α του άρθρου 106 του ν.4461/2017, νοείται ότι (από 28.06.2022 και εντεύθεν) παραπέμπουν στις διατάξεις του άρθρου 54 του κοινοποιούμενου νόμου).
Επί της παρ. 8 του άρθρου 72 (Μεταβατικές διατάξεις)
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 72 προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του κοινοποιούμενου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των (υπηρετούντων κατά την 28-06-2022) λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του εν λόγω νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα που υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον φορέα αυτόν (π.χ. προϋπηρεσίες σε άλλους φορείς) μέχρι την 27η.6.2022.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 27η.6.2022 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας (για μισθολογική εξέλιξη) και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4472/2017), τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (28.06.2022).
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της νέας μισθολογικής κατάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου χρόνου, με ευθύνη των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού των φορέων που απασχολούν ιατρικό προσωπικό που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο.
Τέλος, είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε όσους λειτουργούς ή υπαλλήλους διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά την 28η.6.2022.
Επί του άρθρου 73 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Με τις διατάξεις του άρθρου 73 διατηρούνται σε ισχύ υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικότερα, για τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής των μισθολογικών ρυθμίσεων του Μέρους ΙΔ' του κοινοποιούμενου νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση:
α) Τα άρθρα 150, 151, 152, 153, 156, 157 και 158 του ν.4472/2017 (Α’ 74), περί αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, αμοιβών συλλογικών οργάνων, γενικών ρυθμίσεων για θέματα αποδοχών, ανώτατου ορίου αποδοχών, ελέγχου μισθοδοσίας και αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας, αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 19, η παρ. 2 του άρθρου 23 και το άρθρο 28 του ν.4354/2015 (Α' 176), περί του επιδόματος απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών, περί εξαίρεσης του προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την καταβολή των αποδοχών από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται και περί του ανώτατου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών, αντίστοιχα,
β) το άρθρο 45 του ν.3205/2003 (Α' 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί των εφημεριών ιατρικού προσωπικού και του καθεστώτος αποζημίωσης αυτών,
γ) οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (Α' 50), περί του μηνιαίου ποσού εξόδων κίνησης που χορηγείται εφάπαξ και περί του μηνιαίου επιμισθίου που χορηγείται στους ελεγκτές ιατρούς, αντίστοιχα,
δ) το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (Α' 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και της χορήγησης αμοιβής στο προσωπικό που συμμετέχει σε αυτή,
ε) το άρθρο 38 και η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α’ 21), περί της κατάταξης και μισθολογικής αποκατάστασης ιατρών που μεταφέρθηκαν ή μετατάχθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. και περί της παροχής οικονομικών και άλλων κινήτρων στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών, αντίστοιχα, στ) το άρθρο 29 του ν.4816/2021 (Α’ 118), περί της μετακίνησης και αποζημίωσης ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων,
ζ) το άρθρο 32 του ν.4816/2021, περί του οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως την 31η.12.2022,
η) το άρθρο 90 του ν 4850/2021 (Α' 208), περί της αποζημίωσης πρόσθετων ενεργών εφημεριών,
θ) το άρθρο 61 του ν.4872/2021 (Α' 247), περί της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας,
ι) το άρθρο 36 του ν.4931/2022 (Α' 94), περί του θεσμού του προσωπικού ιατρού και της αποζημίωσης αυτού.
ια) η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2256/1994 (Α’ 196), περί της ειδικής αποζημίωσης που παρέχεται στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα.
Επί των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 74 (Καταργούμενες διατάξεις)
Με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατάργηση τόσο των κάτωθι αναφερομένων μισθολογικών διατάξεων όσο και οποιονδήποτε άλλων ρυθμίζουν θέματα που καλύπτει πλέον το Μέρος ΙΔ' του κοινοποιούμενου νόμου.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του κοινοποιούμενου νόμου (δηλαδή από 28.06.2022 και εντεύθεν) καταργούνται:
α) τα άρθρα 136, 137, 138, 139 και η παρ. 4 του άρθρου 140 του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (Α' 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού και των επιδομάτων, και
β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΔ’ του κοινοποιούμενου νόμου (δηλαδή από 01.01.2022 και εντεύθεν) καταργούνται: α) η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α' 115), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2019 (Α' 207), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων που απασχολούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και όπως ερμηνεύεται με την περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022 (Α' 181),
β) η παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.4650/2019, περί των αποδοχών του λοιπού προσωπικού ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022,
γ) η παρ. 5 του άρθρου 99 του ν.4486/2017, περί μη καταβολής των επιδομάτων των περ. α) και β) σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.4650/2018,
δ) η παρ. 4 του άρθρου 123 του ν.4549/2018 (Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4574/2018 (Α' 191) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4647/2019 (Α' 204), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων οι οποίοι εργάζονται σε πρόγραμμα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022, και
ε) η παρ. 9 του άρθρου 50 του ν.4633/2019 (Α' 161), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4647/2019, περί των αποδοχών των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, πλην ιατρών, οι οποίοι εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας, και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν.4972/2022.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι από την 1η.1.2023 καταργούνται:
α) το άρθρο 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73), περί της άγονης ειδικότητας της Αναισθησιολογίας , και β) το άρθρο 32 του ν.4816/2021 (Α’ 118), περί του οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Επί της παρ. 2 του άρθρου 75 (Έναρξη ισχύος)
Με τις διατάξεις της παρ. 2, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι :
H ισχύς του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει την 28η.6.2022, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του (π.χ. η ισχύς του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου της υποπ. Δ' της παρ. 11 του άρθρου 54 αρχίζει την 1η.1.2023), και η ισχύς του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η.1.2022.
Γενικές επισημάνσεις
1. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού των φορέων να μην αποστέλλουν ερωτήματα, τα οποία απαντώνται ευθέως εκ του νόμου ή από την παρούσα Εγκύκλιο. Σε περίπτωση που η αποστολή ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας κρίνεται απολύτως απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που καθιστούν ευκολότερη την απάντησή του.
2. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο κατά περίπτωση έλεγχος των προϋποθέσεων αναγνώρισης προϋπηρεσιών και ο υπολογισμός του χρόνου αυτών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του μέρους ΙΔ' του ν.4999/2022, εμπίπτουν κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών Διοικητικού/Οικονομικού, οι οποίες δεν είναι σκόπιμο να ζητούν, κατά περίπτωση, εγγράφως από τη Διεύθυνσή μας επιβεβαίωση των σαφώς οριζομένων από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου και των αναφερομένων στην παρούσα Εγκύκλιο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών εμπίπτει και η διερεύνηση του δημόσιου χαρακτήρα ενός Ν.Π.Ι.Δ. (κατά την έννοια της διάταξης της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015), προκειμένου να καταστεί δυνατή η (κατά περίπτωση) αναγνώριση της προσφερθείσας σε αυτό προϋπηρεσίας.
3. Περαιτέρω, παρακαλείται το αρμόδιο επισπεύδον Υπουργείο Υγείας όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη σύνταξη και προώθηση στην Υπηρεσία μας (οπωσδήποτε πριν την καταληκτική ημερομηνία της 30ης.6.2023) των προβλεπομένων από την υποπαρ. Ε' της παρ. 11 του άρθρου 54 και την υποπαρ. Γ' της παρ. 8 του άρθρου 56 του μέρους ΙΔ' του κοινοποιούμενου νόμου και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησομένων (σχεδίων) κανονιστικών διοικητικών πράξεων (κ.υ.α.), προκείμενου να τύχουν της δέουσας επεξεργασίας και προωθηθούν αρμοδίως προς συνυπογραφή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια και πληροφόρηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Υπουργεία Υγείας , Εσωτερικών και Δικαιοσύνης
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού / Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
δ. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του
Υπουργείου Υγείας
δ. Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης των Γ.Δ.Ο.Υ.
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (Α’ 176) και του Μέρους ΙΔ' του ν.4999/2022 (Α’ 225)
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
6. Συμβούλιο της Επικρατείας
7. Άρειος Πάγος
8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
9. Όλες τις Δ.Υ.Ε.Ε.
10. Όλες τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας που εποπτεύουν).
11 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
12 Ε.Κ.Α.Β.
13 Ε.Ο.Δ.Υ.
14 Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
15 Όλα τα Νοσοκομεία που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (5)
5. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
6. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων