Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. ΓΠ οικ. 798
ΑΔΑ 6ΔΜΓ465ΦΥΟ-6ΩΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Τηλέφωνο: 213216 1248
Email: minister@moh.gov.gr
Αθήνα, 05 /01/2023
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση φαρμάκων για τα οποία ισχύει απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης δυνάμει απόφασης Ε.Ο.Φ.»
Σχετικά: 1) Η με αρ. πρωτ. 93211/06-09-2022 Απόφαση ΕΟΦ: «Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 22581/3-3-22 (ορθή επανάληψη 4/3/22) προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων»
2) Η με αρ. πρωτ. 125334/22-11-2022 Απόφαση ΕΟΦ: «Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.»
Σε συνέχεια των ανωτέρω, πλέον πρόσφατων και επικαιροποιημένων σχετικών εγγράφων, με τα οποία, για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη, επιβλήθηκε απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησή τους, και για λόγους προάσπισης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η διάθεση από τα φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά.
Χειρόγραφη συνταγογράφηση των άνω φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
Α) Ασφαλισμένων φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Β) Πολιτών (τουριστών) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Ευρωπαίων πολιτών που δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
Γ) Μεταναστών, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ
Σε κάθε περίπτωση, η χειρόγραφη συνταγή (περ. Α, Β, Γ ανωτέρω), θα καταχωρείται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το φαρμακείο στο οποίο εκτελείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των σκευασμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποδέκτες ενέργειες
1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
2. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
2. ΕΟΠΥΥ
3. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
4. Ε.Ο.Φ.
Υπόψη Προέδρου