Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Δ30/Α3/5599
ΑΔΑ ΨΥ7Ξ465ΧΘΞ-05Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 9 Ιανουαρίου 2023
Βαθμός Προτ/τας:
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.: 156 69 Παπάγου
Πληρ/ρίες: Δ. Δημοσθενιάδου, Α. Γιασεμάκη
Τηλέφωνο: 213 130 8883, 213 1308469
e-mail: d.dimostheniadou@yme.gov.gr
a.giasemaki@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Ισχύς ελληνικών και ξένων αδειών οδήγησης στην Ελλάδα
ΣΧΕΤ.: α. Τα άρθρα 94 και 95 του ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57)
β. Ο ν.4266/2014 «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύβαση.σε ενιαίο κείμενο» (Α'135)
γ. Το με αριθ. 772/ΑΣ116/17.02.2022 έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο
δ. Το με αριθ.Φ650.1/ΑΣ72/17.02.2022 έγγραφο του Γενικού Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ
ε. Το με αριθ. Φ.2710/3/ΑΣ 159/11.02.2022 έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ
στ. Το με αριθ.Φ616.1/ΑΣ 136/09.02.2022 (ΣΗΔΕ 7388) έγγραφο της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
ζ. Το με αριθ. Ο24/354976/10.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξωστρέφειας & Δ. Σχέσεων
η. Το με αριθ. Δ30/Α6/350252/07.12.2021 έγγραφό μας
θ. Το από 30.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Πρεσβείας του Καναδά
ι. Το από 17.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ
ια. Η με αριθ. πρωτ. Α3/35427/3219/30.05.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΥΨ465ΧΘΞ-ΤΙ7) εγκύκλιος
Σε εφαρμογή του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57), λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σχετικών, και επειδή το Υπουργείο μας γίνεται αποδέκτης πολλών γραπτών και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με το δικαίωμα οδήγησης οχημάτων στη χώρα μας με ελληνικές και ξένες άδειες οδήγησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης
Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται, αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα οδήγησης στην Ελλάδα με ελληνική άδεια οδήγησης και ανά κατηγορία αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α'101). Ο Πίνακας αυτός παρατίθεται προς διευκόλυνση και στην αγγλική γλώσσα.
Β. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα από πολίτες που δεν κατέχουν ελληνική άδεια οδήγησης
1. Δικαίωμα οδήγησης με ξένη εθνική άδεια έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από:
α. Κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (άρθρο 2 και 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), εκδοθείσες άδειες από τα προαναφερθέντα κράτη που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήματα της κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 168/2013/ΕΕ).
β. Την Ελβετία και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες από την είσοδο του/της κατόχου της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1333/1983 (Α'31) με τον οποίο κυρώθηκε η «Συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας». Μετά την πάροδο 9 μηνών από την είσοδό του/της κατόχου στην Ελλάδα, μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013 (Β'3056), εφόσον επιθυμεί να οδηγεί στην Ελλάδα και μετά το δωδεκάμηνο παραμονής του/της στη χώρα μας.
γ. Τη Σερβία, την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους έως ότου οι κάτοχοι της αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Μετά την απόκτηση της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα οι κάτοχοί της, εφόσον επιθυμούν να οδηγούν στην Ελλάδα, οφείλουν να τις μετατρέψουν σε ελληνικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013 (Β'3056).
δ. Συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση της Βιέννης (άρθρο 94§3(δ) του ΚΟΚ), εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα και η άδεια είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» του ν. 4266/2014 (Α'135). Κατά την έκδοση της παρούσας τα συμβαλλόμενα κράτη αναφέρονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται. Επισημαίνεται ότι ο επικαιροποιημένος πίνακας (σε πραγματικό χρόνο) με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βιέννης μπορεί να αναζητείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σύνδεσμο: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en
ε. Τρίτη χώρα, εφόσον οι κάτοχοί της είναι μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οδήγησης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ισχύουσα άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης (άρθρο 94§3(στ) του ΚΟΚ).
στ. Κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης, εφόσον οι κάτοχοι της δεν έχουν τη συνήθη τους διαμονή στην Ελλάδα και μόνο για τα παρακάτω οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων. Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (άρθρο 94§3(ζ) του ΚΟΚ).
ζ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ κατά τη διαμονή (στην περίπτωση αυτή ως διαμονή νοείται τόσο η προσωρινή όσο και η συνήθης διαμονή) των κατόχων τους στην Ελλάδα και για τα παρακάτω οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων. Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (άρθρο 94§3(ζ) του ΚΟΚ). Η μετάφραση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που οι εγγραφές επί της άδειας οδήγησης δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Για την κατανόηση των κατηγοριών που κατέχει κάποιος κάτοχος άδειας οδήγησης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας σχετικά πίνακες 5, 6 και 7 του Παραρτήματος αντίστοιχα.
2. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα με διεθνή άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Προκειμένου η διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης του κατόχου της.
Γ. Παραρτήματα
1. Στον Πίνακα 1 και Table 1 του Παραρτήματος περιγράφονται τα δικαιώματα ανά Κατηγορία Ελληνικής Άδειας Οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α'101).
2. Στον Πίνακα 2 αναφέρονται κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
3. Στον Πίνακα 3 αναφέρονται τα κράτη με τα οποία έχει συναφθεί συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης αδειών οδήγησης με την Ελλάδα.
4. Στον Πίνακα 4 αναφέρονται τα συμβαλλόμενα σήμερα κράτη στη Σύμβαση της Βιέννης (πλην των κρατών που αναφέρονται στους Πίνακες 2 και 3).
5. Στους τρεις επόμενους Πίνακες (5, 6 και 7) πατώντας πάνω στις ιστοσελίδες της 2ης στήλης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις κατηγορίες / κλάσεις των αδειών οδήγησης που χορηγούνται από την αντίστοιχη Πολιτεία / Επαρχία της 1ης στήλης. Αυτοί οι πίνακες αφορούν άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά και την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας. Επισυνάπτεται Πίνακας σε μορφή pdf που περιέχει όλη την πληροφορία για τις κλάσεις των αυστραλιανών αδειών οδήγησης καθώς και τα έντυπά τους.
Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. Α3/35427/3219/30.05.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΥΨ465ΧΘΞ-ΤΙ7) εγκύκλιος.
Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας Αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο ΕΛΑΣ/ Κλάδος Τάξης
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης μέσω email: trafficpolice.div@astynomia.gr;
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
(με την παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
Κλάδος Αστυνόμευσης & Ασφάλειας
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας μέσω email: info@yna.gov.gr; contact@yna.gov.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)
3. Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
4. Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Ελλάδας [ΣΤΕΕΑΕ], steea@steea.gr (με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των μελών του)
5. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
info@eaee.gr
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των μελών της)
6. Πρεσβεία των ΗΠΑ, AthAmCitizenServices@state.gov
7. Πρεσβεία του Καναδά, areti.velissariou@international.gc.ca
8. Πρεσβεία της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, ae.athens@dfat.gov.au
9. Πρεσβεία του Η.Β. Information.Athens@fcdo.gov.uk, arete.ketekidou@fcdo.gov.uk
Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
• Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
• Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
• Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών
• Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών Σχέσεων (Δ7)
• Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
• Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
3. Περιφέρειες της χώρας
• Γραφεία Περιφερειαρχών
• Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ