Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 351
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 9-1-2023
ΠΡΟΣ :
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα »
Σχετ.: 1.Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/18-7-2022/559ΚΥΑ (Β'3794) και ισχύει
2. Η αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814 εγκύκλιος μας
3. Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ/11963/21-7-2022 ενημερωτική εγκύκλιος μας
4. Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ /12354/28-7-2022 υπενθυμιτική εγκύκλιος μας
5. Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ /13765/31-8-2022 υπενθυμιτική εγκύκλιος μας
Σας υπενθυμίζουμε ότι σε συνέχεια των παραπάνω ενημερωτικών εγκυκλίων μας για την εφαρμογή από τους φορείς του Δημοσίου της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα», έχει τεθεί σε λειτουργία για χρήση από τους φορείς του δημόσιου τομέα σχετική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ στον σύνδεσμο publicenergysavings.gov.gr, προκειμένου οι δημόσιοι φορείς να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια και εγκαταστάσεις του τομέα ευθύνης τους.
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα βήματα για την επιτυχή χρήση της εφαρμογής από τους δημόσιους φορείς αποτελούν τα παρακάτω:
Α) να έχουν ορίσει Υπεύθυνο/ους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων
Β) ακολούθως οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων να ορίσουν και Διοικητικά Υπεύθυνο/ους
Γ) οι ορισμένοι Υπεύθυνοι/Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων και οι Διοικητικά Υπεύθυνοι να συνδεθούν στην εφαρμογή
Σημειώνεται εδώ, ότι όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που τηρούνται στην εφαρμογή, αρκετοί φορείς του δημοσίου περιορίζονται στον απλό διοικητικό ορισμό των Υπευθύνων/ Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων, δεν προχωρούν δηλαδή στα επόμενα απαραίτητα βήματα
Είναι επιβεβλημένο να τονιστεί ότι ο διοικητικός ορισμός των πάσης φύσεως Υπευθύνων των φορέων του δημοσίου δεν αρκεί προκειμένου να πιστοποιείται η συμμετοχή του φορέα στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Εξοικονόμησης.
Η τυπική και ουσιαστική συμμετοχή του κάθε φορέα του δημοσίου τεκμαίρεται από την σύνδεση αυτών των Υπευθύνων στην εφαρμογή και στην επακόλουθη χρήση του. Επίσης είναι απαραίτητο αυτοί οι Υπεύθυνοι να συμπληρώνουν και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα.
Είναι πρόδηλο ότι οι φορείς θα πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες.
Υπενθυμίζουμε ότι στις προαναφερθείσες εγκυκλίους οι φορείς μπορούν να αντλήσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία.
Κατά τα λοιπά ερωτήματα αναφορικά με την λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 εφαρμογής παρακολούθησης δράσεων και καταναλώσεων publicenergysavings.gov.gr, μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται στις οδηγίες και τα εγχειρίδια που καταρτίζονται από το ΥΠΕΝ και είναι αναρτημένα στο ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας δεν θα απαντά σε ερωτήματα που θα υποβάλλονται από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν υπόψη ΚΥΑ.
Ειδικότερα οι οργανισμοί ΟΤΑ α’ και β ' βαθμού, οφείλουν να ενημερώσουν τις υπό την εποπτεία τους ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι σχετικές ΚΥΑ και εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στα νομικά πρόσωπα εποπτείας της υπόψη ΚΥΑ
2. Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
3. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
5. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
7. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
8. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
10. Προεδρία της Κυβέρνησης
11. ΑΔΕΔΥ
12. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
13. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».