Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 9129
ΑΔΑ Ω33Ξ465ΧΘΞ-ΗΩ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 21/12/2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα χωρίς την υποβολή ξένου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου
Αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος (κατηγορίας Μ1) που έχει ταξινομηθεί πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται και η υποβολή ισχύοντος, κατά το χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (ΔΑΟ), πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσής του χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους-μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του.
Συνεπώς, απαγορεύεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος εάν δεν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό τεχνικού ελέγου της χώρας προέλευσής του χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
2. Σύμφωνα με την παρ. 1(ε) του άρθρου 6 της αριθμ. οικ. 19111/192/2019 υ.α. (Β' 1003), κατά την ταξινόμηση στη χώρα μας για πρώτη φορά μεταχειρισμένου οχήματος απαιτείται η υποβολή και φωτοαντίγραφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας.
Το ΔΤΕ χορηγείται από τα ΚΤΕΟ της χώρας με αναγνώριση του ξένου πιστοποιητικού ή, κατ’ εξαίρεση, με τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου στο μεταχειρισμένο όχημα, όπως διεξοδικά αναφέρεται στις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Υπηρεσία μας και μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr), στη διαδρομή Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Έλεγχος Μεταχειρισμένων - Μεταβίβαση -> Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όταν προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο επιβατηγό όχημα που έχει ταξινομηθεί πρόσφατα στη χώρα μας ως μεταχειρισμένο, κατά την αυτόματη άντληση από το μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου βάσει του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου του οχήματος, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 20794/2222/2012 υ.α. (Β' 1466) και στην περ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 24996/2840/2011 υ.α. (Β' 1123), όπως ισχύουν, πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης του ξένου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου ή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε πριν την ταξινόμηση του οχήματος.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά και ο πολίτης δεν προσκομίζει το προηγούμενο ΔΤΕ, το ΚΤΕΟ πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να ενημερωθεί για το εάν στο φάκελο του οχήματος υπάρχει ΔΤΕ που έχει εκδοθεί είτε με την αναγνώριση ξένου πιστοποιητικού είτε μετά τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
Εάν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ΔΤΕ, τότε το ΚΤΕΟ διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο και το όχημα υποχρεούται στην καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55), όπως ισχύει. Το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο από την ημερομηνία έκδοσης της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας.
Στις περιπτώσεις που στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να διενεργηθεί στο όχημα ο πρώτος τεχνικός έλεγχος μετά την ταξινόμησή του, δεν υπάρχει υποχρέωση για την καταβολή τέλους εκπρόθεσμου ελέγχου εάν το όχημα προσέλθει σε ΚΤΕΟ εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.
4. Πέραν των ανωτέρω, το δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ πρέπει να ενημερώσει το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας, ΔΤΕ, παράβολο εκπροθέσμου κ.λπ.) και να κοινοποιήσει το έγγραφο στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
5. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Έλεγχος Μεταχειρισμένων - Μεταβίβαση -> Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/elegxos-metaxeirismenon-metavivasi/item/8529-periodikos-texnikos-elegxos-metaxeirismenon-oximaton-prin-tin-ekdosi-adeias-kykloforias-gia-proti-fora-stin-ellada.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
2. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
4. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
6. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με ηλ. ταχυδρομείο)
7. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με ηλ. ταχ/μείο)
8. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
9. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr