Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Φ.361.22/1/2942/Ε3
ΑΔΑ Ψ4ΖΥ46ΜΤΛΗ-Ι15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 12 - 1 - 2023
Βαθμός Προτερ :
Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: stelexi@minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α' 136) «Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.»
Συνεπώς, και με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ήταν η 9η Ιανουαρίου 2023, δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Β.Ε.Ε.Α.
4. Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Δ' Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.