Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 3209 - 13-01-2023
ΑΔΑ 66ΧΛ46ΜΤΛΡ-0ΣΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13-01-2023
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023' Ετος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ2021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
01111PYZI13,16%9,86%14,68%18,92%
01112ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ33,44%39,46%43,36%49,54%
01113ΨΩΜΙ24,58%30,69%30,26%29,08%
01114ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ10,73%13,89%16,24%7,97%
01115ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ15,18%17,18%15,89%8,69%
01116ΖΥΜΑΡΙΚΑ7,24%15,42%18,80%23,17%
01117ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ9,67%5,52%10,37%6,90%
01118ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ13,49%14,68%8,87%3,10%
0111ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ18,05%22,13%23,46%21,47%
01121ΜΟΣΧΑΡΙ18,71%23,74%23,29%25,53%
01122XOIPINO19,74%17,99%15,19%23,32%
01123APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ10,06%31,72%32,92%43,31%
01124ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ18,40%26,20%23,33%23,53%
01125ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ11,04%13,36%15,51%19,15%
01126ΕΝΤΟΣΘΙΑ12,25%16,73%17,16%14,42%
01127ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ18,88%14,70%15,65%20,48%
01128ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ15,00%22,58%23,55%23,29%
0112KPEATA ΓΕΝΙΚΑ17,79%23,09%22,11%26,00%
01131ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ0,22%6,90%12,77%10,59%
01132 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ9,80%11,43%11,27%13,72%
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ7,99%19,77%18,21%14,50%
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ13,08%13,61%12,23%9,13%
01135 Ψάρια ΑΛΙΠΑΣΤΑ5,72%5,22%3,66%-0,77%
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ3,04%3,35%10,55%4,78%
01136 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
0113 ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ2,36%7,64%11,96%9,63%
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ26,02%24,20%27,33%38,56%
01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ26,30%26,00%25,72%33,84%
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ33,53%34,20%37,87%50,95%
01144 ΓΙΑΟΥΡΤΙ26,58%28,03%23,68%25,87%
01145 TYPIA25,20%32,08%33,81%37,19%
01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ21,31%23,61%19,65%15,05%
01147 ΑΥΓΑ24,70%26,09%25,66%21,84%
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ25,62%28,82%29,53%33,99%
01151 ΒΟΥΤΥΡΟ18,78%18,60%16,11%14,75%
01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ17,91%22,86%25,43%19,36%
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ20,13%40,49%35,10%25,70%
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ36,89%60,32%81,36%69,87%
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ21,70%39,88%37,74%28,84%
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ2,23%7,80%9,53%22,81%
01163 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ5,31%7,10%7,51%6,70%
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ
01164 ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
13,13%29,75%26,03%18,70%
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ2,72%7,80%9,35%20,64%
01171 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ10,00%16,03%23,95%23,48%
01172 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ15,67%13,66%13,55%13,05%
01173 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ13,54%15,32%19,72%15,75%
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ21,99%39,27%29,86%17,60%
01175 ΤΣΙΠΣ8,59%12,34%16,59%11,87%
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ13,13%18,53%22,57%19,22%
01181 ZAXAPH46,49%55,54%53,42%42,73%
01182 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ6,06%3,09%6,30%2,97%
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ5,07%9,23%10,19%4,86%
01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ5,52%6,29%6,14%3,91%
01185 ΠΑΓΩΤΑ10,26%10,09%9,46%-0,41%
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ1,16%-4,85%-9,76%-9,65%
0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ8,70%9,33%10,24%5,66%
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ16,86%21,19%19,40%14,59%
01192 ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ11,15%13,56%12,36%6,33%
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ7,80%15,45%18,88%25,33%
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ14,47%14,36%9,49%8,24%
01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ15,09%18,69%22,36%10,23%
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ14,04%17,95%17,53%13,95%
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ15,69%20,85%21,94%22,72%
01211 ΚΑΦΕΣ14,22%18,15%18,29%8,85%
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ5,29%10,61%12,60%8,15%
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ11,06%14,49%17,77%6,82%
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ13,22%17,25%17,72%8,66%
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ7,00%7,54%7,12%7,77%
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ8,48%7,88%1,58%2,88%
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ14,37%15,13%13,29%4,61%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ
0122 ΦΡΟΥΤΩΝ
10,41%10,56%7,20%4,42%
012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)11,83%13,87%12,19%6,58%
01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ15,48%20,46%21,40%21,80%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ3,08%3,01%2,72%2,93%
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ3,08%3,01%2,72%2,93%
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ6,96%8,20%4,62%2,73%
0212 ΚΡΑΣΙΑ6,96%8,20%4,62%2,73%
02131 ΜΠΥΡΕΣ10,75%9,11%9,80%10,15%
0213 ΜΠΥΡΕΣ10,75%9,11%9,80%10,15%
021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)6,43%6,51%5,15%4,57% |
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ0,06%0,07%0,08%0,08%
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ6,84%7,09%7,09%9,08%
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ0,11%0,11%0,11%0,33%
022 ΚΑΠΝΟΣ0,11%0,12%0,13%0,19%
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝ ΟΣ
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
2,47%
7,50%
4,33%
2,50%
9,91%
7,06%
2,11%
7,88%
3,55%
1,99%
8,01%
4,10%
03122ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ5,90%11,16%7,68%8,62%
03123ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ8,72%9,50%7,56%7,76%
0312ΕΝΔΥΜΑΤΑ5,99%9,70%6,45%7,14%
03131ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ3,39%8,86%6,16%5,71%
03132ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ6,75%7,34%7,59%10,23%
0313ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ4,94%8,64%7,21%8,30%
03141ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,26%3,59%3,91%4,11%
03142ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ4,55%5,20%4,26%4,62%
0314ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,58%3,99%3,88%4,13%
031ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ5,92%9,48%6,38%7,06%
03211ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ4,97%9,59%6,97%6,23%
03212ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ3,59%1,67%-2,60%-2,27%
03213ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ3,03%7,01%2,65%2,43%
0321ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ4,02%5,57%1,84%1,70%
0322ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ0,83%2,58%3,33%2,73%
032ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ3,99%5,55%1,86%1,71%
03ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ5,41%8,55%5,33%5,84%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ3,67%4,15%4,15%4,15%
041ΕΝΟΙΚΙΑ3,67%4,15%4,15%4,15%
0431ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ7,98%10,28%12,10%12,46%
04321ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ3,04%3,30%3,59%4,09%
04322ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ0,54%1,40%0,61%1,10%
04324ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ1,70%2,00%2,42%2,77%
0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ1,90%2,27%2,54%2,95%
043ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ4,43%5,47%6,18%6,58%
0441ΥΔΡΕΥΣΗ0,31%0,32%0,31%0,41%
0442ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ0,48%0,42%1,10%0,65%
0443ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ0,31%0,32%0,31%0,41%
04441ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1,62%2,16%2,84%2,97%
0444ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ1,62%2,16%2,84%2,97%
044ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ0,76%0,91%1,32%1,25%
0451ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-8,81%32,20%30,11%29,61%
04521ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ50,04%253,65%169,69%146,15%
04522ΥΓΡΑΕΡΙΟ17,38%21,15%21,51%20,15%
0452ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ47,01%185,91%135,89%119,44%
0453ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ1,42%36,00%7,74%10,03%
04549ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ24,75%25,50%22,14%23,24%
0454ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ24,75%25,50%22,14%23,24%
045ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ2,43%43,61%31,34%31,37%
04ΣΤΕΓΑΣΗ2,53%20,94%15,83%15,85%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111ΕΠΙΠΛΑ6,33%11,23%10,81%6,61%
05112ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ7,62%14,61%11,35%5,05%
05113ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ7,64%12,70%10,53%11,12%
05119ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ10,12%6,73%7,65%1,16%
0511ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ6,90%10,93%10,49%6,11%
05121ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ5,22%7,57%6,84%8,71%
0512ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ5,22%7,57%6,84%8,71%
051ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ6,76%10,65%10,18%6,36%
05201ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ8,98%10,01%5,99%2,50%
05202ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ-1,03%-0,16%-6,56%-16,30%
05203ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ3,27%5,08%-3,01%-5,63%
05209ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-4,68%-5,60%-11,40%-18,99%
052ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ1,87%2,82%-3,28%-8,81%
05311ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ9,33%6,10%1,52%0,78%
05312ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ9,18%5,40%-0,75%-4,74%
05313ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ7,48%11,01%6,37%3,28%
05314ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ7,45%9,59%4,50%2,79%
05315ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ3,16%2,87%1,61%-12,08%
0531ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ7,97%7,85%2,92%0,37%
05321ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1,21%-1,14%-5,55%-12,26%
05322ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-1,45%-2,61%-6,26%-10,90%
05323ΣΙΔΕΡΑ2,82%-6,33%-3,53%-6,99%
05324ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ2,28%-3,80%-8,19%-11,72%
05329Αλλες ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-2,41%-0,58%-4,09%-11,54%
0532ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ0,57%-3,55%-5,62%-10,75%
0533ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,19%0,19%1,26%1,08%
053ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ6,57%6,10%2,08%-0,48%
05401ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ7,18%17,58%7,25%4,32%
05402ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ10,07%14,63%6,78%5,65%
05403ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ6,14%13,89%8,75%5,28%
054ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ6,66%15,03%7,81%4,84%
05511ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ8,14%6,60%7,08%4,05%
0551ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ8,14%6,60%7,08%4,05%
05521ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ6,48%8,55%9,94%9,90%
05522ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ7,57%5,04%3,69%0,73%
0552ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ7,32%5,65%4,83%2,49%
055ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ7,39%5,73%5,01%2,60%
05611ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ15,94%16,47%12,30%13,43%
05612ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ23,10%25,77%24,29%24,91%
0561ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ18,07%19,23%15,90%16,88%
05621ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ6,28%12,35%13,40%13,49%
05622ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ4,25%5,43%5,72%6,65%
0562ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ6,07%11,69%12,66%12,85%
056ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ13,93%17,04%15,35%16,05%
05ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ11,30%13,87%11,08%9,63%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ6,05%4,84%0,59%6,19%
06121ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ3,21%5,66%8,08%6,65%
06129ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ2,61%4,36%3,99%2,77%
0612ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ2,75%4,58%4,52%3,28%
06131ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ1,08%1,31%-0,08%-0,55%
06132ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ1,19%1,09%1,09%0,52%
06139ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2,77%2,30%1,89%1,87%
0613ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,37%1,46%0,45%0,06%
061ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
5,39%4,43%0,52%5,55%
06211ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ2,39%4,24%6,85%7,16%
06212ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1,67%1,83%2,68%3,41%
0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,84%2,45%3,74%4,37%
0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,12%2,24%2,75%2,69%
06231ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ2,19%0,61%0,87%-1,60%
06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,42%2,39%1,46%3,31%
0623ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,92%1,19%1,04%-0,05%
062ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,54%2,12%2,80%2,79%
06301ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ0,54%0,79%0,94%0,93%
06302ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ9,70%9,70%9,70%9,70%
063ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ0,64%0,89%1,04%1,03%
06ΥΓΕΙΑ2,83%2,74%1,56%3,49%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ11,06%19,63%21,84%21,79%
07112ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ8,36%20,83%20,83%20,83%
0711ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ9,95%20,10%21,35%21,32%
0712ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ10,09%13,50%13,36%12,55%
0713ΠΟΔΗΛΑΤΑ6,89%15,94%12,54%12,38%
071ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ9,93%19,51%20,58%20,48%
07211ΕΛΑΣΤΙΚΑ16,18%18,20%19,53%19,12%
07212ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ6,59%7,71%8,46%9,30%
07213ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ3,60%3,47%-1,48%-2,85%
0721ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ11,68%13,25%14,21%14,43%
07221ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ23,09%57,97%31,53%33,46%
07222ΒΕΝΖΙΝΗ7,68%30,78%17,27%23,76%
07223ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-3,21%29,22%20,65%21,87%
07224ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ6,43%7,47%6,29%6,10%
0722καύσιμα ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ8,63%32,18%18,28%24,17%
0723ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ3,72%4,06%3,64%3,42%
07241ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ0,25%1,80%2,23%4,19%
07242ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ0,04%0,01%0,01%0,03%
07243ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ0,98%1,47%2,85%3,07%
0724ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,12%0,21%0,34%0,48%
072ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7,04%20,70%11,91%15,77%
07311ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ0,00%0,00%-12,11%-12,11%
07312ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ0,00%0,00%-12,35%-12,35%
0731ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%-12,30%-12,30%
07321ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ0,16%0,16%-9,38%-9,76%
07322ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ32,92%32,92%22,63%22,63%
0732ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ15,97%15,97%5,73%5,45%
07331ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ1,92%16,07%16,69%36,43%
07332ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ52,51%85,62%18,95%33,40%
0733ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ36,68%63,51%20,65%37,59%
07342ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ26,73%31,64%36,20%29,35%
0734ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ26,73%31,64%36,20%29,35%
0735ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%-12,35%-12,35%
07362ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ1,18%1,18%1,96%3,64%
0736ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ1,18%1,18%1,96%3,64%
073ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ20,42%27,87%3,50%11,27%
07ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ8,97%20,80%11,46%15,39%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ0,00%0,00%35,09%35,24%
081ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,00%35,09%35,24%
08201ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ4,85%9,05%8,96%7,59%
08202ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ-7,44%-12,99%-22,93%-30,33%
082ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ-6,69%-11,82%-21,32%-28,52%
08301ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-1,50%-2,63%-4,24%-3,20%
08302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-1,30%-3,56%-5,22%-4,19%
08303ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET-4,87%-8,12%-12,34%-10,55%
08304ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-2,84%-7,24%-11,06%-9,26%
083ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-1,98%-4,43%-6,76%-5,63%
08ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-2,08%-4,57%-6,65%-5,72%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ-0,93%1,80%0,93%-3,26%
09112ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-7,46%-11,52%-13,59%-25,75%
09113ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ1,48%4,65%4,26%-0,53%
0911ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-7,25%-10,94%-12,97%-25,04%
09121ΚΑΜΕΡΕΣ-3,94%0,95%-2,84%-8,30%
0912ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-3,94%0,95%-2,84%-8,30%
09131ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-1,78%-2,77%-8,59%-15,55%
09132ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-0,48%-9,88%-12,22%-19,15%
09133ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-6,01%-8,75%-14,80%-19,68%
0913ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-1,73%-3,02%-8,70%-15,65%
09141ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1,96%0,31%-3,42%-3,57%
09149ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,02%-2,88%-4,31%-16,69%
0914ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,49%-1,63%-4,71%-8,38%
0915ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,83%0,86%-0,51%-0,06%
091ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
-3,47%-5,47%-9,59%-17,82%
09213ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ3,93%0,44%3,88%5,83%
09215ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ6,06%6,06%6,06%6,72%
0921ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ3,93%0,58%3,82%5,65%
09221ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ3,82%4,84%19,06%4,32%
0922ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ3,82%4,84%19,06%4,32%
0923ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ0,00%0,00%0,00%0,00%
092ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ3,84%1,19%5,55%4,93%
09311ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-3,14%-7,54%-13,31%-19,60%
09312ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ3,33%2,98%2,18%-1,08%
0931ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ0,99%-0,49%-3,00%-7,40%
09321ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ3,30%2,41%-3,24%-2,66%
09322ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ2,98%1,97%0,76%0,31%
0932ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ3,29%2,40%-3,17%-2,61%
09331ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ4,33%5,08%5,11%4,06%
09332ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ5,53%10,91%10,57%9,83%
0933ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ5,15%9,02%8,80%7,96%
09341ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ-3,37%6,00%3,05%2,25%
09342ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ13,10%16,64%15,08%14,58%
0934ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ11,78%16,55%14,77%14,23%
0935ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,66%2,98%4,85%4,03%
093ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ4,14%5,48%3,76%2,32%
09411ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ4,44%4,44%5,10%3,56%
09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ2,16%2,43%2,54%2,80%
0941ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ2,48%2,66%2,99%2,49%
09421ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΝΣΕΡΤΑ14,46%14,46%13,15%11,41%
09422ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ1,05%2,09%3,12%4,15%
09423ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ0,00%-1,40%-1,40%-1,40%
09424ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-2,40%-2,03%-2,03%-3,20%
09425ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,60%7,67%7,84%8,73%
0942ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ4,87%4,48%3,87%3,08%
094ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,24%4,02%3,72%3,02%
09511ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-2,16%-5,15%-1,86%-6,38%
09512ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ3,26%3,59%2,85%2,82%
09513ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ2,35%1,82%-1,23%-2,07%
0951ΒΙΒΛΙΑ0,36%-1,02%-0,64%-2,79%
09521ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ4,69%4,69%4,69%4,69%
09522ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ0,00%0,00%0,00%0,00%
0952ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ3,18%3,18%3,18%3,18%
0953ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ2,62%3,14%3,32%3,53%
09541ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ22,07%27,12%28,31%27,72%
09549ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ3,67%5,77%5,71%6,90%
0954ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ9,27%12,19%12,42%13,23%
095ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ3,83%4,05%4,25%3,66%
09601ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ13,50%14,69%13,88%15,19%
09602ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ13,00%12,71%12,26%13,48%
096ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ13,20%13,71%13,09%14,36%
09ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,18%2,55%2,13%0,12%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,78%3,39%3,06%6,27%
10102ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,59%3,38%3,62%5,63%
1010ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,64%3,38%3,46%5,76%
1020ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,66%4,13%4,50%4,62%
1030ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-0,20%-1,21%-4,26%-4,62%
1040ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%
10ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,16%3,12%3,10%3,66%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΧΟΡΟΥ6,56%7,64%7,47%7,60%
11112ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)10,75%12,68%13,25%15,38%
1111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ7,56%8,74%8,65%9,00%
1112ΚΥΛΙΚΕΙΑ3,12%3,29%3,42%5,51%
111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ -ΚΥΛΙΚΕΙΑ7,15%8,26%8,18%8,66%
11201ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ12,63%20,88%8,52%18,45%
11202ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ7,41%11,01%20,72%24,60%
112ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ12,43%20,60%9,28%19,00%
11ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ7,58%8,82%8,17%9,15%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ5,65%5,55%7,73%6,32%
12112ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ2,29%2,73%3,31%3,34%
12113ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ0,76%0,40%0,31%0,02%
1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2,76%2,95%3,79%3,44%
12121ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-3,21%-7,47%-10,18%-15,36%
1212ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-3,21%-7,47%-10,18%-15,36%
12131ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)4,32%4,88%2,17%4,26%
12132ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ11,34%10,31%1,81%1,88%
1213ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ10,87%9,95%1,84%2,04%
121ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ8,69%8,05%2,36%2,35%
12311ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ6,48%10,72%20,47%23,38%
12312ΡΟΛΟΓΙΑ3,81%4,87%1,79%0,65%
1231ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ4,99%8,36%15,47%17,53%
12321ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-0,95%-0,11%-4,17%-9,12%
12322ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ3,32%3,03%1,19%0,57%
12329ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,30%3,22%-0,99%-1,20%
1232ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ2,46%2,58%-1,34%-2,09%
123ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ2,62%3,20%1,62%1,22%
12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ1,90%2,99%2,86%4,05%
12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ0,57%5,05%5,05%7,35%
12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ4,53%9,84%10,40%10,40%
124ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ2,70%6,45%6,71%7,65%
1252ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
12532ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
1253ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
12541ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ0,32%-1,59%-1,00%0,02%
12542ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ0,99%1,55%1,39%1,59%
1254ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ0,33%-1,54%-0,97%0,04%
125ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ0,23%-1,12%-0,69%0,06%
12621ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ0,00%0,00%0,00%0,00%
12622ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ0,67%0,36%0,36%0,18%
1262ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,18%0,18%0,08%
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,18%0,18%0,08%
12701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ0,00%0,00%0,00%0,00%
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,49%0,60%0,60%0,60%
12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ1,03%-0,44%-0,93%-0,97%
12704ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,57%5,11%4,85%5,00%
127ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,93%2,03%1,81%1,89%
12ΑΛΛΑ Αγαθά & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,18%4,51%1,50%1,71%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά απο τις αναθετουσες αρχές σε ολη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης