Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.5 3β/ 907 /15409
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
10674 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Χαλαζωνίτη
Τηλέφωνο: 2131313340
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Αθήνα, 3/1/2023
ΠΡΟΣ:
ΔΙΠΑΕ
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τμήμα Προσωπικού
ΚΟΙΝ:
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εξετάσεων
Σχετ: Το από 30-9-2022 ερώτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με χορήγηση άδειας εξετάσεων, με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει: «1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».
Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, η άδεια εξετάσεων χορηγείται σε υπαλλήλους που παρακολουθούν πρόγραμμα που υλοποιείται από Ίδρυμα που ανήκει σε μια από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος.
Περαιτέρω, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίστηκε ότι η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την ημέρα υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αυτή συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί και στους υπαλλήλους που εκπονούν διδακτορική διατριβή μόνο κατά την ημέρα υποστήριξης αυτής, εφόσον συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.
Τέλος, επειδή πέραν της Υπηρεσίας, στην οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο, υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας σημαντικός αριθμός προφορικών ερωτημάτων σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για ενημέρωση τους και για να κοινοποιηθεί στα ΝΠΔΔ και στους φορείς αρμοδιότητάς τους.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελένη Ρούφου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
1. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας)
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. Υπουργείο Υγείας/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων dpnp@moh.gov.gr
9. ΑΔΕΔΥ