Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π.οικ.2592
ΑΔΑ ΩΝΩΡ465ΦΥΟ-Ε17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Τ.Κ. : 104 33
Πληροφορίες : Καζαντζή, Μάντης
Τηλέφωνο : 213 216 1784 - 1806
E-Mail : dipsy@moh.gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 17 / 1 / 2023
ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της ΥΑ Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291 ΦΕΚ Β 2809/2019: Διοικητική-οικονομική διαχείριση, έλεγχος, επιχορήγηση και παρακολούθηση ποιότητας μονάδων ψυχικής υγείας.
Με αφορμή την έναρξη του νέου οικονομικού έτους και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα και ερωτήματα από πλευράς των φορέων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας καθώς και περιπτώσεις που προέκυψαν ύστερα από τον έλεγχο των απολογισμών σας, σάς αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο σε ότι αφορά την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 49291/2019 (εφεξής ΥΑ). Γενικά οι δαπάνες της χρήσης 2023 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δαπάνες του 2022. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία μας μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα αιτήματα δαπανών και αύξησης χρηματοδότησης και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό που κατέθεσαν για το τρέχον έτος.
1. Επιλεξιμότητα δαπανών
1.1 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 περ.δ’ της ΥΑ «Σε ότι αφορά τις δαπάνες των "αμοιβών και εξόδων τρίτων" αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000,00) ευρώ ετησίως, πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή για κάθε πρόγραμμα που ανατίθεται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας...». Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 01.01.2023 και αύξησε το ποσό των αμοιβών τρίτων που επιχορηγείται από την Υπηρεσία μας από τις 45.000 ευρώ. Ωστόσο σημειώνεται ότι το επιπλέον των 45.000 ευρώ ποσό θα επιχορηγηθεί εφόσον το συνολικό ποσό δαπανών του φορέα παραμένει ίδιο με εκείνο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να γίνουν εσωτερικές ανακατατάξεις στις κατηγορίες δαπανών και εφόσον αυξηθεί το ποσό στην κατηγορία αμοιβές και έξοδα τρίτων θα πρέπει να υπάρχει ισόποση μείωση στις άλλες κατηγορίες δαπανών (π.χ. παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ).
1.2 Δαπάνες μετακίνησης
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ.ιγ’ της ΥΑ μεταξύ των δαπανών που χρηματοδούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας είναι «ιγ. Δαπάνες μετακίνησης -μεταφοράς και τα παντός είδους έξοδα μετακίνησης των επωφελούμενων ασθενών για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις και γενικά για θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς λόγους. Επίσης, οι δαπάνες μετακίνησης - μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών των μονάδων ψυχικής υγείας, εφόσον αυτοί μετακινούνται για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία και την πραγματοποίηση του έργου των μονάδων τους.». Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου γίνονται για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις και για θεραπευτικούς/αποκαταστασιακούς λόγους θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά εξοδολόγια, τουλάχιστον σε μηνιαία βαση, όπου θα αποτυπώνονται ο σκοπός της μετακίνησης και η χιλιομετρική απόσταση που καλύπτεται. Επιπρόσθετα, τα παραστατικά που θα πρέπει να λαμβάνει ο φορέας θα πρέπει να είναι τιμολόγια εκδομένα στον ΑΦΜ του φορέα (και όχι απλές αποδείξεις λιανικής) στα οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός του οχήματος με το οποίο έγινε η μετακίνηση. Αντίστοιχα δικαιολογητικά και παραστατικά θα πρέπει να διαθέτει ο φορέας και για τις δαπάνες του εδαφίου β’ που αφορούν μετακίνηση για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία και την πραγματοποίηση του έργου των μονάδων.
1.3 Υλικά άμεσης ανάλωσης και δαπάνες διαβίωσης
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ.ζ’ της ΥΑ μεταξύ των δαπανών που χρηματοδούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας είναι «ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, εθνικά και διεθνή δίκτυα, έντυπη και γραφική ύλη.». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ.α’ της ΥΑ μεταξύ των δαπανών που χρηματοδούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας είναι οι «Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας) των εξυπηρετούμενων από τις μονάδες ψυχικής υγείας.». Σημειώνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές τα παραστατικά που θα πρέπει να λαμβάνει ο φορέας είναι τιμολόγια στο όνομα του φορέα. Ως γενικότερο σχόλιο, η λήψη αποδείξεων λιανικής για οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών της ΥΑ θα πρέπει να αποφεύγεται δεδομένου ότι δημιουργεί αποδεικτικά προβλήματα ως προς την επιλεξιμότητα της δαπάνης για χρηματοδότηση.
1.4 Εξόφληση δαπανών με τραπεζικούς λογαριασμούς
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ΥΑ οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν την ευθύνη λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας, υποχρεούνται στην εξόφληση της μισθοδοσίας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και στη τμηματική ή ολική εξόφληση του φορολογικού στοιχείου για δαπάνες αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας 200 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση μετρητών θα πρέπει να αποφεύγεται διότι δημιουργεί αποδεικτικά προβλήματα ως προς την πραγματοποίηση της δαπάνης και όταν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να συνοδεύεται από ταμειακό παραστατικό (αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής) με ιδιόχειρη υπογραφή του καταβάλλοντος και του εισπράττοντος προκειμένου να είναι ευχερής η επαλήθευση της ύπαρξης της συναλλαγής.
1.5 Επιδόματα θέσης ευθύνης
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ.ιγ’ της ΥΑ μεταξύ των δαπανών που χρηματοδούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας είναι «δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας προσωπικού, σύμφωνα με την έγκριση σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας ψυχικής υγείας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ή άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων, οι οποίες καθορίζονται από τις διατάξεις περί Ενιαίου Μισθολογίου, όπως αυτές ισχύουν στην ελεγχόμενη χρήση.». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 2716/1999 «8. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αναλάβει τη λειτουργία άνω των δέκα (10) μονάδων ψυχικής υγείας, έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν από την επιχορήγηση των μονάδων τους λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας που αφορούν στη συνολική διοίκηση και διαχείριση των μονάδων τους, καθώς και τον επιστημονικό συντονισμό τους.». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 και 5 του ν. 4354/2015 ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:
αα) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα.
αδ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
αη. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.
αθ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ
...
5. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόμενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τον οργανισμό του φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.». Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης υπευθύνου διοίκησης απαιτείται η ύπαρξη θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης Διοίκησης στον φορέα η οποία δικαιολογείται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο φορέας έχει άνω των δέκα (10) Μ.Ψ.Υ.. Η ύπαρξη υπαλλήλου που ασχολείται με τα διοικητικά ζητήματα σε μια Μονάδα Ψυχικής Υγείας, από μόνης της, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης Διοίκησης διότι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο είναι διαφορετικό ζήτημα ο κλάδος/ειδικότητα Διοικητικού (ΠΕ κλπ) και διαφορετικό η θέση του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας. Σημειώνεται ότι σε υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, εκδόθηκε η με αριθμό Α4β/Γ.Π.οικ.46786 ΚΥΑ με θέμα «Αντιστοίχιση θέσεων ευθύνης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 11 του ν.2716/1999 σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 16 παρ. 1 και 5 του ν. 4354/2015» με την οποία μόνο η θέση του επιστημονικά υπευθύνου αντιστοιχίζεται με τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος. Ήδη με την υπουργική απόφαση Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/2019 δίνεται η δυνατότητα στον επιστημονικά υπεύθυνο να λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης που αντιστοιχεί σε προϊστάμενο διεύθυνσης.
2. Υποχρέωση για εξαγωγή αυτοτελών οικονομικών αναφορών για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.α’ της ΥΑ οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν « α. Διπλογραφικό λογιστικό συστήματος ενημέρωσης των βιβλίων τους, που θα υποστηρίζει την αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση κάθε επιχορηγούμενης Μ.Ψ.Υ. (τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας). Παράλληλα στο λογαριασμού 64, καταχωρούνται όλα τα κατ είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6.». Από την προαναφερθείσα διάταξη προκύπτει ότι οι φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν οικονομικές αναφορές (ημερολόγια, αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια κ.λπ.) σε επίπεδο μονάδας ψυχικής υγείας (π.χ. οικοτροφείο, ξενώνα, προστατευόμενου διαμερίσματος κ.λπ). Η δημιουργία και εξαγωγή των συγκεκριμένων οικονομικών αναφορών σε επίπεδο φορέα και μόνο, δεν πληροί τις απαιτήσεις της διάταξης. Κατά συνέπεια, ο κάθε φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάσει τόσες οικονομικές αναφορές όσες είναι και οι μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργεί και αυτές θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους απολογισμούς που αποστέλλει ο φορέας στην Υπηρεσία μας (λαμβάνοντας υπόψη διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν από το ότι τα πάγια επιχορηγούνται στην αξία κτήσης και όχι στις αποσβέσεις ή άλλες ειδικές περιπτώσεις). Η αυτοτελής λογιστική παρακολούθηση της κάθε επιχορηγούμενης Μ.Ψ.Υ. μπορεί να γίνεται, ενδεικτικά, είτε μέσω διαφορετικών κέντρων κόστους είτε μέσω της τήρησης λογαριασμών υποκαταστημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ορίζεται στα λογιστικά πρότυπα.
3. Μεταβολές στο έντυπο του Υποδείγματος Απολογισμού
Επίσης, ως παράρτημα του εγγράφου επισυνάπτεται ο νέος πίνακας 121 του Υποδείγματος Απολογισμού που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι φορείς. Στο πίνακα αυτόν υπάρχουν οι εξής μεταβολές:
Στο σκέλος των εξόδων προστίθεται μία επιπλέον στήλη (3) στην οποία θα συμπληρώνονται οι δαπάνες των προηγουμένων ετών που παραμένουν ανεξόφλητες κατά την 31/12 του έτους αναφοράς (έτος για το οποίο συμπληρώνεται ο απολογισμός). Στη στήλη (1) θα συμπληρώνονται (ως ίσχυε μέχρι τώρα), οι πραγματοποιηθείσες/δουλευμένες δαπάνες του έτους αναφοράς. Στη στήλη (2) θα συμπληρώνονται οι ανεξόφλητες δαπάνες που προέρχονται από πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έτους αναφοράς. Αυτονόητο είναι ότι τα ποσά της στήλης (2) δεν μπορούν ποτέ να υπερβαίνουν τα ποσά της στήλης (1).
Το σκέλος των εσόδων πλέον θα αναλύεται σε πέντε στήλες. Στη στήλη (1) θα καταχωρίζονται τα δουλευμένα έσοδα του έτους αναφοράς. Αυτά θα περιλαμβάνουν τις επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείο Υγείας, τα τιμολογηθέντα νοσήλια του έτους αναφοράς στον ΕΟΠΥΥ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία καθώς οποιαδήποτε άλλα έσοδα της μονάδας ψυχικής υγείας που αφορούν το πρόγραμμα Ψυχαρχώς. Στη στήλη (2) θα καταχωρίζονται τα έσοδα που εισπράχθηκαν εντός του έτους αναφοράς και προέρχονται από δουλευμένα έσοδα του έτους αναφοράς. Στη στήλη (3) θα καταχωρίζονται τα έσοδα που εισπράχθηκαν εντός του έτους αναφοράς και προέρχονται από δουλευμένα έσοδα προηγουμένων ετών. Στη στήλη (4) θα καταχωρίζονται τα ανείσπρακτα έσοδα που από δουλευμένα έσοδα του έτους αναφοράς και στη στήλη (5) θα καταχωρίζονται τα ανείσπρακτα έσοδα που προέρχονται από δουλευμένα έσοδα προηγουμένων ετών. Το άθροισμα των στηλών (2) και (4) θα πρέπει να ισούται με τη στήλη (1) ανά γραμμή.
Τέλος, στο πίνακα έχουν προστεθεί πεδία που αφορούν τα χρηματικά διαθέσιμα, τα σωρευμένα πλεονάσματα και ελλείμματα της μονάδας καθώς και τον δανεισμό διαθεσίμων από/σε άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του ίδιου φορέα (ή από άλλες δραστηριότητες του φορέα). Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στους Ορκωτούς Ελεγκτές των φορέων, από τους ίδιους τους φορείς, και οι Ορκωτοί Ελεγκτές με τη σειρά τους θα πρέπει στην έκθεσή τους να αναφέρουν ότι ο έλεγχός τους έχει λάβει υπόψη και τα όσα ορίζονται στο παρόν.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ
Πίνακας Διανομής (ηλεκτρονική διανομή):
1. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής (ΕΚΨ) - Π. Σακελλαρόπουλος
2. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)
3. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης & Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ)
4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)
5. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
6. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ)
7. ΑΜΚΕ «ΚΛΙΜΑΚΑ»
8. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ)
9. Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
10. ΑΜΚΕ «ΑΝΟΔΟΣ»
11. Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ»
12. Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
13. Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ»
14. Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)
15. Πρώτος Ελληνικός Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΠΕΣΟΨΥ)
16. Σύλλογος γονέων κηδεμόνων φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας (ΣΑΑΛ)
17. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, νευροεπιστημών & ιατρικής ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ- Κώστας Στεφανής)
18. Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Κοινωνικής Υποστήριξης «ΕΔΡΑ»
19. Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
20. ΑΜΚΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
21. Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΕΥΨΥ)
22. ΑΜΚΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
23. Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ»
24. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής-Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ)
25. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ)
26. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας & Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)
27. Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΠΑΝΑΚΕΙΑ»
28. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού «Κ.Μ.Ο.Π.»
29. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών ΒΟΛΟΥ
30. ΑΜΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (πρώην ΑΘΗΝΑ)
31. ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνική Στήριξη «Η ΑΡΩΓΗ»
32. Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε.Ψ.Υ.κ Κ.Α.)
33. ΑΜΚΕ «ΑΝΙΜΑ»
34. Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
35. ΑΜΚΕ «ΑΛΘΑΙΑ»
36. Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα «ΛΟΓΟΣ-ΝΟΥΣ»
37. ΑΜΚΕ «ΗΠΙΟΝΗ»
38. ΑΜΚΕ «ΠΥΞΙΔΑ»
39. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου «ΨΥΧΑΣΠΙΣ»
40. Εταιρεία νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
41. ΑΜΚΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
42. ΑΜΚΕ «ΙΑΣΙΣ»
43. Ινστιτούτο Έρευνας Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer ΧΑΝΙΩΝ
44. ΑΜΚΕ «IASIS»
45. ΑΜΚΕ «ΔΙΟΔΟΣ»
46. TACT HELLAS
47. ΠΛΟΕΣ-Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών
48. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»\
49. ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
50. ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ»
51. Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»
52. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Αστική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη
53. Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ»
55. ΑΜΚΕ Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένεις & Ευρύτερα Συστήματα «ΕΠΑΚΜΟΣ»
56. Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ»
57. ΑΜΚΕ Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές «ΑΝΑΣΑ»
58. ΑΜΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ»
59. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»
60. ΑΜΚΕ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
61. ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
62. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
63. ΑΜΚΕ Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΗΡΕΜΙΑ»
64. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
65. Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Νομού Καστοριάς
66. ΑΜΚΕ «ΙΑΣΩΝ»
67. ΑΜΚΕ «ΝΕΦΕΣ»
68. Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ»
69. ΙΚΕΛΟΣ Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας
70. ΑΜΚΕ «ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ»
71. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
72. Κέντρο Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστηρίξεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ»
Εσωτερική Διανομή:
Γρ. Υφυπουργού Υγείας
Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
121. Αναλυτικός απολογισμός για το έτος αναφοράς (σε €), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 49291 Απόφασης ΥΥ - ΦΕΚ Β' 2809/04.07.2019
Συμπληρώστε τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί σχετικά με τον απολογισμό της Μονάδας για το έτος αναφοράς 20Χ1 και για το προηγούμενο έτος 20Χ0.
α/αΚατηγορίες επιλέξιμων δαπανώνΚωδ.(1) Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έτους 20X1(2) Ανεξόφλητες δαπάνες έτους 20X1(3) Ανεξόφλητες δαπάνες ετών έως και 20Χ0
Δαπάνες
αΔαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)121.01
βΑμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)121.02
γΑμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)121.03
δΠαροχές τρίτων (Λογ. 62)121.04
1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)121.05
2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου - Ενοίκια121.06
3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού121.07
4. Επισκευές και συντηρήσεις121.08
εΦόροι -Τέλη (Λογ. 63)121.09
στΔιάφορα Έξοδα (Λογ. 64)121.10
1. Έξοδα Μεταφορών - Ταξιδιών121.11
2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων121.12
3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη -γραφική ύλη121.13
4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων121.14
5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης121.15
6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων121.16
7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες121.17
ζΔαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)121.18
ηΈκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)121.19
...........................121.20
Σύνολα δαπανών121.22
(1) Δουλευμένα έσοδα 20Χ1(2) Εισπραχθέντα έσοδα έτους 20Χ1 που αφορούν ετος 20Χ1(3) Εισπραχθέντα έσοδα έτους 20Χ1 που αφορούν έτη έως 20Χ0(4) Ανείσπρακτα έσοδα έτους 20Χ1 που αφορούν ετος 20Χ1(5) Ανείσπρακτα έσοδα έτους 20Χ1 που αφορούν έτη έως 20Χ0
Έσοδα
αΈσοδα από ίδιους πόρους121.23
βΈσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων121.24
γΈσοδα από δωρεές και χορηγίες121.25
δΈσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών121.26
εΈσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων121.27
στΆλλα έσοδα.......................121.28
ζ.Έσοδα από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΥΚΑ121.29
Σύνολα εσόδων121.30
20Χ120Χ0
Χρηματικά διαθέσιμα
αΤαμείο121.31
βΤραπεζικός λογαριασμός121.32
Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων121.33
20Χ120Χ0
Καθαρή θέση
αΣωρευμένα πλεονάσματα (+) / ελλείμματα (-) μονάδας121.34
Απαιτήσεις Μονάδας Ψυχικής Υγείας από δανεισμό διαθεσίμων 20Χ1Υποχρεώσεις Μονάδας Ψυχικής Υγείας από δανεισμό διαθεσίμων 20Χ1
Δανεισμός διαθεσίμων μεταξύ των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα
αΜονάδα "Α"
βΜονάδα "Β"
γΜονάδα "Γ"
δΆλλες μονάδες/δραστηριότητες...
Σύνολο δανεισμού διαθεσίμων121.35