Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 10739
ΑΔΑ ΨΧΣΠ465ΧΘΞ-ΝΗΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Ντινοπούλου
Τηλέφωνο : 210 650 8472
E-mail : a.ntinopoulou@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 12-01-2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης διασκευασθέντος οχήματος.
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (B' 884) υ.α. «Περί αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων».
β) Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 5002116 ΕΞ 2015/26-1-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΘΥΗ-ΟΦ9) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών σχετικά με το εάν η Βεβαίωση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής για τη μη οφειλή διαφοράς φόρου, επέχει θέση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης διασκευασθέντος οχήματος, σας επισυνάπτουμε τη (β) σχετική εγκύκλιο που ρυθμίζει σχετικά το θέμα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάργυρος Κουζής Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό
Συνημμένα:
Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 5002116 ΕΞ 2015/26-1-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΘΥΗ-ΟΦ9) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Γ ραφείο Γ ενικού Διευθυντή Μεταφορών
δ. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
ε. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
στ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Διεύθυνση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: finexcis@aade.gr)
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών
Υποτομέας Μεταφορών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)