Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6
ΑΔΑ 933346ΜΑΠΣ-Ζ9Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Κηφισίας 178
152 31 Χαλάνδρι
Πληροφορίες : Σκαρτσάρη Ε.
Αριθ. τηλεφώνου : 214 4022805-832
E - mail : d.sxed.elegxon@efka. gov. gr
Χαλάνδρι, 18-01-2023
Αρ.Πρωτ.:25604
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ’ αριθμ. 73160/2022 Υπουργικής Απόφασης
Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 5/46244/2-2-22, 7/72049/15-2-22 και 20/242035/24-5-22 Εγκύκλιες οδηγίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Οι διατάξεις του ν. 4921/2022 (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α’/18-4-2022) και του ν. 4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α’/7-9-2021)
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.73160/22 (Φ.Ε.Κ. 4133/τ.Β’/3-8-2022) Υπουργικής Απόφασης, «Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α.», με τις οποίες ορίζεται ότι, «Κατά τους ουσιαστικούς ελέγχους που διενεργεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του, γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Κ.Α. τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ο ανωτέρω έλεγχος αφορά σε ασφαλισμένους με σήμανση Ν.Ε.».
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σύμφωνα με την οποία, τα αποτελέσματα των ουσιαστικών ελέγχων, που αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και εφεξής και διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, γνωστοποιούνται στο Τ.Ε.Κ.Α. όταν ο έλεγχος αφορά σε ασφαλισμένους με την ένδειξη Ν.Ε.
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με τις διατάξεις των άρθρων 1-73 του ν. 4826/2021 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α’/7-9-2021) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», καθορίζεται η εισαγωγή και εφαρμογή από 1/1/2022 του κεφαλαιοποιητικού συστήματος οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση, καθώς και η ίδρυση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).
Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης/1/2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για όλα τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 και εφεξής, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστεί πριν από την 1η/1/2022. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α.
Επίσης, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης/1/1987 και εφεξής. Για τα πρόσωπα αυτά, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Επιπρόσθετα, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023 και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3655/2008 καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του π. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (π. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) δυνάμει του Π.Δ. 284/1992.
Με τις αναφερόμενες στα σχετικά εγκυκλίους της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Συγκεκριμένα, αναλόγως του κλάδου στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά ο ασφαλισμένος, στα στοιχεία του στο μητρώο εμφανίζεται η ένδειξη Π.Ε. (παλαιό επικουρικό) ή Ν.Ε. (νέο επικουρικό). Ακόμα, δημιουργήθηκε διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας, Κωδικοί Ειδικότητας και Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης για κάθε κατηγορία ασφαλισμένου, ενώ διευκρινίστηκε ότι το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ίδιο όπως και στο επικουρικό σύστημα ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, σε όλους τους ουσιαστικούς ελέγχους, τακτικούς, έκτακτους και από καταγγελία, που διενεργούνται σε επιχειρήσεις ή οικοδομοτεχνικά έργα και αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και στο εξής, εντοπίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) μέσω της ειδικής σήμανσης στο μητρώο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (web Μητρώο). Για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων (Ν.Ε.), χρησιμοποιούνται οι γνωστοί κατά περίπτωση Κ.Α.Δ., Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., προσθέτοντας «ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.», ώστε να μην περιλαμβάνεται ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης.
Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Κ.Α.
Κατόπιν της διενέργειας του ουσιαστικού ελέγχου σε επιχείρηση ή οικοδομοτεχνικό έργο που περιλαμβάνει ασφαλισμένους που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) και μέχρι την υλοποίηση των κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για την αυτόματη ενημέρωση του Τ.Ε.Κ.Α. σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α, ο ελεγκτής συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο, τον κωδικό ειδικότητας, τον κωδικό πακέτου κάλυψης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. και τις αποδοχές του ασφαλισμένου Ν.Ε. βάσει των οποίων συντάχθηκε στον εργοδότη πράξη επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε./Μ).
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ΑΚ.ΜΕΤ (μετατροπή στοιχείων ασφάλισης), το έντυπο συμπληρώνεται αναγράφοντας στον κωδικό ειδικότητας, στον κωδικό πακέτου κάλυψης και στις αποδοχές, τα ορθά στοιχεία που προκύπτουν μετά τον έλεγχο, προκειμένου το Τ.Ε.Κ.Α. να λάβει γνώση για τη μετατροπή των στοιχείων ασφάλισης του ασφαλισμένου.
Εάν μετά την 1η/1/2022 έχει διενεργηθεί ουσιαστικός έλεγχος που περιλαμβάνει χρονική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2022 και αφορά σε απασχολούμενο που υπάγεται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.), ο ελεγκτής πραγματοποιεί τροποποίηση των ασφαλιστικών του στοιχείων για την επικουρική ασφάλιση και ενημερώνει σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες σχετικά το Τ.Ε.Κ.Α.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το έντυπο θα αποστέλλεται σε άμεσο χρόνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση του Τ.Ε.Κ.Α. insurance@teka.gov.gr, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου να προχωρήσουν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους.
Προς διευκόλυνση των ελεγκτικών Υπηρεσιών και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση της τρέχουσας διαδικασίας, σας επισυνάπτουμε ειδικό έντυπο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό και θα χρησιμοποιείται μέχρι νεότερων οδηγιών που θα δοθούν από τη Διεύθυνσή μας.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων των ελεγκτικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Συν.: 1 έντυπο
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ