Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.οικ. 2/2396/ΔΕΠ
ΑΔΑ Ψ519Η-8ΦΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Τηλ.: 210 3338 260
e-mail: d22@glk.gr
Αθήνα, 18/1/2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112).
Σε συνέχεια του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α'112) περί Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων, της παραγράφου 10 του άρθρου 62 του ιδίου νόμου και της κατ' εφαρμογή αυτών εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 181218 ΕΞ 2022 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών, των ποσοτικών στόχων για κάθε υπηρεσία, της μεθόδου και του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος, του χρόνου και του τρόπου καταβολής του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του άρθρου 25 ν. 4940/2022 (Α’ 112)» (ΦΕΚ Β' 6328) διευκρινίζονται τα ακόλουθα προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α' 176) ή του ν. 4472/2017 (Α' 74) και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 και της παραγράφου 10 του άρθρου 62 του ν. 4940/2022, εξεδόθη η αριθμ. 181218 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι υπηρεσίες, εξειδικεύθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι εκάστης υπηρεσίας, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ., ο χρόνος καθώς και ο τρόπος καταβολής του.
Επισημαίνεται ότι το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατόπιν αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων ανά υπηρεσία. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 της υπ' αριθμ. 181218 ΕΞ 2022 Απόφασης, αφού λάβει υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των τιθέμενων ποσοτικών στόχων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ.. Ο εν λόγω Προϊστάμενος θα πρέπει, αξιολογώντας το ποσοστό εμπλοκής εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, να ορίσει το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ. για κάθε υπάλληλο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου. Επιπλέον το Κ.Ε.Δ.Σ. δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ. δεν είναι νοητό να προσδιορισθεί κατά τρόπο οριζόντιο για όλους τους υπαλλήλους, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τελεί σε άμεση συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της Υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον το Κ.Ε.Δ.Σ. δεν προσδιορίζεται βάσει της εμπλοκής και συνεισφοράς εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά χορηγείται κατά τρόπο οριζόντιο είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής αλλά αποκτά έναν επιδοματικό χαρακτήρα, και κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4940/2022, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που αυτό παρέχει και να προσδιορίσουν το Κ.Ε.Δ.Σ. κατά την ελεύθερη κρίση τους, αναλόγως της συμμετοχής των υπαλλήλων τους στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, αποφεύγοντας φαινόμενα εξισωτισμού.
Άλλωστε η χορήγηση του Κ.Ε.Δ.Σ. αποτελεί εργαλείο για την επιτάχυνση της υλοποίησης των δημοσιονομικών στόχων και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να αξιοποιείται.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
• Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη
• Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλου
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
- Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείου Οικονομικών
- Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
- Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
- Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
- Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
- Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
-Υποδιεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων
- Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
- Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
- Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
- Υποδιεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
- Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
- Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
- Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
- Ενιαία Αρχή Πληρωμής
• ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
- Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
- Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων(Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
- Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
- Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων
- Διεύθυνση Α' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
- Διεύθυνση Β' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
- Διεύθυνση Γ' Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
- Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
- Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων
- Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
- Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής
- Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
- Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
- Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
- Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
- Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
- Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
- Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε - Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών
- Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε - Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
- Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής
- Α' Υποδιεύθυνση
- Β' Υποδιεύθυνση
- Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
- Α' Υποδιεύθυνση
- Β' Υποδιεύθυνση
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
- Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
- Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Κτηματικές Υπηρεσίες
• ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης
- Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
- Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
• Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων
• Οικονομικές Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας
• Οικονομικές Υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης
• Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
• Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κ. Π. Παγώνη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής