Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3508
ΑΔΑ: 6ΡΧΒ465ΦΥΟ-Π5Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Σ. Βασσάλου
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 2132161138
Email: ddy@moh. gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19 /1/2023
1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Υπόψη: Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας
2 ."Ολες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Κοινοποίηση:
1. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ
Υπόψη Προέδρου
Λεωφ. Β. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21-Αθήνα
2. ΕΟΔΥ
Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή τιμής διάθεσης εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886/12-12-2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής & Δαπάνες για εμβολιασμό ταξιδιωτών έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού» (ΑΔΑ: Β4ΜΨΘ-ΧΣΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.74195/26-8-2014 εγκύκλιος περί συμπλήρωσης της ανωτέρω εγκυκλίου.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 106/13-1-2023 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελικής τιμής διάθεσης εμβολίου στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Στο πλαίσιο εφαρμογής των εγκυκλίων ταξιδιωτικής ιατρικής της Υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε το σχετικό (3) έγγραφο του Ε.Ι. Παστέρ αναφορικά με την αναπροσαρμογή της τιμής διάθεσης του εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: Εμβόλιο έναντι κίτρινου πυρετού: 40 € / δόση (37,74 € + 6% Φ.Π.Α.)
Οι τιμές των υπολοίπων εμβολίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής που διακινούνται από το ΕΙΠ, παραμένουν ως έχουν.
Συνημμένα: σελίδα μία (1)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δη μόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος