Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 4399
ΑΔΑ Ω83846ΜΤΛ6-Ε7Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Πληροφορίες:
-Για θεσμικά ζητήματα Προσωπικού
Α. Πατσιαβούρα: 213136 4380
-Για θέματα που άπτονται συμπλήρωσης στοιχείων στους πίνακες:
- Θ.Τριανταφύλλου, 213136 4328
- Ζ. Γκίκα, 213136 4389
- Θ. Κατσαμάγκος 213136 4335
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣ :
Δήμους της Χώρας
e-mail: info@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Εγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 10/2022 (Α.Π.467/3-1-2023 με ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του ν.5013/2023, ορίστηκε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των δήμων.
Ως εκ τούτου, για την υποβολή νέων αιτημάτων πλήρωσης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια να υποβληθούν τα αιτήματα μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Δήμοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τα αιτήματά τους, με βάση αποφάσεις οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 5013/2023, δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.
Προς διευκόλυνση των φορέων, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων παρατείνεται έως 31-1-2023 και ως εκ τούτου η εφαρμογή για τον κύκλο «Δημοτική Αστυνομία 2023» θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για την υποβολή αιτημάτων, έως την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα 23.59'.
Παρακαλούνται οι δήμοι να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στη συνέχεια να αποστείλουν, το συντομότερο δυνατό, τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 10/2022 (Α.Π.467/3-1-2023 με ΑΔΑ: 6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η εξυπηρέτηση των φορέων, παρακαλείσθε για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο t.datapta@ypes.gr και a.patsiavoura@ypes.gr
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη ανταπόκρισή σας, ως ανωτέρω.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΑΣΕΠ
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) info@kedke.gr
- ΠΟΕ ΟΤΑ
- ΠΟΠ ΟΤΑ popota@otenet.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi/