Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ. 3504
ΑΔΑ 9ΒΓ6465ΦΥΟ-5ΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ -ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 19-1-2023
ΠΡΟΣ: Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
: Ηλ. Ιορδανίδης
Τηλέφωνο : 2132161352
: 2132161344
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2020, 2021 και 2022 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σχετ: α) Η Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/6-9-2017 (ΦΕΚ3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015)
β) Η Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 16518/27-2-2018 Εγκύκλιος μας «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΑΔΑ :6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ)
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της (α) σχετ. (άρθρο 13 της Οδηγίας 98/83/ΕΚ) και προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωσή της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα στοιχεία της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της επικράτειας σε τριετή βάση, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι ύδρευσης όπως:
αποστείλουν στην υπηρεσία μας τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης των περιοχών ευθύνης τους, που αφορούν την τριετία 2020, 2021 και 2022, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι τις 13-3
2023
Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
■ Οι εκθέσεις που αποστέ'λλονται στην Ε.Ε συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα πινάκων με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό.
■ Ο καθορισμός του υδροδοτούμενου πληθυσμού γίνεται βάσει της ζώνης παροχής νερού που εξυπηρετεί αυτόν .
Ως ζώνη παροχής νερού του υδροδοτούμενου πληθυσμού νοείται η περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέ'ρχεται από μία ή περισσότερες πηγες και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζώνη δεν συμπίπτει πάντοτε με την διοικητική υποδιαίρεση της χώρας ( δηλ. ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή Δήμου), ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχές, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση που ο υδροδοτούμενος πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται από παραπάνω από μια (ι) ζώνες παροχής νερού, τότε η συμπλήρωση των σχετικών Πινάκων θα γίνεται για κάθε ζώνη παροχής νερού και όχι συνολικά για όλες τις ζώνες παροχής {π.χ. (3) ζώνες παροχής νερού σε μια περιοχή - (3 )Πίνακες συμπληρώνονται}.
■ Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αφορούν στα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου νερού κυρίως από το σημείο παροχής νερού στον καταναλωτή, αλλά και από το δίκτυο ύδρευσης, μετά την ενδεχόμενη επεξεργασία του, απολύμανση κ.λ.π. δηλαδή από τη δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού ως το δίκτυο διανομής του νερού.
Επιπλέον τονίζεται ότι για την ομοιόμορφη παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά την σύνταξη της σχετικής έ'κθεσης της τριετίας, η αποστολή των στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να γίνεται από τους Υπεύθυνους ύδρευσης εντός της τεθείσας προθεσμίας :
Α) αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εισάγονται σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομε'νων, ώστε να αποτυπώνεται η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κάθε χώρας εντός της Ε.Ε.
Β) με ορθή και υπεύθυνη αναγραφή των στοιχείων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καταγραφής, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν συστηματικά λάθη καταγραφής.
Οι πίνακες καταγραφής και οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους βρίσκονται αναρτημε'νοι στον επίσημο ιστοχώρο του Υ.Υ. (www.moh.gov.gr/Υγεία/Δημόσια-Υγεία/Υγιεινή-Περιβάλλοντος/Προστασία-Ποιότητας-υδάτων/Προστασία-νερού-ανθρώπινης-κατανάλωσης/Αποστολή-στοιχείων-ποιότητας-νερού-ανθρώπινης-κατανάλωσης-της-τριετίας-2020,-2021-και-2022 για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Το αρχείο με τους πίνακες καταγραφής είναι αναρτημένο με τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου (.zip) και περιέχει το υπολογιστικό φύλλο(μορφής .xlsm) στο οποίο θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων. Οι οδηγίες συμπλήρωσης παρέχονται σε μορφή κειμένου (.docx).
Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση των στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο το αρχείο που παρέχεται από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Μετά τη συμπλήρωσή τους οι πίνακες θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ymp-posimo@moh.gov.gr
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Π.Ε. της χώρας, στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που ασκούν για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την άμεση ανταπόκριση των υπεύθυνων ύδρευσης ως προς την αποστολή των σχετικών στοιχείων της
ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που αφορούν τις περιοχές ευθύνης τους, για την τριετία 2020-2022.
Τέλος επισημαίνεται ότι η αποστολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας, η οποία προβλέπεται από Οδηγία της Ε.Ε. και οποιαδήποτε μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης συνιστά παράβαση του Ευρωπαϊκού δικαίου και διέπεται από τους κανόνες εφαρμογής αυτού.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
Π.Α.
1 ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156
1146 ΓΑΛΑΤΣΙ
2. ΕΥΑΘ
Εγνατίας 127
54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΕΔΕΥΑ
Παπακυριαζή 37—43 ΛΑΡΙΣΣΑ
412 21 ΛΑΡΙΣΑ
( με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέ'λη της)
4. Κεντρική Ένωση Δήμων
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,
106 78 ΑΘΗΝΑ
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
5. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
α) Γραφεία κ. Περιφερειαρχών β) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέ'γχου Π.Ε Περιφέρειας Αττικής γ) Δ/νσεις Δημόσιας Υγιεινής
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε των Περιφερειών της χώρας
6. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
( με την παράκληση να ενημερώσουν τους Δήμους αρμοδιότητας τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Δ1δ (4)