Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 18903
ΑΔΑ 6ΨΤ9465ΧΘΞ-ΧΑ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Κόλλιας, Χ. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210-6508507, 8517
E-mail : dee@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Παπάγου, 19 Ιανουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: Προσωρινή αναστολή διασύνδεσης του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.ΜΠ.Α).
Σχετ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 417044/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και Ο3».
β) Ο ν. 4784/2021 (Α' 40) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα -Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
γ) Ο ν. 4819/2021 (Α' 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
δ) Η με αριθμ. πρωτ. 315550/05-11-2021 (Β' 5781) κ.υ.α. «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4, του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40) «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.».
ε) Η με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β' 1183) υ.α. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α' 40),καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια».
στ) Η με αριθμ. πρωτ. 363516/16-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒΙ465ΧΘΞ-54Ο) εγκύκλιος.
ζ) Η με αριθμ. πρωτ. 96548/30-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΙ5465ΧΘΞ-ΓΨΗ) εγκύκλιος.
η) Η με αριθμ. πρωτ. 405353/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΥΝ465ΧΘΞ-ΡΤΚ) εγκύκλιος.
Για διάστημα έξι (6) μηνών, αναστέλλεται η διασύνδεση του ΜΕΜΟ με το ΕΜΠΑ στις περιπτώσεις εισαγωγέων εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων, προκειμένου οι υπόχρεοι εισαγωγείς να διευθετήσουν όλα τα ζητήματα με τον Ε.Ο.ΑΝ. και τα σχετιζόμενα συστήματα διαχείρισης.
Παρακαλούνται οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα κατά την προσέλευσή τους για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link):
https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o.
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Υπουργού
β. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Υπηρεσιακή Γραμματέα
γ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
δ. Γεν. Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε. Γεν. Δ/νση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και
Μεταφορών
στ. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
ζ. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
η. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
θ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
[με την παράκληση όπως η παρούσα αναρτηθεί στη θέση «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και στον υπερσύνδεσμο (link) της σελίδας 3 αυτής]
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secdepmin.envr@ypen.gr)
β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grggper@ypen.gr)
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)
4. Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eoan.gr)
5. Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@edoe.gr)
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
β. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (αποστολή με ηλεκτρ. ταχυδρομείο)
2. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr)
3. Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.)
(αποστολή με e-mail: seeae@otenet.gr & info@seeae.gr)