Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/18804
ΑΔΑ 6ΠΑ1465ΧΘΞ-ΧΒΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 19 Ιανουαρίου 2023
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Παράταση της προθεσμίας για τη θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Σχετ· : α. Οι διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 8 και η παρ. 3 του άρθρου 31
β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/232785/21-07-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/58080/25-02-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26/05-01-2023 επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης
Στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4850/2021 προβλέπονται τα εξής:
■ Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (05-11-2021), ήτοι, έως την 5η Μαρτίου 2022, οι Περιφέρειες όφειλαν να μεριμνήσουν για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων.
■ Αναστολή της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας σε Περιφέρεια της χώρας.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της αρωγής των Περιφερειών για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού, είχε αναθέσει σε εξειδικευμένο σύμβουλο την έκδοση προδιαγραφών, οι οποίες απεστάλησαν στις Περιφέρειες της χώρας με την β’ σχετική εγκύκλιο, με την οποία παράλληλα τέθηκε νεότερη προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού έξι (6) μήνες από την έκδοσή της, ήτοι, έως την 21η Ιανουαρίου 2023.
Από έγγραφη και προφορική ενημέρωση που έχει περιέλθει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από Περιφέρειες της χώρας, αφενός υφίσταται περιορισμένη διαθεσιμότητα μέρους του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά, αφετέρου οι διαδικασίες για την προμήθεια (προκήρυξη διαγωνισμών κ.α.), είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με επακόλουθο την αδυναμία ολοκλήρωσής τους εντός της τεθείσας προθεσμίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων στις Περιφέρειες της χώρας, η προθεσμία για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υπόψη εξοπλισμού μετακυλίεται στις 31 Αυγούστου 2023.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην β' σχετική εγκύκλιο.
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Περιφερειών, με τη θέση σε λειτουργία - χρήση του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την ενημέρωση προς τούτο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dok@yme.gov.gr).
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
■ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
• Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
• Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
■ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
■ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Εταιρεία «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ε.Π.Ε.»
Υπόψη κου Κουτσιμπέλα Ευστάθιου
sk@alphaaspissecurity.gr