Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 17676
ΑΔΑ ΨΗ50465ΧΘΞ-9ΚΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 17/1/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αρ. 408948/22-12-2022 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9ΠΦΗ465ΧΘΞ-75Ε)
β) Η υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003)
γ) Το υπ’ αρ. 1794/3-1-2023 αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ & Αγοραίων
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την (α) σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την παράταση του ορίου ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων.
Η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου των αναφερόμενων στην ανωτέρω εγκύκλιο οχημάτων, η οποία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3(α) του άρθρου 4 της (β) σχετικής υ.α., παρατείνεται αυτοδίκαια έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την αναγραφόμενη στο ΔΤΕ ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου και όχι πέραν από τις 31-12-2023.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις ακόλουθες διαδρομές:
• Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Έλεγχος Συστημάτων Οχημάτων -> Οχήματα -> ΤΑΞΙ και
• Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων-> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Έλεγχος Συστημάτων Οχημάτων -> Οχήματα -> Λεωφορεία
και μπορείτε να την αναζητήσετε στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:
• https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/elegxos-systimaton-oximaton/oximata/item/9511 -taksi και
https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/elegxos-systimaton-oximaton/oximata/item/9509-leoforeia.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
2. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
4. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
7. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με ηλ. ταχυδρομείο)
8. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με ηλ. ταχ/μείο)
9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
10. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
11. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΩΝ (ΠΟΕΙΑΤΑ)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@poeiata.gr, taxipoeiata@gmail.com)
12. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ Αττικής (ΣΑΤΑ)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: syndikatotaxi@gmail.com)
13. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr