Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 24097
ΑΔΑ ΨΒ7Ε465ΧΘΞ-ΙΞ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Ντινοπούλου
Τηλέφωνο : 210 650 8472
E-mail : a.ntinopoulou@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 24 Ιανουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 5771/17-01-2023 (Β' 107) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β' 99) υπουργικής απόφασης».
ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 5771/17-01-2023 (Β' 107) υ.α. (ΑΔΑ: ΨΧΗ5465ΧΘΞ-ΨΩ9).
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική απόφαση προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή και σας επισημαίνουμε ότι, οχήματα κατηγορίας Ο1 μεταφοράς λέμβων, αποσκευών, τροχοσκηνών ή μοτοσυκλετών, καρτ, καθώς και κατηγορίας Ο2 εφόσον μεταφέρουν αγωνιστικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, τα οποία ήταν ήδη στην κατοχή και την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου πριν την 30/6/2022 και δεν διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 7.4 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 2805/2021 (Β' 99) υ.α. όπως ισχύει.
Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (διαθέτοντα σημείωμα ρυμούλκησης ή όχι), περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, υποχρεούνται έως την 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ'αριθ. 2805/2021 (Β' 99) υ.α. όπως ισχύει.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην ανωτέρω σχετική υ.α. αναγράφεται «Παράρτημα ΙΙΙ» αντί του ορθού «Παράρτημα ΙΙ» και σας ενημερώνουμε ότι: α) στην παρ. 3.2.1, β) στο 2ο εδάφιο της παρ. 7.2.2.1, γ) στο 2ο εδάφιο της παρ. 7.2.3.2, δ) στην περ. γ) της παρ. 7.3.2.2 και ε) στην περ. γ) της παρ. 7.4.1, όπου αναγράφεται ότι ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περ. γ) της παρ. 3 της υπ’ αρ. 13700/1978 (Β' 401) θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ της υπ’ αριθ. ΣΤ-29900/1977 (Β' 1318) υ.α. και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ' αριθ. 2805/2021 (Β' 99) υ.α. όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάργυρος Κουζής
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό
Συνημμένα: Η υπ’ αριθ. 5771/17-01-2023 (Β' 107) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) υπουργικής απόφασης».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών β. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών
δ. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
ε. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
στ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
ζ. Διεύθυνση Εποπτείας & Ελέγχου (Δ36)
η. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών
Υποτομέας Μεταφορών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)