Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : Φ1/8436/ΓΔ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ρούνη Π. (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443464 (Ι.Ε.)
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 25-01-2023
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)
3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu,gr
ΘΕΜΑ: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023
Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και εκκλησιασμός.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.
Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις και ο εκκλησιασμός θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β'4695).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
9. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
12. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
13. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήματα Α’ και Β’
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ