Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. 7297/Ε3
ΑΔΑ 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' (Π.Ε.) & Β' (Π.Ε.)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Π.Ε.): Α. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 210 344 2364
E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.): Μ. Καραμπέλου
Τηλέφωνο : 210 344 3248
E-mail: t09pde2n@minedu.gov.gr
Πληροφορίες (ΕΕΠ-ΕΒΠ): Κ. Μιλάνου
E-mail: eep-evp@minedu.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :
Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2023
Βαθμός Προτερ.
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) εγκύκλιος της Γενικής μας Δ/νσης με θέμα «Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας υπενθυμίζουμε καταρχάς την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο στην οποία αναγράφονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159), όπως τροποποιήθηκαν ως προς τις προθεσμίες με το άρθρο 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (Α' 25) και ισχύουν.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023, και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων στις 31-8-2023, με την επιφύλαξη ύπαρξης κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007 -ΦΕΚ 26Α').
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση ή Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α' 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2023.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής εντός των ανωτέρω προθεσμιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (αίτησης) παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω του gov.gr, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εκδώσει την εν λόγω ηλεκτρονική δήλωση (αίτηση) εντός των ορισθεισών προθεσμιών, και να την υποβάλλει εντός των ίδιων προθεσμιών.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν για την παρούσα εγκύκλιο άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς σας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Εσωτ. διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού, κ. Μακρή
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και
Ειδικής Αγωγής
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης
Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήματα Α' και Β'
6. Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ