Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Β1/26914
ΑΔΑ 6ΞΜΚ465ΧΘΞ-Η77
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο : 2106508783
Σύζευξις : 2131308783
E-mail : dem@yme.gov.gr
Παπάγου, 26 Ιανουαρίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: N. 3887/2010 - Αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ σε ελαφρά εμπορικά οχήματα
Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας διευκρινίζονται για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας μεταφορών τα ακόλουθα:
1. Το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), όπως ισχύει, προβλέπει τα εξής: «Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ. 1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. [...]».
2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η αναφερόμενη στη διάταξη κατηγορία εκπομπών EURO V αφορά σε βαρέα οχήματα και δεν έχει εφαρμογή σε ελαφρά εμπορικά οχήματα (στα οποία η κατηγορία εκπομπών περιγράφεται με τους όρους Euro 5, Euro 6 κλπ), διευκρινίζουμε ότι η προϋπόθεση του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3887/2010 αφορά μόνον τα βαρέα οχήματα, όπως ορίζονται στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τα οποία ισχύουν τα πρότυπα εκπομπών EURO V, VI κλπ. Για την αρχική χορήγηση ελαφρών εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 ν. 3887/2010 δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την κατηγορία εκπομπών του οχήματος.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία Μεταφορών περιοχής αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
2. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων