Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 6529
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ T.A.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183, Αθήνα
Τηλ:213-1364830, 4823,4825,4826, 4833
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία κ.κ. Συντονιστών
- Δ/νσεις Διοίκησης & για την Α.Δ. Αιγαίου Δ/νση Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διάταξης του ν. 5006/2022 (ΦΕΚ 239 Α' 22-12-2022).
Στις διατάξεις του ν. 5006/2022 (ΦΕΚ 239 Α' 22-12-2022) «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 12 αυτού υπό τον τίτλο «Αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την επιτέλεση μη πραγματοποιηθέντος αποκλειστικού σκοπού», προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς, μεταξύ άλλων, Ο.Τ.Α. α’ και β' βαθμού, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, αν ο σκοπός της παραχώρησης δεν πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπενταετίας.
Οι εν λόγω παραχωρήσεις ανακαλούνται αυτοδικαίως και αζημίως με διαπιστωτική πράξη του φορέα που είχε προβεί στην παραχώρηση, εφαρμοζομένων και των ειδικότερων περαιτέρω ρυθμίσεων που ορίζονται ρητά στην διάταξη αυτή.
Ενόψει των ανωτέρω, και καθώς τίθενται προθεσμίες για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα χωρικής σας αρμοδιότητας, για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και τις τυχόν ενέργειές τους.
Ο Γεν. Γραμματέας Εσωτερικών &
Οργάνωσης
Μ. Ι. Σταυριανουδάκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α. & Α.Π.
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
6. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
- Τμήμα Περιουσίας