Διοικητικό Έγγραφο

Ap. Πρωτ. : 9311
ΑΔΑ 9ΠΜ246ΜΤΛΚ-Κ79
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία
Ημ/νία : 27/01/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε' του μέρους Β' του ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Β' 75) (άρθρα 33-42)
Κατόπιν ερωτημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τους φορείς που διενεργούν επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.), η οποία παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, χρηματοδοτούμενο ή επιδοτούμενο εν μέρει ή εν όλω από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή διεθνείς πόρους, παρέχονται με την παρούσα οι εξής διευκρινίσεις:
Α. Στο Κεφάλαιο Ε' «Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση» του ν.4921/2022 (άρθρα 33-42),καθορίζονται τα κάτωθι:
• ο ορισμός της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία παρέχεται από επιλέξιμους παρόχους, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 33),
• οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων εκ των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 34),
• η θέσπιση του «ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων», για κάθε καταρτιζόμενο, στον οποίο πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 35),
• η σύσταση του Μητρώου επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους και το πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας τους (άρθρα 36-38),
• ο ορισμός των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης στο πλαίσιο της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 39),
• η ίδρυση της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες» ως κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 40) ,
• οι προϋποθέσεις παροχής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο πλαίσιο προγράμματος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 41),
• η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δημιουργείται ή αξιοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης (άρθρο 42).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδίως το άρθρο 33, καθίσταται σαφές ότι ο νόμος ρυθμίζοντας τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ρυθμίζει κάθε κατάρτιση που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται εν μέρει ή εν όλω από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους. Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή ή όχι στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Β' του ν. 4921/2022 δεν είναι ο φορέας που διενεργεί την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αλλά η χρηματοδότησή της εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους. Εξαιρούνται ρητώς μόνο δύο περιπτώσεις κατάρτισης: α) Η κατάρτιση που χρηματοδοτείται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Λ.Ε.Κ.) και β) η κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Παράλληλα το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται από την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νόμου καθώς ως πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' ορίζεται η έλλειψη ενός συστήματος «αξιολόγησης των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο είναι απαραίτητο ιδίως εν όψει των σημαντικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα εισρεύσουν για το αντικείμενο αυτό.» Στην παρουσίαση του άρθρου 33 προκύπτει ότι η Δ.ΥΠ.Α. ασκεί αρμοδιότητα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (μέσω της τήρησης του μητρώου και της αξιολόγησης των παρόχων) σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη με αριθμ. 82759/29-8-2022 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε) (Β' 4581), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση άρθρων του κεφαλαίου Ε' του ν. 4921/2022 προκύπτει ότι η ΔΥΠΑ έχειτην αρμοδιότητα προκήρυξης επιδοτούμενων προγραμμάτων Σ.ΕΚ., χωρίς να αποκλείεται η προκήρυξη αυτών από άλλους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας παρόχων επιδοτούμενης Σ.Ε.Κ.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι η επιδοτούμενη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση διενεργείται κατά τον τρόπο και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται αναλυτικώς στα άρθρα 33 έως 42 του ν. 4921/2022 από όλους τους φορείς που διενεργούν Επιδοτούμενη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ανεξαρτήτως αν αυτή παρέχεται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο αρμόδιο φορέα στους οποίους περιλαμβάνεται κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο δεσμεύεται να ακολουθεί τη διαδικασία των ανωτέρω διατάξεων κατά την διενέργεια των επιδοτούμενων καταρτίσεων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
6. Υπουργείο Εσωτερικών
7. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
9. Υπουργείο Οικονομικών
10. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
13. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
14. Υπουργείο Τουρισμού
15. Υπουργείο Υγείας
16. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
17. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
18. Υπουργούς Επικρατείας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη
2. Περιφέρεια Αττικής
3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
6. Περιφέρεια Ηπείρου
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας
8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
10. Περιφέρεια Κρήτης
11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
12. Περιφέρεια Πελοποννήσου
13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων
3. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας
4. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
6. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
7. Γραφείο Διοικητή ΔΥΠΑ
8. Διεύθυνση Ένταξης στην εργασία