Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 6783
ΑΔΑ ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Τηλέφωνα : 213-1364339 Στρατίκη Αθανασία
: 213-1364369 Οψίμου Ελένη
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της χώρας
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούνται οι φορείς αρμοδιότητάς σας για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2023, για τις κατηγορίες:
• από ίδιους πόρους (για ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
• ανταποδοτικού χαρακτήρα και
• με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.
Συνεπώς, για τον προγραμματισμό έτους 2023 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.
2. Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν τα άρθρα 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).
Επισημαίνουμε ότι για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο). Ομοίως συμπληρώνεται το Παράρτημα 1 με την επισήμανση «Γενικός Δ/ντης επί θητεία»
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 2α και 2β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Κοιμητήρια:
Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήριά τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία».
Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.
Ειδικά για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία ισχύει το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50'Α), (σχετική η αριθ. πρωτ.36567/10 -5-2019 εγκύκλιός μας, ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65).
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.
Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του ν. 4873/2021, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ έως 30-6-2023._ Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής, επανέρχεται σε ισχύ η πρόβλεψη του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, με την οποία ορίζεται ως ελάχιστο ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από αντίτιμο το 70%.
Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του
οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα η ανωτέρω αιτιολογία του φορέα, δεν είναι δυνατή η προώθηση των αιτημάτων στο ΑΣΕΠ για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα.
Αρμόδια συλλογικά όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατόπιν της ισχύος του ν.5013/2023, είναι τα εξής:
• για θέσεις των Δήμων: το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
• για θέσεις των Περιφερειών: το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο
• για θέσεις των ΝΠΙΔ: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη έγινε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4765/2021 (ή του προϊσχύσαντος άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994), πραγματοποιείται από τους πίνακες κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό εντός του χρόνου ισχύος του προγράμματος που θεωρείται και χρόνος ισχύος των εν λόγω πινάκων κατάταξης.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Όσον αφορά αιτήματα φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ή Ίδιους Πόρους (στην περίπτωση των ΝΠΙΔ), εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α'166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις».
Υπενθυμίζουμε ότι για τον προγραμματισμό έτους 2023 τα εν λόγω αιτήματα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εγκυκλίου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/13724/30-8-2022 και ήδη έχουν χορηγηθεί οι εγκρίσεις στους φορείς.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οι εξής περιπτώσεις:
1. Αρχική πρόσληψη (άρθ.14 ν.4403/2016) και ανανεώσεις (άρθ. 72 ν. 4342/2015) προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθότι δεν συνεπάγονται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ομοίως, και σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018, οι φορείς δεν υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010, οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 36 ν.4765/2021)
4. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (άρθρο 27 ν. 4304/2014). Εν προκειμένω δεν πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού αλλά για ανάθεση παροχής υπηρεσιών.
5. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
Τόσο στους δήμους όσο και στις ΔΕΥΑ για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 280 Α), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 60Α') ή άλλου οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 ή του ν.4765/2021.
6. Αναπλήρωση τακτικού μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α' βαθμού, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού (μόνιμου ή ΙΔΑΧ) μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν. 4765/2021.
Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται η έγκριση από οποιοδήποτε όργανο και η συνακόλουθη αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αιτήματα των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και όχι από τους φορείς, αποκλειστικά μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και σε ενιαίο αρχείο.
Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www.ypes.gr/Υπουργείο/Εγκύκλιοι.
Τα αιτήματα των συμβάσεων μίσθωσης έργου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα Παραρτήματα Γ1 και Γ4 των φορέων αρμοδιότητάς σας, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εισηγητικές σας εκθέσεις θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς, με συγκεντρωτικό πίνακα προωθημένων και μη αιτημάτων.
Τα Παραρτήματα Γ1 και Γ4 με την αντίστοιχη οικονομική βεβαίωση καθώς και το υπόδειγμα εισηγητικής έκθεσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ>ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ>ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ.
Επισημαίνουμε ότι οι φορείς θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στο αίτημα τους την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, επικαιροποιημένη, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις των εγκρίσεων θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α &2β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α & 3β
Η Γενική Γραμματέας
Π. Χαραλαμπογιάννη
Κοινοποίηση:
1. ΑΣΕΠ
2. Υπουργείο Εσωτερικών / Βασ. Σοφίας 15
3. Υπηρεσιακή Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
4. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
5. Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
6. Ελεγκτικό Συνέδριο
7. ΚΕΔΕ
8. ΕΝΠΕ
9. ΠΟΕ - ΟΤΑ
10. ΠΟΠ - ΟΤΑ